BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Povinnosti používateľov > Súlad s SDS

Súlad s kartou bezpečnostných údajov

   
 

V rámci REACH musia následní používatelia rešpektovať podmienky využívania a opatrenia riadenia rizika odporúčané výrobcami a dovozcami. Čiže ihneď po prevzatí karty bezpečnostných údajov (SDS) musí používateľ škodlivej látky alebo zmesi skontrolovať:

  • či je v súlade s popísaným spôsobom využitia a či zohľadňuje scenár(e) expozície,
  • či zohľadňuje opatrenia riadenia rizika,
  • a či je v súlade s poskytnutými oprávneniami alebo obmedzeniami.

Táto kontrola sa vykonáva v súlade s etapovým postupom.

Prvý krok pozostáva z kontroly toho, či je zamýšľané využívanie látky v súlade s využívaním popísaným v kapitole 1.2 SDS. Pokiaľ ide o rozšírenú SDS s jedným alebo s viacerými scenármi expozície, je nutné skontrolovať taktiež to, či je využívanie s súlade s jedným z popísaných scenárov expozície.

Druhá etapa je zameraná na kontrolu toho, či sa skutočné podmienky využívania zhodujú s bezpečným využívaním popísaným v scenároch expozície.

Pokiaľ SDS a scenáre expozície zamýšľané využívanie nepokrývajú resp. pokiaľ sa skutočné podmienky využívania nezhodujú s opatreniami riadenia rizika, používateľ musí prijať opatrenie. Môže buď:

  • požiadať dodávateľa o doplnenie správy o chemickej bezpečnosti (CSR) a o vytvorenie nového scenára expozície za účelom zaradenia daného spôsobu využívania medzi identifikované spôsoby využívania (pozri Povinnosť komunikácie);
  • prispôsobiť svoju činnosť: môže zmeniť svoj spôsob využívania na niektorý identifikovaný spôsob, zlepšiť podmienky využívania tak, aby zohľadňovali opatrenia riadenia rizika alebo sa pokúsiť nahradiť danú látku niektorou menej škodlivou látkou;
  • vyhľadať iného dodávateľa poskytujúceho scenár, ktorý pokrýva príslušný spôsob využívania alebo ktorý je pripravený vytvoriť nový scenár;
  • vytvoriť vlastnú správu o chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou XII predpisu REACH. Používateľ tak vytvára scenár expozície pokrývajúci príslušné využívanie. Tento scenár musí priložiť k vlastnej SDS a oznámiť jeho využívanie ECHA. V niektorých prípadoch, najmä ak sa látka využíva pri výskume zameranom na produkty alebo na procesy alebo ak je celkové využité množstvo menej než 1 tona ročne, môže používateľ dostať výnimku z vytvorenia CSR, avšak povinnosť oznámenia ostáva v platnosti. Tretia, posledná kontrola sa týka látok, ktoré sú predmetom oprávnenia alebo na ktoré sa vzťahujú obmedzenia ohľadne využívania (pozri Použiteľné látky). To, či sa konkrétneho používateľa takéto opatrenia týkajú, sa dozvie v 15. kapitole SDS. V takomto prípade musí používateľ skontrolovať, či sa jeho spôsob využívania zhoduje s poskytnutým oprávnením alebo či zohľadňuje obmedzenia súvisiace s danou látkou.

Termíny

V prípade pokrytia príslušných spôsobov využívania má používateľ 12 mesiacov na to, aby zaviedol opatrenia uvedené v rozšírenej SDS, a to od dátumu jej prevzatia. Pokiaľ príslušné spôsoby využívania pokryté nie sú, používateľ má 12 mesiacov na vypracovanie vlastného hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA) a na zavedenie príslušných scenárov expozície.

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Tento dokument slúži iba na informatívne účely a za žiadnych okolností nemá právnu záväznosť. Jedinou dôveryhodnou právnou referenciou je znenie predpisu REACH (Predpis (EK) č. 1907/2006).