BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Hodnotenie chemickej bezpečnosti > Charakterizovanie rizika

Charakterizovanie rizika

   
 

Proces hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA) uzatvára charakterizovanie rizika. Tento krok vykonávaný pre každý scenár expozície za predpokladu, že boli zrealizované uvedené opatrenia riadenia rizika, sa týka vystavenej ľudskej populácie a oblastí životného prostredia. Zahrnuje tiež celkovú analýzu environmentálnych rizík.

Charakterizovanie rizika pozostáva:

Kontrola rizika počas životnosti danej látky sa považuje za primeranú vtedy, keď:

  • sú odhadované úrovne expozície (cf Hodnotenie expozície) nižšie než DNEL alebo PNEC a
  • pravdepodobnosť a závažnosť udalosti vzniknutej v dôsledku fyzikálno-chemických vlastností danej látky je zanedbateľná.

V prípade, že nie je možné určiť DNEL alebo PNEC, pravdepodobnosť zabránenia účinkom pri realizácii scenára expozície sa bude posudzovať kvalitatívne. Pri PBT a vPvB látkach výrobcovia alebo dovozcovia navyše v záujme minimalizácie expozície ľudí a životného prostredia ako aj emisií využívajú informácie zozbierané v rámci kroku hodnotenia expozície.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Tento dokument slúži iba na informatívne účely a za žiadnych okolností nemá právnu záväznosť. Jedinou dôveryhodnou právnou referenciou je znenie predpisu REACH (Predpis (EK) č. 1907/2006).