BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Unelte pentru prevenire > Clasificarea şi etichetarea

Clasificarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor

   
 

În prezent, în lume sunt utilizate sisteme diferite de clasificare şi etichetare (C&E) a substanţelor chimice. Pot apărea cazuri când una şi aceeaşi substanţă este clasificată drept "toxică" în Statele Unite, "nocivă" în Uniunea Europeană şi "nepericuloasă" în China. Pentru a elimina aceste disparităţi şi a asigura protecţia sănătăţii publice şi a mediului din toate ţările, sub egida Naţiunilor Unite s-a decis crearea unui Sistem Global de Armonizare a clasificării şi etichetării (GHS). Sistemul GHS a fost adoptat în mod oficial de către Comitetul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (UN ECOSOC) în 2002, şi a fost revizuit în 2005 şi 2007.
Ţelul acestuia este ca, prin intermediul etichetării armonizate şi, acolo unde este cazul, al fişelor tehnice privind siguranţa armonizate, să amelioreze informarea referitoare la pericolele la care se supun angajaţii, consumatorii, echipajele de intervenţie rapidă , precum şi la cele ce apar în timpul transportului.

Implementarea GHS în UE

Sistemul GHS constă într-un set de recomandări internaţionale. Prin urmare, aplicarea sa este opţională. Ca majoritatea statelor însă, şi Uniunea Europeană a dorit să introducă obligativitatea acestui sistem, transformându-l în lege comunitară.
Astfel, din 2009, criteriile relevante ale GHS sunt incluse integral în legislaţia UE în domeniul transporturilor. În ceea ce priveşte livrarea şi utilizarea substanţelor chimice, Comisia Europeană a adoptat la sfârşitul lui 2008 aşa numitul regulament CLP (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase şi a amestecurilor, care va înlocui pe termen mediu sistemul actual.
Aceast regulament ia în considerare criteriile de clasificare şi regulile de etichetare ale GHS, dar se bazează şi pe cei 40 de ani de experienţă obţinută prin implementarea legislaţiei comunitare existente în domeniul substanţelor chimice. Nivelul de protecţie atins în prezent va fi păstrat prin intermediul claselor comunitare de periculozitate ce nu fac încă parte din GHS şi prin menţinerea anumitor reguli actuale privind clasificarea şi etichetarea. În plus, toate clasele de periculozitate ale GHS au fost preluate de aceast regulament, dar anumite categorii (niveluri de gravitate a pericolelor în cadrul unei clase), care nu fac parte din legislaţia curentă, nu sunt incluse. Regulamentul CLP incorporează anumite clase sau categorii de periculozitate privind livrarea şi utilizarea, care nu apar în legislaţia UE actuală, dar care fac – sau vor face – parte din sistemul UE de transport.

CLPCLP

Detaliile noului regulament CLP, inclusiv un prospect care prezintă evoluţia clasificării şi etichetării substanţelor chimice pot fi găsite pe site-ul web al unităţii de Prevenire a riscurilor chimice a CNRS (în engleză).

Compatibilitatea cu REACH

Regulamentul CLP include amendamentele ce trebuie aduse regulamentului REACH, iar anumite prevederi REACH sunt transferate în acesta:

  1. obligaţia întreprinderilor de a-şi clasifica ele însele substanţele şi amestecurile şi de a anunţa aceste clasificări;
  2. la nivel comunitar, se va alcătui o listă armonizată de substanţe clasificate;
  3. se va stabili un inventar de clasificare şi etichetare, constând în toate notificările şi clasificările armonizate la care s-a făcut referire mai sus.

Deoarece fişele tehnice privind siguranţa reprezintă principalul instrument de comunicare în sistemul REACH, prevederile referitoare la acestea vor rămâne acolo.

Principalele modificări introduse de regulamentul CLP

Regulamentul se ghidează după terminologia GHS: termenul “substanţă” se păstrează, dar “preparat” este înlocuit cu "amestec", iar termenul "categorie de pericol" este înlocuit cu "clasă de periculozitate". Clasa de periculozitate se referă la natura pericolului fizic, asupra sănătăţii sau asupra mediului. Anumite clase de periculozitate pot conţine diferenţieri, iar alte clase pot include categorii de periculozitate.
Regulamentul CLP defineşte 28 de clase de periculozitate: 16 clase de periculozitate fizică, 10 clase de periculozitate privind sănătatea umană, o clasă de periculozitate privind mediul, şi o clasă adiţională pentru substanţele periculoase pentru stratul de ozon. Clasele bazate pe proprietăţile fizico-chimice sunt diferite de actualele categorii de pericol. Acestea au la bază clasele definite de legislaţia internaţională referitoare la transportul bunurilor periculoase. Anumite clase nu sunt, prin urmare, cunoscute de utilizatorii europeni. Pe de altă parte, riscurile la adresa sănătăţii sunt similare celor definite de sistemul actual, deşi sunt organizate şi repartizate diferit în interiorul claselor de periculozitate.

Criteriile de clasificare ale celor două sisteme, adică regulile folosite pentru a defini clasa de periculouzitate şi categoria din cadrul respectivei clase în care se încadrează o anumită substanţă chimică, pot fi diferite. În plus, modificările aduse valorilor-limită şi metodelor de calcul pentru amestecuri vor duce probabil la înregistrarea mai multor substanţe chimice, în cadrul noului sistem.

În condiţiile regulamentului, etichetarea include elemente care, în marea lor parte, diferă de cele utilizate în mod curent la locul de muncă în Europa. Informaţiile obligatorii sunt codul de identificare a produsului, identitatea furnizorului, pictogramele de periculozitate, cuvintele de ordine, declaraţiile privind periculozitatea şi instrucţiunile de atenţionare.

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea elementele de etichetare pentru riscuri fizice, riscuri asupra sănătăţii şi riscuri privind mediul.

Flacon CMRClasificarea și etichetarea substanțelor CMR

Substanțele CMR (cancerigene, mutagene si toxice pentru reproducție) nu scapă impactului legislației CLP. Lista acestelor substanțe, pusă azi la punct, acompaniate cu noilor criterii de clasificare si de etichetare este disponibilă pe site-ul unității de Prevenire al riscurilor chimice al CNRS-ulni (în engleză).


Trecerea de la un sistem la altul

Regulamentul prevede o perioadă de tranziţie în timpul căreia sistemul actual va coexista cu sistemele CLP. Până cel târziu la 1 decembrie 2010, etichetele substanţelor va trebui să devină conforme cu noul sistem de CLP, dar în fişele tehnice privind siguranţa va trebui să fie menţionată şi vechea clasificare din sistemul actual, alături de cea nouă. Până la 1 iunie 2015, pentru amestecuri, întreprinderile responsabile cu etichetarea substanţelor chimice pot folosi, la alegere, unul din cele două sisteme. Dacă se alege noul sistem, eticheta va trebui realizată în conformitate cu acesta, dar în fişa tehnică privind siguranţa, va trebui să fie înscrise ambele clasificări. Începând cu data de 1 iunie 2015, directivele curente vor fi anulate şi înlocuite complet cu regulamentul CLP.

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007, 2009
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).