BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Údaje o látkach > Registračná povinnosť

Registračná povinnosť

   
 

REACH je založený na princípe, že priemysel by mal vyrábať, dovážať a používať látky alebo ich uvádzať na trh spôsobom, ktorý na základe rozumných predvídateľných podmienok zabezpečí, že tieto nemajú nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Aby toto bolo možné zabezpečiť, výrobcovia a dovozcovia1 musia zosumarizovať alebo vygenerovať údaje o látkach a posúdiť, ako je možné regulovať riziká ich dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie aplikovaným vhodných opatrení riadenia rizík.

Aby mohli dokladovať, že skutočne splnili tieto povinnosti, ako aj z dôvodov transparentnosti, REACH požaduje od výrobcov a dovozcov, aby Európskej agentúre pre chemické látky (ECHA) pri registrácii predložili materiály o nasledovnom:

  1. technické materiály, vrátane údajov o látke
  2. a, v prípade látok s množstvom viac ako 10 ton za rok na jedného registrujúceho, aj správu o chemickej bezpečnosti, ktorá hodnotí, ako je možné regulovať riziká dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie.

Látky podliehajúce registrácii

Povinnosti registrácie sa vzťahujú na látky, ktoré sa vyrábajú a dovážajú v objeme minimálne 1 tony za rok a na jedného výrobcu/dovozcu. Vo všeobecnosti sa týkajú všetkých jednotlivých chemických látok ako takých, alebo v prípravkoch. Týkajú sa látok v tovaroch, pokiaľ je látka určená na uvoľnenie za normálnych alebo rozumne zdôvodniteľných predvídateľných podmienok jej používania a na základe žiadosti Európskej agentúry pre chemické látky (pozri schému Požiadavky na látky v tovaroch).


Látky vyňaté z registračnej povinnosti

Niektoré látky sú úplne vyňaté spod REACH, a tým aj z registračnej povinnosti: rádioaktívne látky, látky spadajúce pod colný dohľad, neizolované polotovary a látky používané v záujme obrany a také, ktoré spadajú pod národné výnimky. Okrem toho je vyňatý aj odpad, keďže to v ponímaní REACH nie je látka, prípravok, ani tovar.

Ostatné látky sú vyňaté spod registračnej povinnosti výhradne vtedy, ak sa ich týka iná ekvivalentná legislatíva (látky používané v lekárskych výrobkov, v potravinách alebo v krmivách). Okrem toho sú z registračnej povinnosti vyňaté isté identifikované látky alebo kategórie látok a látky z istých identifikovaných procesov. Tieto sa považujú za látky, ktoré predstavujú minimálne riziko vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie (látky vymenované v Prílohe IV) alebo ich registrácia sa považuje za neužitočnú alebo nepotrebnú (látky alebo procesy vymenované v Prílohe V). V súčasnosti sú spod registračnej povinnosti vyňaté aj polyméry, aj napriek tomu sa však môže požadovať, aby výrobcovia a dovozcovia polymérov registrovali monoméry alebo iné látky používané na výrobu polymérov (pozrite tabuľku Ustanovenie pre polyméry a monoméry). Spod registrácie sú vyňaté aj recyklované alebo obnovené látky, ktoré sa už registrovali alebo znovu doviezli.

Podrobnosti si pozrite v tabuľke Rámec Nariadenia REACH.


Látky považované za registrované

Niektoré látky alebo používanie látok je možné považovať za registrované, a preto sa u týchto látok na uvedené účely použitia nevyžaduje žiadna registrácia. Týka sa to:

  1. aktívnych látok v biocídnych výrobkoch,
  2. aktívnych látok vo výrobkoch na ochranu plodín,
  3. látok označovaných ako nové látky v predchádzajúcom systéme (Smernica 67/548/EEC2) za istých podmienok množstva.

Informácie predložené pre tieto látky sú ekvivalentné údajom registračných materiálov. Ich zapracovaním do databáz bola poverená Európska agentúra pre chemické látky.


Látky s prispôsobenými ustanoveniami

Izolovaným polotovarom a látkam vyrobeným alebo dovezeným na účely výskumu a vývoja sa prispôsobili ustanovenia legislatívy REACH, vrátane registrácie, a to pokiaľ sa používajú v stanovených podmienkach.
Podrobnosti si pozrite v schéme Ustanovenie pre izolované polotovary a Ustanovenia pre látky používané vo VaV.


Termíny registrácie

Látky spadajúce pod rozsah Nariadenia REACH a tie, ktoré nie sú vyňaté spod registračnej povinnosti, je treba registrovať predtým, ako sa vyrobia alebo dovezú do Európskej Únie. Látky spadajúce pod rozsah Nariadenia REACH a tie, ktoré nie sú vyňaté spod registračnej povinnosti, je treba registrovať predtým, ako sa vyrobia alebo dovezú do Európskej Únie. Existuje však istý špeciálny prechodový režim pre látky, ktoré sa už vyrobili alebo doviezli za istých podmienok pred vstupom REACH do platnosti dňa 1.6.2007. Takéto látky sa nazývajú „zavedené látky“, pretože podliehajú registračnému systému v rozličných životných fázach, a nie v jednom kole. Predpokladom prospechu z odloženia registrácie je, že „zavedená látka“ sa predregistruje v termíne od 1.6.2008 do 1.12.2008. „Nezavedené látky“ alebo „zavedené látky“, ktoré sa nepredregistrovali, sa musia registrovať pred výrobou alebo dovozom, a to od 1.6.2008. Uvedomte si prosím, že do tohto dátumu platia Nariadenia predchádzajúceho oznamovania nových látok.


Termíny registrácie


Kontrola kompletnosti registračných materiálov

Európska agentúra pre chemické látky je zodpovedná za riadenie všetkých registračných materiálov. Agentúra vykoná jednoduché elektronické overenie kompletnosti v etape predloženia materiálov. Kvalita predložených informácií sa môže kontrolovať aj následne v procese vyhodnotenia.

 

1. Výrobcovia, ktorí nie sú z EÚ, môžu stanoviť "„iba zástupcov“, ktorí budú plniť požiadavky dovozcov. Iba zástupcovia sú fyzické alebo právnické osoby zriadené v Európskej únii, ktoré majú dostatočné skúsenosti s praktickou manipuláciou s látkami a informácie, ktoré sa ich týkajú. Ak sa stanoví Iba zástupca, je výrobca mimo EÚ povinný informovať dovozcov v rámci takého istého dodávateľského reťazca menovania. Následne po takomto informovaní preberá Iba zástupca rolu dovozcov EÚ a plní ich registračné povinnosti.
2. Smernica rady 67/548/ECC z 27.6.1967 o aproximácii legislatívy, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Úradný vestník 196, 16.8.1967, str. 1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).