BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Instrumenten ter preventie > Gebruiksautorisatie

Gebruiksautorisatie

   
 

Het autorisatieproces van REACH moet het mogelijk maken om de risico's die voortkomen uit zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) vanwege hun effect op de gezondheid en het milieu te beheersen en hun geleidelijke vervanging door geschikte alternatieven te bevorderen. Dus, een autorisatie is verplicht om een stof die is opgenomen in bijlage XIV op de markt te brengen of te gebruiken, als zodanig of in een mengsel of in een voorwerp.

Identificatie van stoffen

Het autorisatieproces van REACH begint met de identificatie van stoffen die als zeer zorgwekkend worden beschouwd vanwege hun intrinsieke eigenschappen 1. Voor elke betrokken stof, stelt ECHA een dossier samen overeenkomstig bijlage XV, publiceert een bericht dat de stof geïdentificeerd is voor een eventuele opname in bijlage XIV en registreert deze vervolgens in de lijst met kandidaten. Vervolgens, stuurt ECHA een aanbeveling voor opname van prioritaire stoffen met PBT2 of vPvB3 eigenschappen, wijdverspreid gebruik of hoge volumes naar de Europese Commissie. Tot slot besluit de Commissie om wel of niet een kandidaat-stof in bijlage XIV op te nemen, dat wil zeggen in de lijst van stoffen waarvoor een autorisatie vereist is.

De inhoud van bijlage XIV

Bijlage XIV is een tabel waarin in het bijzonder de identiteit van de stof, de intrinsieke eigenschappen die geresulteerd hebben in opname en de overgangsregelingen worden vermeld. Sommige toepassingen of gebruikscategorieën kunnen ook als vrijgesteld van de autorisatieplicht worden vermeld. Tot slot, kan bijlage XIV de beoordelingstermijnen voor bepaalde vormen van gebruik aangeven.

Aanvraag autorisaties en het verlenen van autorisaties

Voor al het op de markt brengen of gebruiken van een stof die is opgenomen in de autorisatielijst (bijlage XIV), moeten fabrikanten, importeurs of downstream gebruikers, een aanvraag voor een autorisatie indienen bij het ECHA, waarin aangegeven moet worden welk gebruik het betreft, inclusief een chemisch veiligheidsrapport (CSR) en een analyse van de alternatieven en van hun mogelijke risico's. Bovendien wordt een vergoeding vereist voor alle autorisatieaanvragen.

De Comités voor Risicobeoordeling en Sociaal-economische Analyse nemen de aanvraag in overweging en stellen ontwerp-adviezen op. Vervolgens, stuurt ECHA haar definitieve adviezen aan de Commissie, de lidstaten en de aanvrager. De Commissie besluit uiteindelijk om een autorisatie wel of niet te verlenen.

Een autorisatie kan slechts worden verleend voor een gebruik van een stof indien wordt aangetoond dat de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu voldoende beheerst worden of dat de sociaal-economische voordelen zwaarder wegen dan de risico's en dat er geen geschikt alternatief bestaat. De autorisatie vermeldt in het bijzonder de persoon (personen) aan wie zij is toegekend, de identiteit van de stof, het toegestane gebruik/de toegestane gebruiken en eventuele voorwaarden. Elke vergunning heeft een referentienummer dat de houder of de downstream gebruikers op het etiket van de stof of een mengsel dat de stof bevat moeten vermelden voordat ze het op de markt brengen. Elke downstreamgebruiker van een stof waarvoor een autorisatie is verleend (zie Bruikbare stoffen) moet dit melden aan ECHA, die een register van de downstreamgebruikers van stoffen waarvoor een autorisatie is vereist bijhoudt.

 

1. Volgens artikel 57, zijn SVHC stoffen met eigenschappen van kankerverwekkendheid, mutageniteit of toxiciteit voor de reproductie, PBT/vPvB-stoffen (voldoen aan de criteria van bijlage XIII of geïdentificeerd op een case-by-case basis) en endocriene verstoorders.
2. PBT: persistent, bioaccumulerend en giftig.
3. vPvB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2011
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH Verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).