BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Hodnotenie chemickej bezpečnosti > Hodnotenie expozície

Hodnotenie expozície

   
 

Hodnotenie expozície pozostáva z odhadu dávky (alebo koncentrácie) látky, akej môžu byť vystavení ľudia alebo prostredie. Týka sa celého životného cyklu danej látky od výroby až po rozličné spôsoby identifikovaného využívania. Skladá sa z dvoch prehľadných krokov:

 1. Tvorba scenára (scenárov) expozície (ES) alebo príslušného využívania a kategórií expozície.
 2. Odhad expozície.

Pri látkach uvedených na trh musia byť príslušný(é) scenár(e) expozície a zhrnutie odhadu expozície uvedené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov (SDS). Pre scenár(e) expozície je k dispozícii štandardný formát priložený k SDS.

Tvorba scenárov expozície

Scenáre expozície popisujú spôsob výroby alebo využívania danej látky a spôsob kontroly expozície ľudí a prostredia. Patria sem prevádzkové podmienky a opatrenia riadenia rizika zavedené zo strany výrobcu, dovozcu alebo následného používateľa. Poslední menovaní sú hlavnými adresátmi ES a musia vykonávať kontrolu zhody svojich požiadaviek s uvedenými podmienkami využívania.

Požadovaná úroveň detailnosti ohľadne ES sa môže od prípadu k prípadu výrazne líšiť v závislosti od využívania tej ktorej látky, jej škodlivých vlastností a množstva dostupných informácií.

Scenáre expozície môžu popisovať vhodné opatrenia riadenia rizika pre niekoľko individuálnych procesov alebo spôsobov využívania látky. V takom prípade sa môžu označovať ako “Kategórie expozície”.

Nakoľko proces hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA) môže byť iteračný, prvý scenár expozície sa vytvára vďaka vstupným predpokladom ohľadne prevádzkových podmienok a opatrení riadenia rizika. Prvé hodnotenie vychádza z dostupných informácií o škodlivosti a z odhadu expozície, ktorý sa zhoduje s úvodným scenárom. Pokiaľ úvodné charakterizovanie rizika naznačuje, že nie je vykonávaná primeraná kontrola rizika, hodnotenie je nutné upraviť pomocou iterácie. V záujme dosiahnutia primeranej miery riadenia rizika môže byť v prípade dodatočných informácií o škodlivosti, zmeny prevádzkových podmienok alebo opatrení riadenia rizika potrebný presnejší odhad expozície. Scenár získaný poslednou iteráciou, konkrétne “konečný scenár expozície”, bude zahrnutý v správe o chemickej bezpečnosti (CSR).

Odhad expozície

Odhad expozície vykonávaný pri každom vytvorenom scenári uvedenom v CSR obsahuje nasledujúce tri prvky:

 1. Odhad expozície
  Je potrebné zohľadniť emisie počas celého životného cyklu danej látky ako takej a ako súčasti tovaru vrátane emisií spôsobených štádiom odpadu. Odhad je potrebné vykonávať za predpokladu, že boli zrealizované opatrenia riadenia rizika a prevádzkové podmienky uvedené v scenári expozície.
 2. Posúdenie chemického stavu a vývoja
  Je potrebné charakterizovať možné procesy degradácie, transformácie alebo reakcie. Okrem toho je potrebné odhadnúť stav a rozloženie životného prostredia.
 3. Odhad úrovní expozície
  Úrovne expozície je potrebné odhadovať pre celú ľudskú populáciu (pracovníkov, odberateľov a ľudí priamo vystavených vplyvu životného prostredia) ako aj pre oblasti životného prostredia, ktoré sú predmetom expozície. Zamerať sa musíme na všetky cesty expozície (dýchaním, ústne, kožou aj kombinovane). Takéto odhady musia zohľadňovať priestorové a dočasné zmeny vzoru expozície.

Pokiaľ sú k dispozícii reprezentatívne merané údaje o expozícii, musia sa osobitne zohľadniť. Pri hodnotení expozície však môžu pomôcť aj vhodné modely alebo príslušné údaje zo sledovania analogických látok.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Tento dokument slúži iba na informatívne účely a za žiadnych okolností nemá právnu záväznosť. Jedinou dôveryhodnou právnou referenciou je znenie predpisu REACH (Predpis (EK) č. 1907/2006).