BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Evaluarea siguranţei chimicalelor > Evaluarea pericolelor

Evaluarea pericolelor

   
 

Evaluarea pericolelor este primul pas al evaluării securităţii chimice (CSA).

Aceasta cuprinde:

  • Colectarea şi evaluarea informaţiilor;
  • Identificarea pericolelor;
  • Clasificarea şi etichetarea;
  • Derivarea nivelurilor pragurilor;
  • Evaluarea PBT şi vPvB.

Colectarea şi evaluarea informaţiilor relevante sunt necesare pentru înregistrare. Aceste informaţii sunt documentate în dosarul tehnic şi raportul de securitate chimică, când este nevoie. Tipul şi cantitatea de informaţii depinde de cantitatea produsă sau importată.

Evaluarea pericolelor pentru sănătatea umană

Toate efectele asupra sănătăţii şi profilului toxicocinetic vor fi luate în considerare. Informaţiile toxicologice disponibile sau produse vor permite stabilirea, pentru fiecare efect asupra sănătăţii şi fiecare tipar relevant de expunere1, nivelului exterior de expunere sub care nu se aşteaptă un efect advers asupra sănătăţii umane (DNEL). În cazurile în care DNEL nu poate fi derivat (de exemplu pentru un efect fără valoare de prag precum carcinogenitatea genotoxică), se stabileşte o valoare semi-cantitativă cunoscută drept nivel minim calculat de efect (DMEL). Aceste niveluri sunt derivate din rezultate de teste toxicologice şi factori de nesiguranţă care rezultă din variabilitate experimentală, inter- şi intra-specii.

Evaluarea pericolelor asupra sănătăţii umane datorită proprietăţilor fizico-chimice

Se vor evalua următoarele efecte potenţiale ale proprietăţilor fizico-chimice asupra sănătăţii umane:

  • explozivitate;
  • inflamabilitate;
  • potenţial de oxidare.

Evaluarea pericolelor asupra mediului înconjurător

Evaluarea pericolelor asupra mediului înconjurător se concentrează pe efectele potenţiale asupra ecosistemelor în orice sferă de mediu (apă, aer, sol), prădătorilor din lanţul trofic şi activităţii microbiologice a sistemelor de tratare a apei uzate. Evaluarea pericolelor asupra mediului înconjurător permite stabilirea concentraţiei sub nivelul căreia nu se aşteaptă efecte adverse în sfera de mediu vizată (PNEC). Pentru fiecare mediu natural, PNEC este calculat pe baza rezultatelor testelor ecotoxicologice şi a unui factor de evaluare. Cu cât sunt mai cuprinzătoare datele şi cu cât este mai lungă durata testelor, cu atât mai mic este gradul de nesiguranţă şi dimensiunea factorului de evaluare.

Evaluarea PBT şi vPvB

Evaluarea suplimentară a acestor proprietăţi este justificată fiindcă potenţialul efectelor pe termen lung este dificil de prezis. Evaluarea este destinată să stabilească dacă substanţa îndeplineşte criteriile de identificare din anexa XIII REACH pentru persistent, bioacumulativ şi toxic (PBT) sau foarte persistent şi foarte bioacumulativ (vPvB). Dacă este aşa, se vor caracteriza toate emisiile pe parcursul ciclului de viaţă al substanţei.

 

Când o substanţă îndeplineşte criteriile de clasificare ca şi periculoasă sau PBT sau vPvB, declarantul trebuie să efectueze evaluarea expunerii şi caracterizarea riscurilor ca parte a CSA. Altfel, evaluarea securităţii chimice se opreşte aici.

 

1. Tipar de expunere: combinaţia de frecvenţă, durată şi tip de expunere şi populaţie care poate fi expusă.

 

CNRS

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007, 2010
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).