BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Verplichtingen van de gebruiker

Verplichtingen van de gebruiker

   
 

De verplichtingen van een bedrijf onder REACH hangen af van de precieze werkzaamheden die worden uitgevoerd m.b.t. een specifieke stof, als zodanig, of in a preparaat of in een voorwerp. Daarom moet een professionele gebruiker van chemicalin voor elke gebruikte stof onder REACH eerst vaststellen welke rol(len) hij vervult om zodoende zijn verplichtingen te kunnen vaststellen.


Rolidentificatie onder REACH

Onder de verschillende actoren in de toeleveringsketen maakt REACH een onderscheid tussen fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs (met inbegrip van detailhandelaren en opslagbedrijven)

Volgens de definitie in artikel 3(13) van REACH is een downstreamgebruiker een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een preparaat, gebruikt bij zijn industri le activiteiten of professionele activiteiten. Distributeurs en consumenten zijn geen downstreamgebruikers. Veel verschillende bedrijfstypen kunnen downstreamgebruikers zijn, met inbegrip van formuleerders van preparaten, industrile gebruikers, handwerksmensen, werkplaatsen en dienstverleners of hervulbedrijven.
De eerste voorwaarde waaraan een gebruiker moet voldoen om volgens REACH als downstreamgebruiker te worden beschouwd, is het aankopen van stoffen en/of preparaten van een EU leverancier1 of van een niet in de EU gevestigde leverancier die een “Enige Vertegenwoordiger heeft”2. De gebruiker mag tevens stoffen (als zodanig of als preparaten) die oorspronkelijk in de EU geproduceerd zijn en in dezelfde toeleveringsketen geregistreerd zijn, herinvoeren. Bij de overige voorwaarden wordt rekening gehouden met de verschillende mogelijke activiteiten van de gebruikers. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Bedrijfstak

Activiteiten

Overige voorwaarden waarmee als downstreamgebruiker
onder REACH rekening moet worden gehouden

Formuleerder

Het bedrijf mengt stoffen en/of preparaten om preparaten te produceren die in de handel worden gebracht.

Er vindt geen chemische reactie plaats tijdens het mengen. Voorbeeld:
het oplossen van een stof wordt niet gezien als het produceren maar als gebruik Het mengen van een zuur met een base dat een nieuw stof (zout) oplevert, dat in de handel wordt gebracht, wordt echter beschouwd als vervaardiging en het bedrijf als fabrikant.

Producent van een voorwerp

Het bedrijf maakt gebruik van stoffen en/of preparaten voor de vervaardiging van voorwerpen en vormen een integraal onderdeel van zulke voorwerpen (in samenhang met een industrieel proces of een professionele activiteit).

Indien de stof in hoeveelheden groter dan n ton per jaar per producent in zulke voorwerpen aanwezig is en indien de stof is bedoeld om bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden vrij te komen, moet deze reeds voor dat gebruik geregistreerd zijn.

Indien de stof voor uiteindelijke opname in bijlage XIV van REACH gedentificeerd is (lijst met aan autorisatie gebonden stoffen) en

  1. in hoeveelheden groter dan n ton per jaar per producent aanwezig is in die voorwerpen en
  2. in een concentratie groter dan 0,1 gewichtsprocent in zulke voorwerpen aanwezig is en
  3. de blootstelling aan mensen of aan het milieu bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden, met inbegrip van verwijdering, niet uitgesloten kan worden,

moet de stof reeds voor dat gebruik geregistreerd zijn.

Eindgebruiker

Het bedrijf gebruikt stoffen en preparaten in samenhang met een industrieel proces of een professionele activiteit. Het bedrijft verstrekt ze niet aan downstreamgebruikers.

Stof(fen) die als gevolg van een chemische reactie die bij het gebruik van andere stoffen ontstaat, is/zijn, in principe, van de registratieplicht vrijgesteld (REACH bijlage V).

Hervulbedrijf

Deze actor brengt stoffen of preparaten van de ene naar de andere houder over.
Het overbrengen (herverpakking) wordt onder REACH als gebruik beschouwd.

