BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Verplichtingen van de gebruiker > Naleving van SDS

Naleving van SDS

   
 

Onder REACH, moeten downstreamgebruikers de gebruiks voorwaarden en risicomaatregelen in acht nemen die worden aanbevolen door de fabikanten en de importeurs. Dus, zodra een veiligheidsinformatieblad (SDS) is ontvangen, moet de gebruiker van een gevaarlijke stof of mengsel het volgende controleren:

  • naleving van het beschreven gebruik en inachtneming van de blootstellingsscenario(s),
  • inachtneming van de risicobeheersmaatregelen,
  • naleven van een verleende autorisatie of beperkingen.

Deze controle wordt uitgevoerd volgens een procedure in stappen.

De eerste stap is controleren of het beoogde gebruik van de stof overeenkomt met een gebruik beschreven in rubriek1.2 van het SDS. Indien het een uitgebreid SDS met een of meer blootstellingsscenario's betreft, moet tevens de naleving van het gebruik met een van de beschreven blootstellingsscenario's worden gecontroleerd.

In de tweede fase wordt gecontroleerd of de feitelijke gebruiksomstandigheden overeenkomen met de voorwaarden voor veilig gebruik zoals beschreven in de blootstellingsscenario's.

Indien het beoogde gebruik niet in het SDS of in de blootstellingsscenario's staat beschreven of wanneer de feitelijke gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de risicobeheersmaatregelen, moet de gebruiker actie ondernemen. Hij kan ofwel:

  • de leverancier verzoeken om het chemisch veiligheidsrapport (CSR) te wijzigen en een nieuw blootstellingsscenario te ontwikkelen om van het gebruik een geïdentificeerd gebruik te maken (zie Communicatieplicht);
  • of zijn activiteit aan passen: hij kan zijn gebruik veranderen in een geïdentificeerd gebruik, de gebruiksvoorwaarden verbeteren om de maatregelen voor risicobeheer in acht te nemen of proberen om de stof te vervangen door een minder gevaarlijke;
  • een andere leverancier zoeken die een scenario dat zijn gebruik dekt of bereid is een nieuw scenario te ontwikkelen;
  • zijn eigen chemisch veiligheidsrapport overeenkomstig bijlage XII van REACH opstellen. De gebruiker genereert dan een blootstellingsscenario dat zijn gebruik dekt. Hij moet dit scenario bij zijn eigen SDS voegen en ECHA van zijn gebruik op de hoogte stellen. In sommige gevallen, in het bijzonder wanneer de stof wordt gebruikt voor product-en procesgericht onderzoek of wanneer de totale gebruikte hoeveelheid minder is dan 1 ton per jaar, kan de gebruiker worden vrijgesteld van het opstellen van een ​​CSR, maar hij moet het altijd melden. Tot slot, betreft de derde controle de stoffen waarvoor een autorisatie is vereist of gebruiks beperkingen betreft (zie Bruikbare stoffen). Rubriek15 van het SDS laat de gebruiker weten of hij bij zulke maatregelen is betrokken. Indien dit het geval is, moet hij controleren of zijn gebruik in overeenstemming is met een verleende autorisatie of de voor de stof vastgestelde beperkingen in acht neemt.

Deadlines

Indien de gebruiken gedekt zijn, heeft de gebruiker 12 maanden vanaf ontvangst van de maatregelen die in het SDS zijn opgenomen, deze maatregelen in te voeren. Indien het gebruik niet gedekt is, moet de gebruiker binnen 12 maanden zijn eigen chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) uitvoeren en de daarmee verband houdende blootstellingsscenario's toepassen.

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2011
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).