BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Gegevens over stoffen > Stofidentificatie

Stofidentificatie

   
 

De REACH verordening richt zich uitsluitend op stoffen. Om te waarborgen dat het REACH systeem naar behoren functioneert, is ondubbelzinnige stofidentificatie derhalve van essentieel belang.


Stoffen binnen het toepassingsbereik van REACH

REACH heeft betrekking op het vervaardigen, invoeren, in de handel brengen en gebruik van stoffen als zodanig, in preparaten (opzettelijke mengsels of oplossingen samengesteld uit twee of meerdere stoffen) en voorwerpen.
Preparaten en voorwerpen als zodanig worden niet in REACH gereguleerd. Derhalve, teneinde aan de REACH bepalingen te voldoen en aanvullend aan de inventaris van stoffen als zodanig, moeten fabrikanten en importeurs alle in de vervaardigde of ingevoerde preparaten en voorwerpen aanwezige stoffen vermelden.

Onder REACH wordt onder een stof verstaan een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procd , doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd.

Deze definitie gaat verder dan een zuiver chemische samenstelling gedefinieerd door een enkele moleculaire structuur.
Stoffen binnen het toepassingsgebied van REACH zijn meestal het product van een chemische reactie bij de vervaardiging en kunnen mogelijk meerdere afzonderlijke bestanddelen bevatten. Stoffen, zoals beschreven in REACH, omvatten tevens stoffen die chemisch verkregen of gesoleerd zijn uit van nature voorkomende materialen, die uit een enkel element of molecuul (bijv. zuivere metalen of bepaalde mineralen) of verscheidene bestanddelen kunnen bestaan.

Sommige stoffen zijn van REACH of onderdelen van REACH vrijgesteld (voor aanvullende informatie, zie tabel Toepassingsgebied van de REACH verordening)


Verscheidene stofsoorten

Voor het identificeren en benamen in REACH zijn de stoffen in twee hoofdgroepen ingedeeld:

  1. “Duidelijk bepaalde stoffen”: stoffen met een gedefinieerde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling.
  2. “UVCB stoffen”: stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe reactieproducten en biologische stoffen.

Variabiliteit in samenstelling voor duidelijk bepaalde stoffen wordt door de bovenste en onderste grenzen van het (de) concentratie-interval(len) van het hoofdbestanddeel of de hoofdbestanddelen bepaald. Voor UVCB stoffen is de variabiliteit relatief groot en/of onvoorspelbaar.

Wanneer registratie voor een "duidelijke bepaalde stof" vereist is, moet deze de chemische samenstelling van de stof, de chemische identiteit en het gehalte van elk bestanddeel in de stof bevatten Voor sommige stofsoorten is de chemische samenstelling alleen niet voldoende voor karakterisering en moeten sommige aanvullende fysische parameters m.b.t. de chemische structuren aan de stofidentificatie worden toegevoegd (bijv. kristalmorfologie).

UVCB stoffen vergen andere soorten van informatie voor hun identificatie, naast hetgeen over hun chemische samenstelling bekend is, omdat:

  1. het aantal bestanddelen relatief groot is en/of
  2. de samenstelling voor een belangrijk deel onbekend is en/of
  3. de variabiliteit van de samenstelling relatief groot of moeilijk te voorspellen is.

Wanneer registratie voor een UVCB stof vereist is, moeten fabrikanten/importeurs de naam, oorsprong of bron van de stof en de meest relevante tijdens het verwerken genomen stappen vermelden. Andere stofeigenschappen kunnen eveneens belangrijke aanduidingen zijn.

Regels voor de naamgeving van de verschillende stoffen worden beschreven in het diagram Identificatie en naamgeving van stoffen .


Identificeren van gelijke stoffen

Fabrikanten en importeurs moeten bepalen of hun respectievelijke stoffen met het oog op REACH als dezelfde beschouwd kunnen worden. De identificatie van gelijke stoffen is belangrijk voor het delen van gegevens, waardoor beperkt testen van stoffen mogelijk is en is gebaseerd op correcte stofidentificatie.


Groeperen van structureel gerelateerde stoffen

Onder REACH, geeft bijlage XI de mogelijkheid tot het beoordelen van chemische stoffen niet n voor n, maar door chemische stoffen te groeperen.
Een chemische categorie is een groep chemische stoffen waarvan de fysisch-chemische eigenschappen en eigenschappen m.b.t. de menselijke gezondheid en/of de milieutoxicologische eigenschappen en/of de eigenschappen m.b.t. de afbraak in het milieu naar verwachting vergelijkbaar zijn of een regelmatig patroon volgen als gevolg van een vergelijkbare structuur (of een andere vergelijkbare karakteristiek). Het gebruik van een categorie-aanpak zal betekenen dat het mogelijk is om eigenschappen te identificeren die ten minste een aantal van de tot de categorie behorende stoffen gemeen hebben. Deze aanpak verschaft tevens een basis voor het identificeren van mogelijke trends in eigenschappen over de gehele categorie.
Als gevolg daarvan is het mogelijk om het gebruik van de gemeten gegevens naar vergelijkbare ongeteste chemische stoffen uit te breiden. Betrouwbare schattingen die toereikend zijn voor indeling en etikettering en/of risicobeoordeling kunnen daarom zonder aanvullende testen worden gemaakt.

Fabrikanten en importeurs hebben dus belang bij een juiste identificatie van hun stoffen, omdat dit het hen mogelijk maakt om te bepalen of groeperen mogelijk is.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).