BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Gegevens over stoffen > Informatievereisten voor registratie

Informatievereisten voor registratie van technische dossiers

   
 

Het technische dossier bevat informatie over de eigenschappen en indeling van een stof alsmede over de toepassingen en een richtsnoer voor veilig gebruik.


Informatie over de intrinsieke eigenschappen van een te registreren stof

Onder REACH zijn registranten verplicht alle beschikbare informatie te verzamelen m.b.t. de intrinsieke eigenschappen van een te registreren stof, ongeacht de vervaardigde of ingevoerde hoeveelheid. Het soort en de hoeveelheid informatie echter dat minimaal vereist is om aan de verplichtingen van de REACH verordening te voldoen hangen af van de hoeveelheid die vervaardigd is of ingevoerd is in de Europese Unie. Bijlagen VII tot X van REACH omschrijven precies de minimale gegevensvereisten voor een bepaalde stof overeenkomstig de hoeveelheid.

 

VOOR REGISTRATIE VEREISTE GEGEVENS M.B.T. EIGENSCHAPPEN

 

Fysisch-chemische, toxicologishe en ecotoxicologische informatie

Fysisch-chemische eigenschappen (FC)

Toxicologishe en ecotoxicologische informatie

Fysisch-chemische, toxicologishe en ecotoxicologische informatie

Toxicologishe en ecotoxicologische informatie

 

Alle beschikbare relevante gegevens

Bijlage VII vereisten

Bijlage VII
vereisten

Bijlage VIII
vereisten

Bijlage IX
vereisten

Bijlage X
vereisten

1-10 t/j

 •1

 

 

 

10-100 t/j

 

 

100-1.000 t/j

 •2

 

≥ 1.000 t/y

 •2

 •2

1. Voor de kleinste hoeveelheidsklasse (1 tot 10 ton per jaar per fabrikant of importeur), wordt de minimaal vereiste informatie beperkt tot de fysisch-chemische gegevens:
- indien de stof een "geleidelijk gentegreerde stof" is, d.w.z. een stof die reeds vervaardigd of, onder bepaalde voorwaarden, ingevoerd is voor de inwerkingtreding van REACH op 1 juni 2007 en
- indien verwacht wordt dat de stof waarschijnlijk niet voldoet aan de criteria voor categorie 1 of 2 indeling voor kankerverwekkendheid, mutageniteit en voortplantingstoxiciteit en de PBT of zPzB (PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend) en,
- de stof heeft geen verspreid of diffuus gebruik en er wordt verwacht dat het waarschijnlijk niet voldoet aan de criteria voor indeling als enig gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu.
2. Op dit niveau moet de registrant een voorstel en een tijdschema m.b.t. het voldoen aan de informatie-eisen zoals beschreven in deze bijlage indienen.


Bij het bereiken van elke nieuw hoeveelheidsniveau moeten de vereisten van de volgende overeenkomstige REACH bijlage worden behandeld.
Kolom 1 van REACH bijlagen VII tot X beschrijven de standaard informatie-eisen (zie tabel REACH standaard informatie-eisen). Deze standaardvereisten kunnen echter worden aangepast (van worden afgezien of uitgebreid) wanneer dit op een juiste manier gerechtvaardigd is. Voor elk van de REACH bijlagen VII tot X, geeft kolom 2 de specifieke regels voor aanpassingen weer (bijv. blootstellings- of gevarenkarakteristieken), overeenkomstig welke de standaard informatie-eisen gewijzigd kunnen worden.
Naast deze specifieke regels, kan de vereiste reeks standaardinformatie ook overeenkomstig de algemene regels zoals omschreven in bijlage XI van de REACh verordening aangepast worden, bijv. in gevallen waar testen technisch niet haalbaar of uit wetenschappelijk oogpunt niet noodzakelijk is, of waar het op blootstellingsoverwegingen gebaseerd is.


Blootstellingsinformatie

Informatie over vervaardiging (indien binnen de Europese Unie), gebruik, hantering en verwijdering van de stof (d.w.z. de gehele levenscyclus bestrijkend) of van voorwerpen die de stof bevatten, dient verzameld te worden teneinde inzicht te verkrijgen in de blootgestelde populaties en compartimenten, alsmede de aard van de blootstellingen, d.w.z. de route, frequentie en duur (bijlage VI van REACH, rubrieken 3 en 5 en voor stoffen in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton per jaar per registrant, bijlage VI, rubriek 6).

Deze informatie dient als richtsnoer voor gegevensvereisten m.b.t. intrinsieke eigenschappen van een bepaalde stof: bijv. indien beperkte en goed beheerste menselijke blootstelling alleen plaatsvindt in de werkplaats gedurende enkele dagen per maand, zijn langdurige herhaalde onderzoeken misschien niet nodig.

Voor stoffen die in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton per jaar en per fabrikant/importeur vervaardigd of ingevoerd worden, zal deze informatie gebruikt worden om een besluit te maken over verspreid of diffuus gebruik van de stof.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).