BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Chemische veiligheidsbeoordeling > Blootstellingsbeoordeling

Blootstellingsbeoordeling

   
 

De beoordeling van de blootstelling bestaat uit het schatten van de dosis (of concentratie) van de stof waaraan mens en milieu kunnen worden blootgesteld. Het betreft de levenscyclus van de stof, van de vervaardiging tot de verschillende geïdentificeerde gebruiken. Het omvat twee duidelijke stappen:

 1. Genereren van blootstellingsscenario('s) (ES) of van relevante gebruiks-en blootstellingscategorieën.
 2. Inschatting van de blootstelling.

Voor op de markt gebrachte stoffen moeten de relevante blootstellingsscenario('s) en een samenvatting van de inschatting van de blootstelling worden opgenomen in een bijlage bij het veiligheidsinformatieblad (SDS). Er is een standaard formaat voor de blootstellingsscenario('s) aan het SDS toegevoegd.

Ontwikkeling van blootstellingsscenario's

Blootstellingsscenario's beschrijven hoe de stof vervaardigd of gebruikt wordt en hoe de blootstelling van mens en milieu te beheersen. Het omvat zowel de operationele omstandigheden als de risicobeheersmaatregelen toegepast door de fabrikant, de importeur of de downstream gebruikers. De laatstgenoemden zijn de belangrijkste ontvangers van ES en moeten de naleving van hun vereisten met de beschreven gebruiksvoorwaarden controleren.

Het vereiste detailniveau voor een ES kan van geval tot geval sterk verschillen, afhankelijk van het gebruik van een stof, de gevaarlijke eigenschappen en de hoeveelheid beschikbare informatie.

Blootstellingsscenario's kunnen de juiste risicobeheersmaatregelen voor verschillende afzonderlijke processen of gebruiksvormen van een stof beschrijven. In dat geval kunnen zij worden aangeduid als "Blootstellingscategorieën".

Aangezien de chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) een herhalend proces kan zijn, wordt een eerste blootstellingsscenario ontwikkeld dankzij eerste veronderstellingen omtrent de operationele omstandigheden en de risicobeheersmaatregelen. De eerste beoordeling is gebaseerd op beschikbare gevareninformatie en op de inschatting van de blootstelling die overeenkomt met het eerste scenario. Als de eerste risico karakterisering aangeeft dat risico's niet afdoende worden beheerst, moet de beoordeling door herhaling worden verfijnd. Aanvullende gevareninformatie, een wijziging van de operationele omstandigheden of risicobeheersmaatregelen of een nauwkeuriger inschatting van de blootstelling kan nodig zijn om voldoende risicobeheersing te verkrijgen. Het scenario verkregen na de laatste herhaling, namelijk het "definitieve blootstellingsscenario", wordt opgenomen in het chemische veiligheidsrapport (CSR).

Inschatting van de blootstelling

Inschatting van de blootstelling, uitgevoerd voor elk ontwikkeld scenario en beschreven in het CSR, omvat de volgende drie elementen:

 1. De inschatting van de emissie
  De emissies gedurende de gehele levenscyclus van de stof als zodanig en als onderdeel van voorwerpen moeten worden overwogen, inclusief die als gevolg van de afvalfase. Deze inschatting moet worden uitgevoerd onder aanname dat de risicobeheersmaatregelen en operationele omstandigheden zoals beschreven in het blootstellingsscenario uitgevoerd zijn.
 2. Beoordeling van de chemische afbraak en verspreiding
  Mogelijke afbraak-, transformatie- of reactieprocessen worden gekarakteriseerd. Daarnaast zal de afbraak en verspreiding in het milieu worden ingeschat.
 3. Bepaling van blootstellingsniveaus
  Blootstellingsniveaus dienen te worden ingeschat voor alle menselijke populaties (werknemers, consumenten en mensen die indirect via het milieu worden blootgesteld) en milieugebieden die kunnen worden blootgesteld. Elke blootstellingsroute dient te worden behandeld (inademing, oraal, huid en een combinatie). Bij zulke inschattingen moet rekening worden gehouden met ruimtelijke en temporele variaties in het blootstellingspatroon.

Indien de gemeten blootstellingsgegevens beschikbaar zijn en representatief zijn, zullen deze speciaal worden overwogen. Maar geschikte modellen of relevante controlegegevens van vergelijkbare stoffen kunnen ook helpen bij de beoordeling van de blootstelling.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2011
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).