BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Instrumenten ter preventie > Openbaar beschikbare databases

Openbaar beschikbare databases

   
 

REACH voorziet in toegang voor het publiek tot informatie m.b.t. stoffen waaraan mensen kunnen worden blootgesteld. De website van het Europese Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) verleent vrije toegang tot niet-vertrouwelijke informatie in de ECHA databank, met inbegrip van gevaarlijke eigenschappen, indeling en etikettering, toegestane gebruiken en risicobeheer.

Informatie die door het ECHA beheerd wordt

De ECHA databank centraliseert informatie die voor registratie-, autorisatie- en beperkings doeleinden wordt ingediend. Daarnaast, voorziet Verordening (CE) nr. 1272/2008 daarin dat een indelings- en etiketteringinventaris opgezet en bijgehouden wordt door het ECHA. Binnen het kader van de kennisgeving betreffende indeling en etikettering van de stoffen, zoals vereist door dezelfde verordening, moet elke fabrikant, producent van voorwerpen of importeur de volgende informatie verschaffen aan het ECHA, tenzij dit reeds als onderdeel van een registratiedossier is ingediend:

 • de identiteit(en) van de fabrikant(en), producent(en) van voorwerpen of importeur(s) verantwoordelijk voor het in de handel brengen van de stof(fen);
 • de identiteit van de stof(fen);
 • de gevarenindeling van de stof(fen);
 • de gevarenetikettering van de stof(fen);
 • specifieke concentratielimieten, indien vereist.

Het Agentschap zal registreren of er, in verband met de aanmelding, een geharmoniseerde indeling en etikettering bestaat op Gemeenschapsniveau.

Openbare elektronisch toegankelijk beschikbare informatie

De volgende informatie betreffende stoffen, als zodanig, in mengsels of in voorwerpen, wordt kosteloos via de ECHA website publiekelijk beschikbaar gemaakt:

 • de naam of namen van de stof, met uitzondering van sommige stoffen waarvoor een vertrouwelijkheidsverzoek is ingediend;
 • de indeling en etikettering van de stof;
 • fysisch-chemische gegevens betreffende de stof en gegevens over afbraak en verspreiding in het milieu;
 • het resultaat van elk toxicologisch en ecotoxicologisch onderzoek;
 • elke afgeleide dosis zonder effect (DNEL)1 of Voorspelde Concentratie Zonder Effect (PNEC)2;
 • richtsnoer inzake veilig gebruik;
 • analysemethoden, indien aangevraagd overeenkomstig bijlage IX of X van REACH die het mogelijk maken om een gevaarlijke in het milieu geloosde stof te identificeren, alsmede de directe blootstelling van de mens vast te stellen.

Tenzij een vertrouwelijkheidsverzoek door de actor die de gegevens indient gerechtvaardigd wordt geacht, wordt de volgende informatie ook beschikbaar worden gesteld:

 • indien essentieel voor de indeling en etikettering, de zuiverheidsgraad van de stof en de identiteit van onzuiverheden en/of additieven waarvan bekend is dat zij gevaarlijk zijn;
 • de totale hoeveelheidsklasse waarin een bepaalde stof geregistreerd is;
 • de onderzoekssamenvattingen 3 of uitgebreide onderzoekssamenvattingen4;
 • aanvullende informatie in het veiligheidsinformatieblad die de vrij toegankelijke informatie volledig maakt;
 • de handelsnaam of -namen van de stof.

 

1. DNEL: het blootstellingniveau aan de stof boven welke waarde een groep mensen niet zou moeten worden blootgesteld.
2. PNEC: de concentratie van de stof beneden welke waarde er geen nadelige effecten op het desbetreffende milieucompartiment worden verwacht.
3. onderzoekssamenvatting: betekent een samenvatting van de doelstellingen, methoden, resultaten en conclusies van een volledig onderzoeksverslag dat voldoende informatie bevat om een beoordeling van de relevantie van de studie uit te voeren.
4. uitgebreide onderzoekssamenvatting: betekent een gedetailleerde onderzoekssamenvatting 3 dat voldoende informatie verstrekt om een onafhankelijke beoordeling van de studie uit te voeren, waarbij de noodzaak om het volledige onderzoeksverslag te raadplegen geminimaliseerd is.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2010
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).