BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Glossarium

   
 

Downstreamgebruiker
Elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een preparaat, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten. Distributeurs en consumenten zijn geen downstreamgebruikers.

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA - European Chemicals Agency)
Het Agentschap dat opgericht is met als doel het beheren en in sommige gevallen het uitvoeren van technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van de REACH Verordening en het waarborgen van consistentie op Gemeenschapsniveau in verhouding tot deze aspecten. Het Agentschap is gevestigd in Helsinki.

Fabrikant
Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de Gemeenschap een stof vervaardigt.

Gebruik
Elke vorm van verwerking, formulering, verbruik, opslag, bewaring, behandeling, overbrenging in recipiënten, overbrenging van de ene recipiënt naar de andere, vermenging, vervaardiging van een voorwerp of elke andere gebruikmaking.

Geleidelijk geïntegreerde stof
Een stof die ten minste aan een van de volgende criteria voldoet:
(a) de stof is in de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) opgenomen;
(b) de stof is vervaardigd in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004 of 1 januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden, maar niet door de fabrikant of de importeur ten minste eenmaal in de handel gebracht in de 15 jaar vóór de inwerkingtreding van deze verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd;
(c) de stof is in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004 of 1 januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden, vóór de inwerkingtreding van deze verordening door de fabrikant of importeur in de handel gebracht en is een stof waarvan overeenkomstig artikel 8, lid 1, eerste streepje, van Richtlijn 67/548/EEG wordt geacht kennisgeving te zijn gedaan, maar de stof voldoet niet aan de definitie van een polymeer van deze verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd.

Importeur
Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor de invoer verantwoordelijk is.

In de handel brengen
Het aan een derde leveren of beschikbaar stellen, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet geschiedt. Invoer wordt beschouwd als in de handel brengen.

Invoer
Het binnen het douanegebied van de Gemeenschap brengen.

Niet-geleidelijk geïntegreerde stof
Een stof dat geen geleidelijk geïntegreerde stof is, in de zin van artikel 3.20. De overgangsregeling zoals bepaald voor geleidelijk geïntegreerde stoffen onder REACH geldt niet voor dergelijke niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen en moeten derhalve geregistreerd worden voordat met het vervaardigen of invoeren ervan kan worden aangevangen.

Preparaat
Een mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen.

Registrant
De fabrikant, of importeur van een stof, dan wel de producent of importeur van een voorwerp, die een registratie voor een stof indient.

Registratie
Registratie houdt in het indienen van een technisch dossier en, indien vereist, een chemischeveiligheidsrapport voor een stof die in de Europese Unie vervaardigd of ingevoerd wordt (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zodra ze in deze landen gebruikt worden).

Stof
Een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procedé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd.

Tussenproduct
Een stof die vervaardigd wordt voor en verbruikt wordt in of gebruikt wordt voor een chemische reactie, om omgezet te worden in een andere stof (hierna „synthese” genoemd):
(a) „niet-geïsoleerd tussenproduct”: een tussenproduct dat tijdens de synthese niet opzettelijk wordt verwijderd (behalve voor bemonstering) uit de apparatuur waarin de synthese plaatsvindt. Deze apparatuur omvat het reactievat, de bijbehorende apparatuur en alle apparatuur waar de stof of stoffen tijdens een continue stroming of een batchprocedé doorheen gaan alsook het buizenstelsel voor de overbrenging van het ene vat naar het andere ten behoeve van de volgende reactiestap, maar omvat niet de tanks of andere vaten waarin de stof of stoffen na de vervaardiging worden bewaard;
(b) „locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct”: een tussenproduct dat niet aan de criteria van een niet-geïsoleerd tussenproduct voldoet en dat wordt vervaardigd op de locatie waar een of meer andere stoffen uit dat tussenproduct worden gesynthetiseerd, door een of meer rechtspersonen;
(c) „vervoerd geïsoleerd tussenproduct”: een tussenproduct dat niet aan de criteria van een niet-geïsoleerd tussenproduct voldoet en dat wordt vervoerd tussen of wordt geleverd aan andere locaties.

Vervaardiging
Productie of extractie van stoffen in natuurlijke toestand.

Voorwerp
Een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling. Voorbeelden van voorwerpen zijn een auto en een telefoon.