BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Chemische veiligheidsbeoordelin

Chemische veiligheidsbeoordelin

   
 

REACH stoelt op het beginsel dat de industrie stoffen op dusdanige wijze dient te vervaardigen, invoeren gebruiken of in de handel te brengen dat de menselijke gezondheid en het milieu niet worden geschaad. Dus dienen, fabrikanten en importeurs gegevens te verzamelen of te genereren m.b.t. de stoffen en te beoordelen hoe de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu beheerst kunnen worden door geschikte risicobeheersmaatregelen toe te passen. Voor alle stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd in hoeveelheden gelijk aan of groter dan 10 ton per jaar, moet een Chemische Veiligheidsbeoordeling (CVB) worden uitgevoerd en gedocumenteerd in een Chemisch Veiligheidsrapport (CVR). De Chemische Veiligheidsbeoordeling moet betrekking hebben op de vervaardiging van een stof en elk geïdentificeerd gebruik. Het CVR bevat een gedetailleerd overzicht van informatie over de eigenschappen m.b.t. de gezondheid van de mens en de milieugevaarlijke eigenschappen van de stof, samen met een beoordeling van de blootstelling en risico wanneer een dergelijke beoordeling vereist is.

Het is mogelijk dat andere actoren een CVR moeten opstellen:

  • Downstreamgebruikers die hun eigen CVB/CVR willen of dienen op te stellen;
  • Producenten of importeurs van voorwerpen die stoffen bevatten die bedoeld zijn om uit het voorwerp vrijgelaten te worden, indien de stof nog niet geregistreerd is voor dat gebruik. CVR is vereist indien de stof in die voorwerpen aanwezig is in hoeveelheden van meer dan 10 ton per jaar;
  • Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers die een CVB / CVR opstellen als onderdeel van een aanvraag voor autorisatie.

Onder bepaalde omstandigheden hoeft de chemische veiligheidsbeoordeling niet te worden uitgevoerd:

  • voor een stof in een preparaat met een concentratie onder bepaalde concentratiegrenzen;
  • voor locatiegebonden of geïsoleerd vervoerde tussenproducten;
  • voor Onderzoek en Ontwikkeling gericht op Producten en Procédés (OOPP);
  • wanneer het gebruik van de stof al geregeld is in specifieke wetgeving en de stof daardoor is vrijgesteld van registratie (bijv. biociden, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen).

De chemische veiligheidsbeoordeling hoeft niet de menselijke gezondheidsrisico's van eindgebruik in met levensmiddelen in aanraking komende materialen en cosmetische producten te behandelen, omdat deze op grond van andere wetgeving behandeld worden.

Beoordelingsstappen

Het diagram "Beginselen van de Chemische Veiligheidsbeoordeling onder REACH" vat de CVB-stappen samen.

De chemische veiligheidsbeoordeling van een stof omvat de volgende stappen:

 

Elke registrant moet passende maatregelen identificeren en toepassen om de in de chemische veiligheidsbeoordeling geïdentificeerde risico's afdoende te beheersen, en, indien passend, deze aan te bevelen in de veiligheidsinformatiebladen die hij verstrekt. Alle registranten die een chemische veiligheidsbeoordeling moeten uitvoeren, houden hun chemische veiligheidsrapporten beschikbaar en bijgewerkt.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2010
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).