BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Nástroje prevencie > Verejne dostupné databázy

Verejne dostupné databázy

   
 

REACH predpokladá prístup verejnosti k informáciám týkajúcich sa látok, ktorým by mohla byť vystavená. Stránka Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) poskytuje bezplatný prístup k verejným informáciám, ktoré sú v databáze ECHA, vrátane nebezpečných objektov, klasifikácie a značení, oprávneného používania a opatrení na riadenie rizika.

Informácie, ktorými disponuje ECHA

Databáza ECHA centralizuje informácie vydané pre účely registrácie, autorizácie a obmedzenia. Okrem toho predpokladá Nariadenie (CE) č. 1272/2008, že ECHA založila a spravuje zoznam klasifikácie a značenia. V rámci oznámenia klasifikácie a značenia látok, ktoré vyžaduje rovnaké nariadenie, musí výrobca, producent predmetov a dovozca informovať ECHA o nasledovných informáciách, ak už neboli predložené ako súčasť registračných dokumentov:

 • identitu(y) výrobcu(ov), producenta(ov) predmetov alebo dovozcu(ov) zodpovedných za umiestnenie látky (látok) na trh;
 • identitu látky (látok);
 • klasifikáciu nebezpečenstva látky (látok);
 • označenie nebezpečenstva látky (látok);
 • špecifické limity koncentrácie, ak sú vyžadované.

Agentúra zaznamená, či je vzhľadom na záznam harmonizovaná klasifikácia a značenie na úrovni Spoločenstva.

Informácie dostupné elektronickým verejným prístupom

Nasledujúce informácie o látkach, či už sú samostatné, alebo v zmesiach alebo v predmetoch, sú verejne dostupné zadarmo na stránke ECHA:

 • názov(y) látky, okrem niektorých látok, pri ktorých bola predložená požiadavka o utajení;
 • klasifikácia a značenie látky;
 • fyzikálno-chemické údaje týkajúce sa látky a údaje o cestách a environmentálnom osude;
 • výsledok každej toxikologickej a ekotoxikologickej štúdie;
 • akákoľvek odvodená úroveň bez účinku (DNEL)1 alebo predpovedaná koncentrácia bez účinku (PNEC)2;
 • návod na bezpečné použitie;
 • analytické postupy, ak sú vyžiadané v súlade s prílohami IX alebo X REACH, ktoré umožňujú odhaliť nebezpečné látky, keď sú vypustené do životného prostredia, a taktiež aj určenie priameho vystavenia ľuďom.

Ak neexistuje opodstatnená požiadavka utajenia zo strany činiteľa poskytujúceho údaje, mali by byť poskytnuté taktiež nasledovné informácie:

 • ak je to podstatné na klasifikáciu a značenie, stupeň čistoty látky a identita nečistoty a/alebo prísad, ktoré sú známe ako nebezpečné;
 • celková skupina nosnosti, v rámci ktorej je daná látka zaregistrovaná;
 • zhrnutia štúdie3 alebo pevných zhrnutí štúdií4;
 • doplňujúce informácie poskytnuté v karte bezpečnostných údajov dopĺňajúce voľne dostupné informácie;
 • obchodné meno(á) látky.

 

1. DNEL: stupeň vystavenia látke, ktorý by nemal byť prekročený pri expozícii ľudskej skupiny.
2. PNEC: koncentrácia látky, pod ktorou by sa nemali objaviť znepokojujúce nepriaznivé účinky v oblasti životného prostredia.
3. zhrnutie štúdie: znamená zhrnutie cieľov, metód, výsledkov a záverov plnej správy o štúdii, ktoré poskytuje dostatočné informácie na vytvorenie hodnotenia významnosti štúdie.
4. pevné zhrnutie štúdie: znamená detailné zhrnutie štúdie3, ktoré poskytuje dostatočné informácie na vytvorenie nezávislého hodnotenia štúdie minimalizujúce nutnosť preštudovania úplnej správy o štúdii.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007, 2010
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).