BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Povinnosti používateľov > Použiteľné látky

Látky, ktoré sa môžu používať a uviesť na trh

   
 

V rámci povinností môže následný užívateľ podľa REACH čeliť najskôr kontrole, či môže alebo nemôže používať a uviesť na trh danú látku.

Látky podliehajúce registrácii

Podľa REACH nesmú následní užívatelia používať ani uvádzať na trh žiadne látky, ktoré nie sú registrované, ak sa takáto registrácia vyžaduje. To znamená, že výrobky používané a uvádzané na trh musia obsahovať iba látky, ktoré:

  • vyrobil/doviezol výrobca alebo dovozca v objeme maximálne 1 tona za rok, alebo
  • vyňaté spod REACH alebo špeciálne spod povinnosti registrácie, alebo ktoré
  • sa predregistrovali (alebo sa tak práve deje)1 a majú neskorší termín registrácie, alebo
  • sa zaregistrovali2

Toto sa týka látok ako takých, tých v prípravkoch a tých, ktoré sa budú pravdepodobne uvoľňovať z výrobkov3 za normálnych alebo rozumne predpovedateľných podmienok používania. V praxi by sa mal následný používateľ ubezpečiť, že jeho dodávateľ pozná REACH a dodržuje jeho požiadavky. Ak je dodávateľ distribútorom alebo ďalším následným užívateľom, musí túto požiadavku postúpiť ďalšiemu prvku v dodávateľskom reťazci. Ak sa to týka veľkého počtu látok, nebude možno praktické kontaktovať všetkých dodávateľov naraz, preto sa môže následný používateľ zamerať na svoje zdroje najdôležitejších látok. To ale znamená, že používanie iných látok môže predstavovať riziko kvôli možnému nedodržovaniu REACH.

Látky podliehajúce oznámeniu

Látky používané na účely výskumu a vývoja orientovaného na výrobky a procesy (PPORD) môžu dostať výnimku z procesu registrácie, ak sa nahlásia Európskej agentúre pre chemické látky. Táto výnimka trvá 5 rokov a môže sa na základe žiadosti predĺžiť o ďalších 5 rokov (10 rokov v prípade lekárskych výrobkov alebo látok, ktoré sa neuvádzajú na trh), a to tak dlho, pokiaľ to bude odôvodniteľné programom výskumu a vývoja. Výnimka sa týka iba objemu látok, ktoré na účely PPORD používa výrobca alebo dovozca samotný alebo v spolupráci s obmedzeným počtom vymenovaných zákazníkov. Agentúra môže rozhodnúť o uložení podmienok, aby zabezpečila, že bude s látkou manipulovať iba personál vymenovaných zákazníkov za rozumne riadených podmienok a že zostávajúce množstvá sa po období výnimky zlikvidujú. Následný používateľ látky, ktorý je uvedený ako jeden z vybraných zákazníkov, s ktorým výrobca alebo dovozca spolupracuje pri oznamovaní PPORD, musí látku používať na účely PPORD a v rámci podmienok, ktoré stanovila agentúra a ktoré mu oznámil dodávateľ.

Ďalší typ oznámenia sa týka niektorých látok veľmi vysokého podielu vo výrobkoch. Ak sa látka označí pre možné zahrnutie do Prílohy XIV REACH (zoznam látok podliehajúcich schváleniu), a nachádza sa vo všetkých výrobkoch, ktoré vyrába výrobca, v objeme presahujúcom jednu tonu ročne s koncentráciou vyššou ako 0,1 % hmot. % - a ak sa pre tento účel ešte nezaregistrovala - látku je potrebné nahlásiť (okrem prípadu, ak je možné expozíciu ľudí alebo životného prostredia počas normálnych alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, vrátane likvidácie vylúčiť). Aby sa zamedzilo pretrhnutiu dodávateľského reťazca kvôli nedostatočnému nahláseniu (alebo registrácii), mal by sa následný užívateľ ubezpečiť, že výrobca výrobkov v dodávateľskom reťazci nad ním splňuje podmienky REACH.

