BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Nástroje prevencie > Oprávnenie na používanie

Oprávnenie na používanie

   
 

Proces udeľovania oprávnenia podľa predpisu REACH by mal umožňovať kontrolu rizík vyplývajúcich z látok veľmi vysokej dôležitosti (SVHC) z dôvodu ich účinkov na zdravie a na životné prostredie a presadzovať ich postupné nahrádzanie vhodnejšími alternatívami. Takže oprávnenie je povinné pri uvádzaní na trh alebo pri používaní určitej látky uvedenej v prílohe XIV, buď samotnej alebo obsiahnutej v zmesi alebo v tovare.

Identifikácia látok

Proces udelenia oprávnenia podľa predpisu REACH začína identifikáciou látok považovaných za látky veľmi vysokej dôležitosti v dôsledku ich prirodzených vlastností 1. Pri každej látke, ktorej sa to týka, ECHA vytvorí zložku podľa Prílohy XV, zverejní oznámenie, že daná látka bola identifikovaná ako potenciálny kandidát na začlenenie do Prílohy XIV, a následne ju zaregistruje do zoznamu kandidátov. ECHA následne zašle Európskej komisii odporúčanie ohľadne zahrnutia prioritných látok s PBT2 alebo vPvB3 vlastnosťami, s rozšíreným využívaním alebo s veľkými množstvami. Komisia nakoniec rozhodne o tom, či sa kandidujúca látka zahrnie do Prílohy VIV, t.j. do zoznamu látok, ktoré sú predmetom oprávnenia, alebo nie.

Obsah prílohy XIV

Príloha XIV bude vyzerať ako tabuľka obsahujúca najmä pôvod danej látky a jej prirodzené vlastnosti, ktorých dôsledkom je jej zahrnutie do prílohy a prechodné úpravy. Niektoré spôsoby alebo kategórie využívania môžu byť označené aj ako výnimka z požiadavky ohľadne oprávnenia. Príloha XIV môže okrem toho pri niektorých spôsoboch využívania označovať aj kontrolné cykly.

Žiadosť o oprávnenia a udeľovanie oprávnení

Pri každom uvedení na trh alebo použití látky zahrnutej do zoznamu látok, ktoré sú predmetom oprávnenia (Príloha XIV) musia výrobcovia, dovozcovia alebo následní používatelia vyhotoviť žiadosť o udelenie oprávnenia pre ECHA, v ktorej je uvedený príslušný spôsob využitia vrátane správy o chemickej bezpečnosti (CSR) a analýzy alternatív a ich možných rizík. Pri všetkých žiadostiach o udelenie oprávnenia sa okrem toho platí poplatok.

Výbory pre posudzovanie rizík a pre sociálno-ekonomickú analýzu žiadosť zvážia a pripravia predbežné stanovisko. ECHA následne zašle konečné stanoviská Komisii, členským štátom a žiadateľovi. Konečné rozhodnutie ohľadne udelenia alebo neudelenia oprávnenia prijíma Komisia.

Oprávnenie ohľadne využívania látky je možné udeliť iba v prípade preukázania toho, že riziká pre ľudské zdravie a pre životné prostredie sú pod náležitou kontrolou alebo že sociálno-ekonomické prínosy prevážia tieto riziká, pričom neexistuje žiadna vhodná alternatíva. V oprávnení je uvedená konkrétna osoba (konkrétne osoby), pre ktorú sa oprávnenie udeľuje, druh látky, oprávnené spôsoby využitia a všetky možné podmienky. Každé oprávnenie má referenčné číslo, ktoré musí držiteľ oprávnenia alebo následný používateľ uviesť na štítku danej látky alebo zmesi, ktorá danú látku obsahuje, a to ešte pred jej uvedením na trh. Každý následný používateľ látky, ktorá je predmetom udeľovaného oprávnenia (cf Použiteľné látky), musí informovať ECHA ako inštitúciu vykonávajúcu aktualizáciu registra následných používateľov látok, ktoré sú predmetom udeľovania oprávnení.

 

1. Podľa článku 57 sú SVHC látky s karcinogénnymi, mutagénnymi alebo toxickými vlastnosťami z hľadiska reprodukcie resp. látky obsahujúce PBT/vPvB látky (spĺňajúce kritériá Prílohy XIII alebo identifikované od prípadu k prípadu) a endokrinné disruptory.
2. PBT: perzistentná, bioakumulatívna a toxická.
3. vPvB: veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Tento dokument slúži iba na informatívne účely a za žiadnych okolností nemá právnu záväznosť. Jedinou dôveryhodnou právnou referenciou je znenie predpisu REACH (Predpis (EK) č. 1907/2006).