BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Gegevens over stoffen

Gegevens over stoffen

   
 

Het doel van REACH (in werking getreden op 1 juni 2007) is het verbeteren van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu d.m.v. het beter en eerder identificeren van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen en de kennis omtrent het gebruik ervan.

Eerdere wetgeving maakte onderscheid tussen bestaande stoffen, d.w.z. alle chemische stoffen waarvan aangetoond was dat deze zich in september 1981 in de handel bevonden en "nieuwe stoffen", d.w.z. die stoffen die sindsdien in de handel zijn gebracht. Bestaande stoffen waren niet onderhevig aan dezelfde informatie-eisen als de nieuwe stoffen. Als gevolg hiervan is er op dit moment sprake van een algemeen tekort aan openbaar beschikbare informatie m.b.t. de eigenschappen van deze bestaande stoffen, terwijl deze meer dan 99% van het totaal aantal stoffen die in de handel zijn, bedragen. Bovendien, waren downstreamgebruikers niet verplicht om informatie over het gebruik te verschaffen. Er is derhalve tevens een gebrek aan informatie over blootstellingen.

Op 1 juni 2018 REACH bepalingen zullen geleidelijk gentroduceerd worden gedurende een periode van 11 jaren zal er een dossier bestaan, door fabrikanten en importeurs ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen, bevattende informatie over intrinsieke eigenschappen en gebruik voor elke stof die aan registratie onderhevig is. Het dient vermeld te worden dat dit proces uitgevoerd zal worden om het testen, in het bijzonder proeven op gewervelde dieren, te beperken. Specifieke mechanismen zoals het delen van gegevens tussen registranten onderling en een verhoogde toevlucht tot methoden die geen testen vereisen zijn daadwerkelijk door REACH ge ntroduceerd.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).