BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Obligaţiile utilizatorilor

Obligaţiile utilizatorilor

   
 

În cadrul regulamentului REACH, obligaţiile unei companii depind de activitatea exactă realizată cu o anumită substanţă, fie aceasta de sine stătătoare, fie într-un preparat sau într-un articol. Prin urmare, utilizatorul profesional al substanţelor chimice trebuie mai întâi să îşi identifice rolul său în cadrul REACH pentru fiecare substanţă utilizată, pentru a putea apoi să îşi identifice obligaţiile.


Identificarea rolurilor în cadrul REACH

REACH deosebeşte între diferiţii actori din cadrul lanţului de aprovizionare, împărţindu-i în producători, importatori, utilizatori în aval şi distribuitori (inclusiv comercianţi cu amănuntul şi depozitari).

Un utilizator în aval este definit de articolul 3(13) al REACH drept “orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Comunităţii, alta decât producătorul sau importatorul, care utilizează o substanţă fie ca atare, fie într-o compoziţie, în cursul activităţilor sale industriale sau profesionale. Un distribuitor sau un consumator nu sunt utilizatori în aval.” Multe tipuri de companii pot fi considerate utilizatori în aval, inclusiv producătorii de amestecuri, utilizatorii industriali, meşteşugarii, atelierele şi prestatorii de servicii, sau realimentatorii.
Conform REACH, prima condiţie pentru ca un utilizator să fie considerat utilizator în aval, este ca acesta să achiziţioneze substanţele şi/sau preparatele de la un furnizor UE1 sau de la un furnizor non-UE care are un “reprezentant unic”2. Utilizatorul poate de asemenea reimporta substanţe (ca atare sau în preparate) care au fost iniţial produse în UE şi înregistrate în acelaşi lanţ de aprovizionare. Condiţiile suplimentare se referă la posibilele activităţi ale utilizatorilor. Acestea sunt redate în tabelul de mai jos.

Domeniu

Activităţi

Condiţii suplimentare pentru a fi considerat
utilizator în aval în cadrul REACH

Producător de amestecuri

Compania combină substanţe şi/sau preparate pentru a obţine amestecuri plasate apoi pe piaţă.

În decursul amestecării, nu are loc nici o reacţie chimică. Exemplu:
dizolvarea unei substanţe nu reprezintă producţie, ci utilizare a acelei substanţe. Amestecarea unui acid cu o bază însă, operaţie de pe urma căreia rezultă o nouă substanţă (sare) plasată pe piaţă reprezintă producţie iar compania care o realizează este un producător.

Producător de articole

Compania incorporează substanţe şi/sau preparate în articole, ele devenind astfel parte integrantă a acestor articole (în contextul unui proces industrial sau al unei activităţi profesionale).

Dacă substanţa este prezentă în articolele respective în cantităţi care depăşesc o tonă per producător pe an, şi ea urmează a fi eliberată în condiţii normale sau previzibile de utilizare, substanţa trebuie să fi fost înregistrată în prealabil pentru acea utilizare.

Dacă substanţa este identificată pentru o eventuală includere în anexa XIV a REACH (lista substanţelor supuse autorizării) şi

  1. dacă este prezentă în articolele respective în cantităţi ce depăşesc o tonă per producător pe an şi
  2. dacă este prezentă în respectivele articole într-o concentraţie ce depăşeşte 0,1% raport de greutate şi
  3. nu poate fi exclusă expunerea oamenilor sau mediului în condiţii normale sau previzibile de utilizare, inclusiv evacuare,

substanţa trebuie să fi fost în prealabil înregistrată pentru acea utilizare.

Utilizator final

Compania utilizează substanţele şi preparatele în contextul unui proces industrial sau al unei activităţi profesionale. Nu le furnizează la rândul ei mai departe în aval.

Substanţa (substanţele) ce rezultă de pe urma unei reacţii chimice apărute la utilizarea altor substanţe este/sunt scutită(e), în principiu de obligaţia înregistrării (Anexa V a REACH).

Realimentatori

Acest agent transferă substanţele sau preparatele dintr-un recipient într-altul.
În cadrul REACH, acest transfer (reambalare) este considerat utilizare.