 

Telkens wanneer niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt een actor die chemische stoffen gebruikt, onder REACH als fabrikant of importeur van stoffen/preparaten of producent/importeur van voorwerpen beschouwd, afhankelijk van zijn activiteiten. Er mag van hem gevraagd worden om, in aanvulling op de met het verbruik samenhangende verplichtingen, de stoffen te registreren of hierover informatie te verschaffen.

Onder REACH worden overige actoren in de toeleveringsketen als distributeurs beschouwd. Deze slaan slechts stoffen, preparaten en/of voorwerpen op en maken deze beschikbaar aan derden zonder verdere bewerking. Onder REACH hebben zij als enige taak het versturen van informatie in beide richtingen van de toeleveringsketen.


Verplichtingen van downstreamgebruikers

Onder REACH bestaan er verplichtingen die alleen op specifieke types van downstreamgebruikers van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van de handel in de toeleveringsketen en de uitgevoerde activiteit. Onderstaande tabel identificeert de met de verschillende activiteiten samenhangende mogelijke verplichtingen.

Type downstreamgebruiker

Verplichtingen

Alleen formuleerders en hervulbedrijven

De stoffen die zij in de handel brengen moeten geregistreerd zijn indien registratie verplicht is (registratie is de plicht van fabrikanten en importeurs).

Zij moeten actuele informatie aan klanten verschaffen (downstreamgebruikers of distributeurs) om zodoende veilig gebruik van stoffen en preparaten mogelijk te maken: veiligheidsinformatiebladen of andere informatie indien een veiligheidsinformatieblad niet vereist is.

Alleen producenten van voorwerpen

Zij zijn verplicht om aan klanten informatie te verschaffen m.b.t. voorwerpen die een of meerdere stoffen bevatten die voor uiteindelijke opname in bijlage XIV van REACH ge dentificeerd zijn en waarvan het gewichtspercentage hoger dan 0,1 is.
Let op: aangezien deze zeer zorgwekkende stoffen nog niet vermeld zijn, moeten producenten van voorwerpen waakzaam zijn en toekomstige ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp blijven volgen.

Alleen herinvoerders

Zij zijn verplicht aan te tonen dat (een) stof(fen) hetzelfde is/zijn als de door henzelf of een andere actor in hetzelfde toeleveringsketen geregistreerde stof(fen).

Alleen downstreamgebruikers

Voor aan autorisatie gebonden stoffen, moeten zij voldoen aan de voorwaarden van een autorisatie m.b.t. een specifiek gebruik. Het is mogelijk dat de downstreamgebruiker een autorisatie moet aanvragen indien zijn gebruik niet door de door zijn leverancier verstrekte autorisatie gedekt wordt.

Zij zijn verplicht om naleving van welke beperkingen dan ook m.b.t. de stof te controleren.

Zij zijn verplicht om passende maatregelen voor het beheersen van risicos die via het veiligheidsinformatieblad of op een andere manier bekend worden gemaakt, te identificeren en toe te passen.

Zij zijn verplicht om naleving van een blootstellingsscenario te controleren wanneer dit element in het ontvangen veiligheidsinformatieblad is opgenomen en bij niet-naleving verdere maatregelen te nemen.

Zij zijn verplicht om leveranciers van nieuwe informatie m.b.t. gevaren van stoffen op de hoogte te stellen, met inbegrip van indeling en etikettering.

Zij moeten informatie die twijfel kan doen ontstaan over de geschiktheid van de risicobeheersmaatregelen zoals vermeld in het veiligheidsinformatieblad voor gedentificeerde gebruiken, aan leveranciers verstrekken.

Bovendien zullen de meeste huidige wettelijke vereisten die op het gebruik van chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld die stoffen die verband houden met de bescherming van werknemers, consumenten en het milieu, van toepassing zijn, naast REACH van kracht blijven.

1. EU leveranciers zijn in een van de 27 lidstaten gevestigd. Leveranciers uit Zwitserland zijn geen EU leveranciers. Leveranciers uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein worden als EU leveranciers beschouwd zodra deze landen REACH hebben toegepast.
2. Een Enige Vertegenwoordiger is een in de EU gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die door een buiten de EU gevestigde fabrikant van een stof, een preparaat of een voorwerp, is aangewezen om zodoende aan de registratieverplichtingen voor importeurs te voldoen.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).