Látky podliehajúce schváleniu

Používanie niektorých látok môže byť predmetom požiadavky na schválenie. Túto označí dodávateľ, a to buď v odseku 15 karty bezpečnostných údajov, alebo ako ju uvedie ako súčasť informácií, keď sa karta bezpečnostných údajov nevyžaduje. Následní užívatelia môžu skontrolovať aj nasledovné zoznamy, ktoré zverejňuje agentúra: zoznam látok - kandidátov na potenciálne zahrnutie do Prílohy XIV REACH (látky podliehajúce schváleniu), odporúčania pre látky, ktoré sa idú zahrnúť do Prílohy XIV (prvé odporúčania k 1.6.2009) a Príloha XIV samotná, ak je k dispozícii.
Následný používateľ môže používať látku podliehajúcu schváleniu za predpokladu, že jej používanie je v súlade s podmienkami schválenia4, ktoré bolo udelené aktérovi nad ním v jeho dodávateľskom reťazci. Najneskôr 3 mesiace pred prvým prijatím schválenej látky ako takej alebo v prípravku je následný užívateľ povinný toto oznámiť agentúre. Ak jeho používanie nie je kryté takýmto schválením a chce v používaní látky pokračovať, musí sa následný používateľ sám prihlásiť o schválenie pre svoje vlastné používanie a ak je to relevantné aj používanie zákazníkom.
Ak sa nepodá žiadna prihláška na schválenie, musí následný používateľ zastaviť používanie látky do dňa5 uvedeného v Prílohe XIV a látka ako taká alebo v prípravku sa po tomto dni nesmie dodávať zákazníkom.

Látka uvedená v Prílohe XIV sa môže používať na účely, ktoré sú vyňaté spod schválenia. Následný užívateľ si musí potom skontrolovať, či je jeho používanie vyňaté alebo nie. Ak je vyňaté, môže pokračovať v používaní látky bez schválenia. Musí však zaviesť podmienky používania a opatrenia na riadenie rizík, ktoré mu oznámil dodávateľ.

Látky podliehajúce obmedzeniam

Podľa REACH môžu obmedzenia obmedziť používanie látky. Ak sa na látku použijú obmedzenia, a to buď na látku ako takú, alebo v prípravku alebo výrobku, môže následní užívatelia pokračovať v jej používaní, ak spĺňa podmienky týchto obmedzení. Dodávateľ musí uviesť informácie o tom, či látka, ktorú používa, podlieha obmedzeniam, v odseku 15 karty bezpečnostných údajov. Ak sa karta bezpečnostných údajov nevyžaduje, od dodávateľa sa požaduje, aby poskytol informácie o všetkých látkach, ktoré podliehajú obmedzeniam.
V niektorých prípadoch môže mať obmedzenie formu kompletného zákazu používania látky. V tomto prípade nemôže následný užívateľ látku už viac používať (dátum zákazu je stanovený v Prílohe XVII REACH). v niektorých prípadoch sú zakázané isté použitia alebo sa aplikujú odlišné podmienky, aby sa riadili riziká látok. Ako aj v prípade schválení, následný používateľ musí skontrolovať, či je jeho používanie vyňaté z obmedzenia alebo nie.


1. REACH vytvára istý špeciálny prechodový režim pre látky, ktoré sa už vyrobili alebo uviedli na trh za istých podmienok pred vstupom REACH do platnosti dňa 1.6.2007. Tieto látky sa nazývajú „zavedené látky“, pričom podliehajú registračnému systému v rozličných časových etapách, a nie okamžite naraz. Podmienkou ťaženia z prechodového režimu je predregistrácia zavedených látok. Predregistrácia sa deje v šesťmesačnom období od 1.6.2008 do 1.12.2008. Agentúra vydá zoznam predregistrovaných látok na svojej internetovej stránke dňom 1.1.2009. Ak sa látka na tomto zozname nebude nachádzať, následný používať musí vyjadriť svoj záujme agentúre. Agentúra potom zverejní na svojej internetovej stránke názov látky. Na základe žiadosti potenciálneho registrujúceho mu poskytne agentúra zoznam kontaktov následných užívateľov. Ak výrobcovia alebo dovozcovia zavedených látok prekročia objem 1 tony za rok po 1.12.2008, môže stále požiadať agentúru o predregistráciu. To za podmienky, že sa predregistrácia uskutoční do 6 mesiacov od prvej výroby/dovozu a že dátum predregistrácie bude minimálne 12 mesiacov pred príslušným termínom registrácie.
2. Ak sa registrácie danej látky už ukončila, registrujúci dostane registračné číslo látky. Po prijatí tohto čísla musí byť toto uvedené v karte bezpečnostných údajov každej dodávky.
3. Výrobcovia výrobkov musia predregistrovať/registrovať látku prítomnú vo svojich výrobkoch, ak je jej celkové množstvo jedna tona ročne a táto sa bude pravdepodobne za normálnych alebo rozumne predpovedateľných podmienok používania uvoľňovať, a to ak sa uvedená látka už na toto používanie nezaregistrovala (v tom istom dodávateľskom reťazci alebo v inom dodávateľskom reťazci).
Je potrebné poznamenať, že agentúra môže za istých okolností požadovať registráciu aj takých látok prítomných vo výrobkoch, ktoré sa nebudú uvoľňovať.
4. Počet udelených oprávnení je uvedený na štítku chemickej látky.
5. Dátum: deň, od ktorého je uvedenie na trh a používanie látky zakázané, pokiaľ sa neudelí schválenie.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).