BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Gegevens over stoffen > Registratieplicht

Registratieplicht

   
 

REACH stoelt op het beginsel dat de industrie stoffen op dusdanige wijze dient te vervaardigen, importeren, gebruiken of in de handel te brengen dat onder redelijkerwijs te verwachten omstandigheden, de menselijke gezondheid en het milieu niet worden geschaad. Om dit te waarborgen, dienen fabrikanten en importeurs1 gegevens te verzamelen of te genereren m.b.t. de stoffen en te beoordelen hoe de risicos voor de menselijke gezondheid en het milieu beheerst kunnen worden door passende risicobeheersmaatregelen toe te passen.

Om aan te tonen dat zij deze verplichtingen daadwerkelijk nakomen, alsmede om redenen van transparantie, vereist REACH dat fabrikanten en importeurs een registratiedossier bij het Europese Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) indient dat het volgende bevat:

  1. een technisch dossier, inclusief gegevens over de stof
  2. en, voor stoffen in hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar per registrant, een chemischeveiligheidsrapport waarin beoordeeld wordt hoe risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu beheerst kunnen worden.

Registratieplichtige stoffen

De registratieplichten zijn van toepassing op stoffen die in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar en per fabrikant/importeur worden vervaardigd of ingevoerd. In het algemeen gelden deze voor alle chemische stoffen als zodanig of in preparaten. Deze zijn van toepassing op stoffen in voorwerpen, indien de stof is bedoeld om bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden vrij te komen of op verzoek van het Europese Agentschap voor Chemische stoffen (zie ook diagram Eisen voor stoffen in voorwerpen).


Stoffen die van de registratieplicht zijn vrijgesteld

Sommige stoffen worden volledig vrijgesteld van REACH en bijgevolg van registratie: radioactieve stoffen, stoffen die onder douane toezicht vallen, niet-gesoleerde tussenproducten en stoffen die gebruikt worden in het belang van de defensie en die door nationale vrijstellingen worden gedekt. Bovendien zijn afvalstoffen eveneens vrijgesteld, aangezien het hier geen stof, preparaat of een voorwerp in de zin van REACH betreft.

Andere stoffen worden specifiek vrijgesteld van registratie in gevallen waar andere, gelijkwaardige wettelijke voorschriften van toepassing zijn (stoffen die gebruikt worden in geneesmiddelen, levensmiddelen of veevoer). Daarbij zijn bepaalde ge dentificeerde stoffen of categorien stoffen en stoffen van bepaalde ge dentificeerde processen eveneens van registratie vrijgesteld. Deze worden geacht minimale risicos te veroorzaken voor de menselijke gezondheid en het milieu (stoffen die in bijlage IV zijn opgenomen) of de registratie van deze wordt ongeschikt of onnodig geacht (stoffen of processen opgenomen in bijlage V). Polymeren zijn voorlopig van registratie vrijgesteld, maar fabrikanten en importeurs van polymeren kunnen desalniettemin worden gevraagd om beginnen met de registratie van de monomeren of andere stoffen die bij de vervaardiging van polymeren worden gebruikt (zie tabel Bepalingen voor polymeren en monomeren). Gerecyclede of teruggewonnen stoffen die reeds geregistreerd zijn en heringevoerde stoffen zijn eveneens van registratie vrijgesteld.

Voor aanvullende informatie, zie tabel Toepassingsgebied van de REACH verordening.


Geregistreerd geachte stoffen

Bepaalde stoffen of gebruik van stoffen worden geacht te zijn geregistreerd en registratie is dus niet verplicht voor deze stoffen of deze vormen van gebruik. Dit geldt voor:

  1. werkzame stoffen in biocide producten,
  2. werkzame stoffen in plantbeschermingsproducten,
  3. stoffen die in het eerdere systeem als nieuwe stoffen zijn aangemeld (Richtlijn 67/548/EEC2), onder specifieke hoeveelheidsvoorwaarden.

De ingediende informatie voor/m.b.t. deze stoffen is gelijk aan de registratiedossiergegevens. Het Europese Agentschap voor chemische stoffen is belast met het opnemen hiervan in haar databases.


Stoffen waarvoor speciale bepalingen gelden

De wettelijke voorschriften van REACH bevatten speciale bepalingen voor gesoleerde tussenproducten en stoffen vervaardigd of ingevoerd voor onderzoek en ontwikkeling, zolang deze worden gebruikt onder specifieke voorwaarden.
Voor aanvullende informatie, zie de diagrammen Bepalingen voor ge soleerde tussenproducten en Bepalingen voor stoffen gebruikt in O & O.


Registratietermijnen

Stoffen die onder het toepassingsgebied van de REACH verordening vallen en niet van de registratieplicht zijn vrijgesteld moeten voordat ze in de Europese Unie kunnen worden vervaardigd of ingevoerd, worden geregistreerd. Er is echter een speciale overgangsregeling voor stoffen die reeds vervaardigd of, onder speciale voorwaarden, ingevoerd werden voor de inwerkingtreding van de REACH op 1 juni 2007. Dergelijke stoffen worden "geleidelijk gentegreerde stoffen" genoemd, omdat deze geleidelijk in verschillende fases aan het registratiesysteem worden onderworpen, in plaats van onmiddellijk in n keer. Een preconditie om van de registratieverlenging gebruik te kunnen maken is dat de "geleidelijk ge ntegreerde stof" tussen 1 juni 2008 en 1 december 2008 gepreregistreerd wordt. "Niet-geleidelijk gentegreerde stoffen" of "geleidelijk ge ntegreerde stoffen" die niet gepreregistreerd zijn, moeten vanaf 1 juni 2008 eerst geregistreerd worden voordat ze vervaardigd of ingevoerd kunnen worden. Let op dat de eerdere verordening inzake aanmelding van nieuwe stoffen tot die datum van kracht blijft.


Registratietermijnen


Volledigheidscontrole van het registratiedossier

Het Europese Agentschap voor chemische stoffen is verantwoordelijk voor het beheer van alle dossiers. Het Agentschap zal een eenvoudige elektronische volledigheidscontrole uitvoeren bij het indienen van het dossier. De kwaliteit van de ingediende informatie kan naderhand tijdens het beoordelingsproces gecontroleerd worden.

 

1. Buiten de EU gevestigde fabrikanten mogen een "Enige Vertegenwoordiger" aanwijzen om aan de verplichtingen voor importeurs te voldoen. Enige Vertegenwoordigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen gevestigd in de Europese Unie en hebben voldoende kennis van de praktische hantering van stoffen en van de informatie over die stoffen. Wanneer een Enige Vertegenwoordiger is aangewezen, is de buiten de EU gevestigde fabrikant verplicht de importeur(s) in dezelfde toeleveringsketen daarvan op de hoogte te stellen. Nadat dergelijke communicatie heeft plaatsgevonden, aanvaardt de Enige Vertegenwoordiger de rol van EU importeurs en voldoet daarmee aan hun registratieverplichtingen.
2. Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen (PB 196, 16.8.1967, blz. 1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).