BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Instrumenten ter preventie > Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad

   
 

Om ervoor te zorgen dat all gebruikers van stoffen als zodanig, in preparaten of in voorwerpen de nodige gegevens hebben voor het veilig hanteren, wordt informatie stroomafwaarts in de toeleveringsketen gecommuniceerd. Dit stelt de werkgever in staat om te bepalen of er enige gevaarlijke chemische agentia of zorgwekkende stoffen aanwezig zijn op de werkplek en om te beoordelen of er enig risico bestaat voor de gezondheid en de veiligheid van het personeel als gevolg van het gebruik ervan. Het voornaamste instrument voor deze communicatie is het veiligheidsinformatieblad. Indien niet vereist, moet andere informatie worden verstrekt om downstreamgebruiker(s) in staat te stellen om passende risicobeheersmaatregelen te identificeren en toe te passen.

fds

Stoffen of preparaten die door het veiligheidsinformatieblad worden gedekt.

De leverancier van de stof of het preparaat zal een veiligheidsinformatieblad verschaffen:

 • in gevallen waar een stof of een preparaat aan de criteria voor indeling als gevaarlijk voldoet, in overeenstemming met richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG1;
 • in gevallen waar een stof persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) is, in overeenstemming met de criteria beschreven in bijlage XIII van REACH;
 • in gevallen waar een stof is vermeld op de kandidaat-lijst voor uiteindelijke opname in bijlage XIV van REACH (autorisatieplichtige stoffen).
In gevallen waar een preparaat niet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk voldoet, maar het onderstaande bevat, zal de leverancier tevens een veiligheidsinformatieblad versturen:
 • ten minste één stof dat in een afzonderlijke concentratie van ≥ 1 gewichtsprocent voor niet-gasachtige preparaten en ≥ 0,2 volumeprocent voor gasachtige preparaten een gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu vormt;
 • ten minste één stof dat persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) is, in overeenstemming met de criteria beschreven in bijlage XIII van REACH, in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 gewichtsprocent voor niet-gasachtige preparaten;
 • een stof aanwezig vermeld op de kandidaat-lijst voor uiteindelijke opname in bijlage XIV van REACH (autorisatieplichtige stoffen) in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 gewichtsprocent voor niet-gasachtige preparaten;
 • een stof waarvoor blootstellingsbeperkingen voor Gemeenschapswerkplaatsen bestaan.

Opmerking:
Voor stoffen of preparaten die aan het grote publiek worden aangeboden of verkocht, wordt het veiligheidsinformatieblad niet bijgeleverd in gevallen waar voldoende informatie wordt verstrekt om de gebruikers in staat te stellen om de nodige maatregelen te treffen m.b.t. de bescherming van de menselijke gezondheid, de veiligheid en het milieu, tenzij op verzoek van een downstreamgebruiker of distributeur.

Informatie op het veiligheidsinformatieblad

Het veiligheidsinformatieblad bevat 16 rubrieken: voor nadere informatie, zie documenten De 16 rubrieken van het veiligheidsinformatieblad en Ik lees het veiligheidsinformatieblad. In gevallen waar een chemisch veiligheidsrapport is opgesteld als onderdeel van de registratieprocedure, zullen de overeenkomstige blootstellingsscenario's (voor geïdentificeerde gebruiken) in de bijlage van het veiligheidsinformatieblad worden opgenomen. Het veiligheidsinformatieblad zal geleverd worden in een officiële taal van de Lidstaat/Lidstaten waar de stof of het preparaat in de handel wordt gebracht, tenzij de desbetreffende Lidstaat/Lidstaten het op een andere manier verschaffen. Het zal kosteloos worden verstrekt op papier of elektronisch. In onderstaande gevallen zullen leveranciers het veiligheidsinformatieblad onverwijld bijwerken:

 • zodra nieuwe informatie betreffende de risicobeheersmaatregelen of gevaren beschikbaar komt;
 • zodra een autorisatie verleend of geweigerd is;
 • zodra een beperking is opgelegd.

De nieuwe versie, aangeduid met 'Herziene uitgave: (datum)', zal kosteloos op papier of elektronisch worden verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie zij de stof of het preparaat in de voorafgaande twaalf maanden hebben geleverd.. Elke aanpassing na de registratie bevat het registratienummer.

Informatie m.b.t. stoffen en preparaten waarvoor geen veiligheidsinformatieblad is vereist

Elke leverancier van een stof als zodanig of in een preparaat die geen veiligheidsinformatieblad hoeft in te dienen, verstrekt de afnemer de volgende informatie:

 • een vermelding of de stof autorisatieplichtig is en de bijzonderheden van eventuele in deze toeleveringsketen verleende of geweigerde autorisaties;
 • de bijzonderheden van eventuele opgelegde beperkingen;
 • andere beschikbare toepasselijke informatie over de stof die nodig is voor de vaststelling en toepassing van passende risicobeheersmaatregelen. Dit omvat tevens de specifieke omstandigheden zoals door de registrant aangegeven in het registratiedossier als gevolg waarvan hij sommige door REACH vereiste tests niet hoefde uit te voeren;
 • het (de) registratienummer(s), indien beschikbaar, voor elke stof waarvoor informatie wordt gecommuniceerd onder bovenstaande punten.

Deze informatie wordt kosteloos verstrekt op papier of elektronisch en zal zo vaak als nodig is bijgewerkt worden volgens dezelfde procedure als voor het veiligheidsinformatieblad .

Informatie m.b.t. stoffen in voorwerpen

Elke leverancier van een voorwerp dat een stof bevat die vermeld is in de kandidaat-lijst voor uiteindelijke opname in bijlage XIV van REACH (autorisatieplichtige stoffen), in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent, voorziet de professionele afnemer van het voorwerp van voldoende informatie (waaronder ten minste de naam van de stof) om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken.

De relevante informatie wordt gratis op verzoek van een afnemer aan hem verstrekt, binnen 45 dagen na ontvangst van dat verzoek. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar Stroomafwaartse communicatie in de toeleveringsketen.

1. Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen (PB 196, 16.8.1967, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/121/EG (PB L 396, 30.12.06, blz. 850). Richtlijn 1999/45/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 31 mei 1999 betreffende de aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lidstaten inzake de indeling, de verpakking en etikettering van gevaarlijke preparaten. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/8/EG (PB L 200, 24.01.2006, blz. 12). Deze richtlijnen worden afgeschaft door verordening Nr. 1272/2008 met ingang van 1 juni 2015.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2009
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).