BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Nástroje prevencie > Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov

   
 

Aby mali všetci používatelia látok ako takých, v prípravkoch alebo výrobkoch potrebné údaje na bezpečnú manipuláciu, poskytujú sa informácie v dodávateľskom reťazci nadol. Takto môže zamestnávateľ stanoviť, či sa na jeho pracovisku vyskytujú nejaké prípravky alebo látky nebezpečných chemikálií a súčasne môže posúdiť riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov, ktoré vyplýva z ich používania. Hlavným nástrojom takejto informovanosti je karta bezpečnostných údajov. Ak sa nepožaduje, je potrebné poskytnúť iné relevantné informácie, aby mohli následní užívatelia stanoviť a aplikovať vhodné opatrenia na riadenie rizík.

fds

Látky alebo prípravky, ktoré sú zastrešené kartou bezpečnostných údajov

Dodávateľ látky alebo prípravku poskytne kartu bezpečnostných údajov:

 • ak látka alebo prípravok spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečný podľa smerníc 67/548/EEC alebo 1999/45/EC1;
 • ak je látka perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) v súlade s kritériami uvedenými v Prílohe XIII REACH;
 • ak je látka uvedená na zozname kandidátov prípadného zahrnutia do Prílohy XIV REACH (látky, ktoré podliehajú schváleniu).
Dodávateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov, ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná, ale obsahuje:
 • minimálne jednu látku predstavujúcu riziko pre zdravie človeka alebo životné prostredie s koncentráciou ≥ 1 hmot. % v prípade neplynných prípravkov a ≥ 0,2 objem. % v prípade plynných prípravkov;
 • minimálne jednu látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) v súlade s kritériami uvedenými v Prílohe XIII REACH s koncentráciou ≥ 0,1 hmot. % v prípade neplynných prípravkov;
 • látku uvedenú na zozname kandidátov prípadného zahrnutia do Prílohy XIV REACH (látky podliehajúce schváleniu) s koncentráciou ≥ 0,1 hmot. % v prípade neplynných prípravkov;
 • látku, pre ktorú existujú expozičné limity Spoločenstva na pracovisku.

Poznámka:
Pokiaľ to nepožaduje následný užívateľ alebo distribútor, kartu bezpečnostných údajov nie je potrebné dodať, ak sa nebezpečné látky alebo prípravky ponúkané alebo predávané širokej verejnosti distribuujú s dostatočnými informáciami tak, aby mohli používatelia vykonať potrebné opatrenia týkajúce sa ochrany ľudského zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov obsahuje 16 nadpisov: podrobnosti si pozrite v dokumente 16 nadpisov karty bezpečnostných údajov a Prečítal som kartu bezpečnostných údajov. Ak sa správa o chemickej bezpečnosti látky vypracovala ako súčasť registračného postupu, v prílohe karty bezpečnostných údajov je potrebné uviesť príslušné expozičné scenáre (pre určené použitia). Karta bezpečnostných údajov sa dodáva v úradnom jazyku členského štátu (štátov), kde sa látka alebo prípravok uvádza na trh, pokiaľ príslušný členský štát (štáty) nestanoví ináč. Poskytuje sa zadarmo v tlačenej alebo elektronickej forme. Dodávatelia musia kartu bezpečnostných údajov aktualizovať bez omeškania v nasledovných prípadoch:

 • čo možno najskôr potom, ako sa dozvedia o informácii týkajúcej sa opatrení na riadenie rizík alebo o nebezpečenstvách;
 • okamžite po udelení alebo odmietnutí schválenia;
 • okamžite po vydaní obmedzenia.

Nová verzia označená ako „Revízia: (dátum)“ sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej forme všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým sa poskytla verzia za predchádzajúcich 12 mesiacov. Všetky aktualizácie, ktoré nasledujú po registrácii látky, musia obsahovať registračné číslo.

Informácie o látkach alebo prípravkoch, pre ktoré sa karta bezpečnostných údajov nevyžaduje

Ktorýkoľvek dodávateľ látky samotnej alebo v prípravku, ktorý nemusí dodať kartu bezpečnostných údajov, musí poskytnúť príjemcovi nasledovné informácie:

 • stanovenie, či je látka predmetom schválenia a podrobnosti o akomkoľvek udelenom alebo odmietnutom schválení v tomto dodávateľskom reťazci;
 • podrobnosti o akomkoľvek vydanom obmedzení;
 • všetky ostatné dostupné a relevantné informácie o látke potrebné na stanovenie a aplikovanie opatrení na riadenie príslušných rizík. Toto obsahuje špecifické podmienky uvedené registrujúcim v jeho registračných dokumentoch, ktoré mu umožnili vynechať niektoré skúšky, ktoré požaduje REACH;
 • registračné číslo (čísla), ak sú k dispozícii, pre niektoré látky, pre ktoré sa uviedli informácie podľa vyššie uvedených bodov.

Tieto informácie sa poskytujú bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe, pričom sa musia aktualizovať tak, ako je to nevyhnutné, tým istým postupom ako karta bezpečnostných údajov.

Informácie o látkach vo výrobkoch

Ktorýkoľvek dodávateľ výrobku obsahujúceho látku uvedenú na zozname kandidátov prípadného zahrnutia do Prílohy XIV REACH (látky podliehajúce schváleniu) s koncentráciou viac ako 0,1 hmot. % musí odbornému príjemcovi uviesť informácie (minimálne názov látky), aby bolo možné výrobok bezpečne používať.

Príslušné informácie je potrebné spotrebiteľovi na požiadanie poskytnúť zadarmo do 45 dní od prijatia požiadavky. Celkový prehľad je uvedený v Informovanie nadol dodávateľským reťazcom.

1. Smernica rady 67/548/ECC z 27.6.1967 o aproximácii legislatívy, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Úradný vestník 196, 16.8.1967, str. 1). Smernica naposledy modifikovaná Smernicou 2006/121/EC (Úradný vestník L 396, 30.12.06, str. 850). Smernica 1999/45/EC Európskeho Parlamentu a Rady z 31.5.1999 o aproximácii legislatívy, nariadení a administratívnych ustanovení členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov. Smernica naposledy modifikovaná Smernicou 2006/8/EC (Úradný vestník L 200, 24.1.2006, str. 12). Tieto smernice sa zrušia predpisom č. 1272/2008 s účinnosťou od 1 júna 2015.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007, 2009
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).