BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Hodnotenie chemickej bezpečnosti > Hodnotenie nebezpečenstva

Hodnotenie nebezpečenstva

   
 

Hodnotenie nebezpečenstva je prvým krokom hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA).

Zahŕňa:

  • Zbieranie a vyhodnocovanie informácií;
  • Identifikáciu nebezpečenstva;
  • Klasifikáciu a značenie;
  • Odvodenie limitných úrovní;
  • PBT a vPvB hodnotenie.

Zbieranie a vyhodnocovanie relevantných informácií sa vyžaduje pre registráciu. Keď sa to vyžaduje, táto informácia je zdokumentovaná v technických dokumentoch a správe o chemickej bezpečnosti. Typ a množstvo informácií závisí od vyrobeného alebo dovezeného množstva.

Hodnotenie nebezpečenstva na ľudskom zdraví

Do úvahy treba brať všetky účinky na zdravie a toxikokinetický profil. Toxikologická informácia, ktorá je dostupná alebo vytvorená, musí pre každý zdravotný účinok a každý relevantný model1 vystavenia dovoľovať vytvorenie úrovne vonkajšieho vystavenia, pod ktorou nie sú predpokladané nepriaznivé účinky na ľudské zdravie (DNEL). V prípadoch, kedy nemôže byť DNEL odvodené (napríklad pri nehraničnom jave, ako napríklad genotoxická karcinogenita) sa vytvára polokvantitatívna hodnota známa ako hladina odvodeného minimálneho účinku (DMEL). Tieto hladiny sú odvodené z výsledkov toxikologických testov a faktorov nestálosti, ktoré vyplývajú z experimentálnej druhovej a mimodruhovej variability.

Hodnotenie nebezpečenstva na ľudskom zdraví vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti

Mali by byť zhodnotené nasledujúce potenciálne účinky fyzikálno-chemických vlastností na ľudské zdravie:

  • výbušnosť;
  • horľavosť;
  • oxidačný potenciál.

Hodnotenie nebezpečenstva na životnom prostredí

Hodnotenie nebezpečenstva na životnom prostredí sa zameriava na potenciálne účinky na ekosystémoch v akejkoľvek oblasti životného prostredia (voda, vzduch, pôda), dravce v potravinovom reťazci a mikrobiologickú aktivitu systémov čistenia odpadových vôd. Hodnotenie nebezpečenstva na životnom prostredí dovoľuje vytvorenie koncentrácie, pod ktorou by sa nemali objaviť znepokojujúce nepriaznivé účinky v oblasti životného prostredia (PNEC). PNEC je odvodené na základe výsledkov toxikologických testov a hodnotiaceho faktoru pre každú časť životného prostredia. Čím obsiahlejšie sú údaje a čím dlhšie je trvanie testov, tým menší je stupeň neistoty a veľkosť hodnotiaceho faktora.

PBT a vPvB hodnotenie

Ďalšie hodnotenie týchto vlastností je oprávnené, pretože je zložité predpovedať potenciál dlhotrvajúcich účinkov. Hodnotenie má stanoviť, či látka spĺňa identifikačné kritéria REACH prílohy XIII pre trvalé, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi trvalé a veľmi bioakumulatívne (vPvB). Ak áno, mali by byť charakterizované všetky emisie počas životného cyklu látky.

 

Ak látka spĺňa klasifikačné kritéria ako nebezpečná alebo PBT alebo vPvB, musí osoba žiadajúca registráciu vykonať hodnotenie vystaveniacharakterizovanie rizika ako súčasť CSA. V opačnom prípade sa hodnotenie chemickej bezpečnosti tu končí.

 

1. Model vystavenia: kombinácia frekvencie, trvania a cesty vystavenia a populácie, ktorá je náchylná k expozícii.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007, 2010
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).