BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Údaje o látkach > Požiadavky na informácie na registráciu

Požiadavky na informácie pre technické materiály na registráciu

   
 

Technické materiály obsahujú informácie o vlastnostiach a klasifikácii látky, ako aj o používaní a návod na jej bezpečné používanie.


Informácie o skutočných vlastnostiach látky, ktorá sa ide registrovať

Na základe REACH sú registrujúci povinní zosumarizovať všetky dostupné relevantné informácie o skutočných vlastnostiach látky, ktorá sa ide registrovať, a to bez ohľadu na vyrobené alebo privezené množstvo. Typ a množstvo informácií, ktoré sa požadujú ako minimum na splnenie povinností predpisu REACH, však závisia od množstva, ktoré sa vyrába alebo importuje do Európskej Únie. Prílohy VII až X REACH určujú minimálne údajové požiadavky na danú látku podľa jej tonáže.

 

POŽADOVANÉ ÚDAJE O SKUTOČNÝCH VLASTNOSTIACH PRE REGISTRÁCIU

 

PC, toxikologické a ekotoxikologické informácie

Fyzikálno-chemické vlastnosti (PC)

Toxikologické a ekotoxikologické informácie

PC, toxikologické a ekotoxikologické informácie

Toxikologické a ekotoxikologické informácie

 

Všetky odpovedajúce príslušné údaje

Požiadavky Prílohy VII

Požiadavky
Prílohy VII

Požiadavky
Prílohy VIII

Požiadavky
Prílohy IX

Požiadavky
Prílohy X

1-10 t/r

 •1

 

 

 

10-100 t/r

 

 

100-1000 t/r

 •2

 

≥ 1000 t/y

 •2

 •2

1. Pre najnižšie hmotnostné pásmo (od 1 do 10 ton vyrobených alebo dovezených za rok) sú požadovanými základnými informáciami fyzikálno-chemické údaje:
- ak ide o tzv. „zavedenú látku“, t.j. látku, ktorá sa už vyrába alebo dováža za istých podmienok pred nadobudnutím účinnosti REACH 1. júna 2007, a
- ak sa u látky nepredpokladá, že by splňovala kritériá kategórie 1 alebo 2 v oblasti karcinogenity, mutagenity alebo reprodukčnej toxicity a kritériá PBT alebo vPvB (PBT: perzistentná, bioakulovateľná a toxická, - vPvB: veľmi stála s veľkým bioakumulačným potenciálom), a
- látka nemá disperzné, ani difúzne použitie, pričom sa nepredpokladá, že by spĺňala kritériá klasifikácia v oblasti akéhokoľvek dopadu na ľudské zdravia alebo životné prostredie.
2. Na tejto úrovni musí registrujúci predložiť návrh a harmonogram splnenia informačných požiadaviek tejto Prílohy.


Ak sa dosiahne nová hmotnostná úroveň, je potrebné splniť požiadavky ďalšej príslušnej Prílohy REACH.
Stĺpec 1 Príloh REACH VII až X uvádza štandardizované informačné požiadavky (pozrite tabuľku Štandardizované informačné požiadavky REACH). Tieto štandardizované požiadavky sa však môžu zmeniť (upustiť alebo sprísniť), a to na základe jednotlivého posúdenia. V každej z Príloh REACH VIi až X uvádza stĺpec 2 špecifické predpisy na adaptáciu (napr. vlastnosti expozície alebo rizík), podľa ktorých je možné meniť štandardizované informačné požiadavky.
Okrem týchto špeciálnych pravidiel je možné požadované štandardizované informácie meniť aj podľa všeobecných pravidiel uvedených v Prílohe XI tohto predpisu REACH, napr. v prípade, ak nie je technicky možné vykonať testovanie, alebo sa testovanie nejaví ako exaktne nutné, alebo na základe zváženia expozície.


Expozičné informácie

Je potrebné zosumarizovať informácie o výrobe (ak sa vykonáva v rámci Európskej Únie), používaní, manipulácii a likvidácii látky (t.j. informácie o celom jej životnom cykle) alebo predmetov obsahujúcich túto látku, aby sa pochopila expozícia obyvateľstva a priestorov, ako aj povaha týchto expozícií, t.j. cesta, frekvencia a trvanie (Príloha Vi REACH, kapitoly 3 a 5, a v prípade látok s množstvom 1 až 10 ton za rok na registrujúceho, Príloha VI, kapitola 6).

Tieto informácie riadia údajové požiadavky na skutočné vlastnosti danej látky: napr. ak je expozícia ľudí na pracovisku iba obmedzená a dobre kontrolovaná, a to počas niekoľkých dní v mesiaci, nie je potrebné vykonávať dlhodobé opakované toxikologické štúdie.

V prípade látok vyrábaných alebo dovážaných v množstvách od 1 do 10 ton za rok a na výrobcu/importéra sa budú tieto informácie používať na vyvodenie disperzného alebo difúzneho používania tejto látky.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).