BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Instrumenten ter preventie > Beperkingen voor bepaalde stoffen

Beperkingen voor bepaalde stoffen

   
 

Het beperkingsproces vertegenwoordigt een 'vangnet' tegen risico's van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels of voorwerpen die niet door andere REACH-processen worden behandeld, met name door de registratieplicht. De lijst van de bestaande beperkingen vormt bijlage XVII van de verordening

Beperkingsvoorstellen

Wanneer een stof, ondanks bestaande maatregelen, een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid of het milieu vormt kan een actie in de gehele Gemeenschap worden gestart. ECHA, stelt op verzoek van de Europese Commissie of een lidstaat een dossier samen voor beperkingen overeenkomstig bijlage XV. Voor een stof waarvoor een autorisatie is vereist, kan het agentschap ook beperkingen voorstellen als er risico's zijn die niet voldoende onder controle zijn wanneer de stof in voorwerpen wordt gebruikt.

Zodra de lijst van de samengestelde dossiers door ECHA is gepubliceerd, kunnen de belanghebbende partijen opmerkingen of socio-economische informatie over de voorgestelde beperkingen communiceren. Indien wordt aangetoond dat deze laatste de meest geschikte maatregelen zijn om de risico's te verminderen, gaat het proces verder met de introductie van de beperkingen.

Introductie van beperkingen

Het Comité voor Risicobeoordeling en het Comité voor Sociaal-economische Analyse bestudeert de dossiers en formuleert een advies over de voorgestelde beperkingen. Deze adviezen worden gepubliceerd door het Agentschap en voorgelegd aan de Commissie, die uiteindelijk besluit bijlage XVII wel of niet te wijzigen door nieuwe beperkingen goed te keuren of bestaande beperkingen te wijzigen.

De inhoud van bijlage XVII

Bijlage XVII bevat alle stoffen die te maken hebben met de beperkingen en verwante voorwaarden. Het bevat de beperkingen die in het kader van Richtlijn 76/769/CEE1 en de nieuwe maatregelen die voortvloeien uit de REACH-procedure zijn aangenomen. Deze beperkingen zijn van toepassing op een stof als zodanig, op een mengsel of een voorwerp dat deze bevat, en kan de vervaardiging, het op de markt brengen of sommige van de gebruiksvormen ervan betreffen. Beperkingen kunnen zover gaan als opschorting van de productie en het gebruik van een stof.

1. Richtlijn inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2011
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH Verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).