 

În cazurile în care condiţiile stipulate anterior nu sunt îndeplinite, agentul care utilizează substanţele chimice este considerat de REACH drept producător sau importator al substanţelor/preparatelor sau al articolelor, în funcţie de activităţile sale. Pe lângă obligaţiile legate de utilizarea lor, acesta poate fi obligat să înregistreze sau să notifice substanţele.

Alţi actori din lanţul de aprovizionare, în cadrul regulamentului REACH, sunt distribuitorii. Aceştia doar depozitează şi pun la dispoziţia terţilor substanţe, preparate şi/sau articole fără a le procesa suplimentar. Singura lor obligaţie prevăzută de regulamentul REACH este să transmită informaţia în aval şi în amonte în cadrul lanţului de aprovizionare.


Obligaţiile utilizatorilor în aval

Regulamentul REACH prevede obligaţii ce se aplică numai anumitor tipuri specifice de utilizatori în aval. Acest lucru depinde de rolul din cadrul lanţului de aprovizionare şi de activitatea realizată. Tabelul următor redă posibilele obligaţii legate de diversele tipuri de activităţi.

Tipurile utilizatorilor în aval

Obligaţiile

Numai producătorii de amestecuri şi realimentatorii

Substanţele pe care aceştia le plasează pe piaţă trebuie să fie substanţe înregistrate dacă pentru ele este obligatorie înregistrarea (aceasta este obligaţia producătorilor şi importatorilor).

Aceştia trebuie să ofere clienţilor (utilizatori în aval sau distribuitori) informaţii actualizate pentru a permite utilizarea în condiţii de siguranţă a substanţelor sau preparatelor: fişe tehnice privind siguranţa (FTS) sau alte informaţii, dacă nu există obligativitatea fişelor tehnice privind siguranţa.

Numai producătorii de articole

Aceştia trebuie să comunice informaţii clienţilor (utilizatori în aval sau distribuitori), iar, la cerere, şi consumatorilor de articole conţinând substanţe identificate pentru o eventuală includere în anexa XIV a REACH de peste 0,1% raport de greutate.
Notă: deoarece aceste substanţe de mare interes nu sunt încă listate, producătorii de articole trebuie să urmărească cu grijă evoluţiile ulterioare pe acest subiect.

Numai reimportatorii

Aceştia trebuie să dovedească documentar că substanţele sunt aceleaşi cu cele înregistrate de ei sau de alţi agenţi de pe piaţă din cadrul aceluiaşi lanţ de aprovizionare.

Toţi utilizatorii în aval

Pentru substanţele supuse autorizării, aceştia trebuie să respecte condiţiile autorizaţiei acordate pentru o anumită utilizare. Utilizatorul în aval poate fi obligat să solicite o autorizaţie dacă utilizarea sa specifică nu este acoperită de autorizaţia acordată furnizorului său.

Aceştia trebuie să verifice respectarea oricăror restricţii asupra substanţei.

Aceştia trebuie să identifice şi să aplice măsurile corespunzătoare pentru a controla riscurile comunicate prin fişa tehnică privind siguranţa (FTS), sau prin alte informaţii în cazul în care FTS nu este obligatorie.

Aceştia trebuie să verifice respectarea scenariului de expunere, atunci când FTS include acest element, şi să ia măsuri suplimentare în cazul în care acesta nu este respectat.

Aceştia trebuie să le comunice furnizorilor informaţiile nou apărute referitoare la riscurile substanţei, inclusiv cele referitoare la clasificare şi etichetare.

Aceştia trebuie să comunice furnizorilor acele informaţii care ar putea pune la îndoială corectitudinea măsurilor de management al riscului prezentate în FTS pentru utilizările identificate.

În plus, majoritatea obligaţiilor legale actuale, aplicabile utilizării substanţelor chimice, de pildă cele legate de protecţia angajaţilor, consumatorilor şi mediului, vor continua să se aplice în paralel cu regulamentul REACH.

1. Furnizorii UE sunt stabiliţi într-una din cele 27 de state membre. Furnizorii din Elveţia nu sunt furnizori UE. Furnizorii din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein vor fi consideraţi furnizori UE imediat ce aceste state vor fi implementat regulamentul REACH.
2. Un reprezentant unic este o persoană fizică sau juridică stabilită în UE, care este numită de către un producător non-UE al unei substanţe, al unui preparat sau al unui articol, pentru a îndeplini obligaţiile de înregistrare aferente importatorilor.

Prévention du risque chimique, Franţa, 2007
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).