BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Nástroje prevencie > Obmedzenia pre isté látky

Obmedzenia pre isté látky

   
 

Proces obmedzovania predstavuje “záchrannú sieť” pred rizikami, ktoré predstavujú niektoré nebezpečné látky, zmesi alebo tovary, pričom nie sú ošetrené inými procesmi REACH, najmä predpisom registračná povinnosť. Zoznam existujúcich obmedzení tvorí prílohu XVII tohto predpisu.

Navrhované obmedzenia

Pokiaľ niektorá látka predstavuje neprijateľné riziko z hľadiska zdravia alebo životného prostredia napriek existujúcim opatreniam, je možné vykonať príslušný krok v rámci celého Spoločenstva. ECHA na žiadosť Európskej komisie alebo niektorého členského štátu vytvorí zložku obmedzení podľa prílohy XV. Pri látkach, pre ktoré je potrebné oprávnenie, môže agentúra navrhnúť obmedzenia vtedy, ak existujú riziká, ktoré nie sú adekvátne riadené pri využívaní danej látky v tovaroch.

Hneď ako ECHA príslušný zoznam pripravovaných zložiek zverejní, zainteresované strany môžu predkladať komentáre alebo sociálno-ekonomické informácie ohľadne navrhovaných obmedzení. Ak sa preukáže, že navrhované obmedzenia predstavujú najvhodnejšie opatrenia na zníženie rizík, proces pokračuje zavádzaním daných obmedzení.

Zavádzanie obmedzení

Zložky sú predmetom preskúmania zo strany Výboru pre posudzovanie rizík a Výboru pre sociálno-ekonomické analýzy, ktoré vyjadria názor ohľadne navrhovaných obmedzení. Tieto názory sú publikované Agentúrou a predložené Komisii, ktorá prijme konečné rozhodnutie o doplnení Prílohy XVII prijatím nových alebo doplnením existujúcich obmedzení.

Obsah prílohy XVII

Príloha XVII predstavuje všetky látky, ktorých sa týkajú obmedzenia a súvisiace podmienky. Zahrnuje obmedzenia prijaté v rámci Smernice 76/769/CEE1 a nové opatrenia vychádzajúce z postupu REACH. Tieto obmedzenia sa týkajú samotnej látky, zmesi alebo tovaru, ktorý látku obsahuje, a môžu sa týkať jej výroby, uvedenia na trh alebo niektorého zo spôsobov jej využívania. Obmedzenia môžu končiť až zastavením výroby a používania určitej látky.

1. Smernica, ktorá sa týka obmedzení ohľadne marketingu a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Tento dokument slúži iba na informatívne účely a za žiadnych okolností nemá právnu záväznosť. Jedinou dôveryhodnou právnou referenciou je znenie predpisu REACH (Predpis (EK) č. 1907/2006).