BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Chemische veiligheidsbeoordelin > Gevarenbeoordeling

Gevarenbeoordeling

   
 

Gevarenbeoordeling is de eerste stap in de chemische veiligheidsbeoordeling (CVB).

Het omvat:

  • Verzamelen en evalueren van informatie;
  • Gevarenidentificatie;
  • Indeling en etikettering;
  • Bepaling van drempelwaarden;
  • PBT en zPzB beoordeling.

Het verzamelen en evalueren van relevante informatie zijn vereist voor registratie. Deze informatie wordt gedocumenteerd in het technisch dossier en het chemische veiligheidsrapport wanneer gewenst. De soort en hoeveelheid informatie hangt af van de hoeveelheid die vervaardigd of ingevoerd wordt.

Menselijke gezondheid gevarenbeoordeling

Alle effecten op de gezondheid en het toxicokinetisch profiel worden in overweging genomen. Beschikbare of geproduceerde toxicologische informatie zal het mogelijk maken om voor ieder gezondheidseffect en elk relevant blootstellingspatroon 1, het externe blootstellingsniveau beneden welke waarde geen nadelige effecten op de menselijke gezondheid worden verwacht (DNEL) vast te stellen. In gevallen waar geen DNEL bepaald kan worden (bijvoorbeeld voor het zonder-drempel effect zoals genotoxisch carcinogeniciteit), wordt een semi-kwantitatieve waarde, bekend als het afgeleide dosis met minimaal effect (DMEL), bepaald. Deze hoeveelheden worden afgeleid van toxicologische testresultaten en onzekerheidsfactoren, voortvloeiend uit experimentele inter- en intraspecies variabiliteit.

Beoordeling van gevaren voor de menselijke gezondheid als gevolg van fysisch-chemische eigenschappen.

De volgende potentiële effecten van fysisch-chemische eigenschappen op de menselijke gezondheid zullen worden beoordeeld:

  • explosiviteit;
  • ontvlambaarheid;
  • oxidatie potentieel.

Beoordeling van het gevaar voor het milieu

De beoordeling van het gevaar voor het milieu richt zich op mogelijke effecten op ecosystemen in een milieucompartiment (water, lucht, bodem), roofdier in de voedselketen en microbiologische activiteit van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De beoordeling van de gevaren voor het milieu maakt het mogelijk om de concentratie waarbij geen nadelige effecten in het desbetreffende milieucompartiment worden verwacht te bepalen (PNEC). Voor ieder milieucompartiment wordt de PNEC bepaald op basis van de ecotoxicologische testresultaten en een beoordelingsfactor. Hoe uitgebreider de gegevens en hoe langer de testduur, des te geringer is de mate van onzekerheid en de grootte van de beoordelingsfactor.

PBT en zPzB beoordeling

Verdere evaluatie van deze eigenschappen is gerechtvaardigd aangezien het potentieel voor de lange termijn effecten moeilijk te voorspellen is. Het doel van de beoordeling is om te bepalen of de stof voldoet aan de identificatie-criteria voor persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) in REACH bijlage XIII. Indien dit het geval is, moeten alle emissies gedurende de gehele levenscyclus van de stof gekarakteriseerd worden.

 

Indien een stof voldoet aan de criteria voor de indeling als gevaarlijk of PBT of zPzB, moet de registrant de blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering uitvoeren als onderdeel van de CVB. Anders stopt de chemische veiligheidsbeoordeling hier.

 

1. Blootstellingspatroon: combinatie van de frequentie, duur en blootstellingsroute en van de bevolking die zou kunnen worden blootgesteld.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2010
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).