BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Údaje o látkach > Identifikácia látky

Identifikácia a pomenovanie látky

   
 

Nariadenie REACH sa zameriava výhradne na látky. Aby sa zaistil správny systém fungovania REACH, je nevyhnutné jednoznačne identifikovať látku.


Látky spadajú pod REACH

REACH zahrňuje výrobu, dovoz, uvedenie na trh a používanie látok ako takých, v prípravkoch (cielené zmesi alebo roztoky zložené z dvoch alebo viacerých látok) a tovaroch.
Prípravky a tovary ako také nie sú regulované prostredníctvom REACH. Aby bolo preto možné splniť ustanovenia REACH, výrobcovia a dovozcovia musia okrem zoznamu látok ako takých uvádzať všetky látky nachádzajúce sa vo vyrobených alebo dovezených prípravkoch a tovaroch.

Pre účely REACH predstavuje látka chemický prvok a jeho zložky v prírodnom stave alebo získané výrobným procesom, vrátane akýchkoľvek aditív potrebných na zachovanie jej stability a akúkoľvek nečistotu odvodenú z použitého procesu, ale mimo akýchkoľvek rozpúšťadiel, ktoré sa môžu vylúčiť bez dopadu na stabilitu látky alebo zmenu jej zloženia.

Táto definícia je nad rámec čistej chemickej zlúčeniny, ktorá je definovaná jednoduchou molekulárnou štruktúrou.
Látky v rámci REACH sú typicky výrobkami chemickej reakcie vo výrobe, pričom môžu obsahovať viaceré zreteľné zložky. Látky, tak ako ich definuje REACH, obsahujú tiež látky chemicky odvodené alebo izolované z prirodzene sa vyskytujúcich materiálov, ktoré môžu obsahovať jednoduchý prvok alebo molekulu (napr. čisté kovy alebo isté minerály) alebo niekoľko zložiek.

Niektoré látky sú spod REACH alebo niektorých častí REACH vyňaté (podrobnosti si pozrite v tabuľke Rámec Nariadenia REACH).


Rozličné druhy látok

Za účelom identifikácie a pomenovania v REACH sa látky delia do dvoch hlavných skupín:

  1. „Dobre definované látky“: látky s definovaným kvalitatívnym a kvantitatívnym zložením.
  2. „UVCB látky“: látky s neznámym alebo premenlivým zložením, komplexné produkty reakcií alebo biologické materiály.

Premenlivosť zloženia dobre definovaných látok je charakterizované hornými a spodnými limitami koncentrácií hlavných zložiek. v prípade UVCB látok je premenlivosť relatívne veľká a/alebo nepredvídateľná.

Ak sa vyžaduje registrácia v prípade „dobre definovaných látok“, bude obsahovať chemické zloženie látky, chemickú identitu a obsah každej zložky látky. V prípade niektorých druhov látok nie je samotné chemické zloženie postačujúce pre jej charakterizovanie, preto je potrebné na identifikovanie látky uviesť aj niektoré dodatočné fyzikálne parametre o chemických štruktúrach (napr. kryštálovú morfológiu).

V prípade „UVCB látok“ sa okrem informácií, ktoré sú známe o ich chemickom zložení, vyžadujú iné druhy informácií na ich identifikovanie, pretože:

  1. je relatívne veľký počet ich zložiek a/alebo
  2. zloženie je vo významnej miere neznáme a/alebo
  3. je relatívne veľký alebo ťažko predpovedateľná premenlivosť zloženia.

Ak je potrebné registrovať UVCB látku, výrobcovia/dovozcovia musia uviesť jej názov, pôvod alebo zdroj látky a najpodstatnejšie kroky, ktoré sa vykonali počas jej spracovania. Dôležitými identifikátormi môžu byť aj ostatné vlastnosti látky.

Pravidlá pre pomenovávanie rozličných látok sú uvedené v schéme Identifikácia a pomenovanie látok.


Identifikovanie rovnakých látok

Výrobcovia a dovozcovia musia určiť, či je možné ich vlastné látky považovať pre účely REACH za také isté. Identifikácia rovnakých látok je dôležitá pre zdieľanie údajov, ktoré počíta s obmedzeným testovaním látky a je založené na správnej identifikácii látky.


Zoskupovanie štrukturálne príbuzných látok

V Prílohe XI REACH je uvedená možnosť vyhodnocovania chemických látok nie po jednom ale zoskupením látok do kategórií.
Chemická kategória je skupina chemických látok, ktorých fyzikálno-chemické vlastnosti a vlastnosti vplyvu na ľudské zdravie a/alebo environmentálne toxikologické vlastnosti a/alebo vlastnosti dopadu na životné prostredie sú pravdepodobne podobné alebo sa riadia pravidelným modelom v dôsledku štrukturálnej podobnosti (alebo inej podobnej charakteristiky). Používanie prístupu pomocou kategórií znamená, že je možné identifikovať vlastnosti, ktoré sú aspoň pre niektorých členov tejto kategórie spoločné. Prístup taktiež poskytuje základ na identifikovanie možných trendov vo vlastnostiach v rámci kategórie.
V dôsledku toho je možné rozšíriť použitie nameraných údajov na podobné netestované chemické látky. Podobne sa usudzuje, že sú tieto údaje postačujúce aj na klasifikáciu a označenie a/alebo posúdenie, ktoré je možné vykonať bez ďalšieho testovania.

Výrobcovia a dovozcovia majú preto záujem správne identifikovať svoje látky, keďže im to umožňuje zistiť, či je možné ich zoskupiť.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).