BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Glosar

   
 

Agenţia Europeană a Substanţelor Chimice (ECHA - European Chemicals Agency)
Agenţia creată cu scopul de a gestiona şi, în unele cazuri, de a pune în practică aspectele tehnice, ştiinţifice şi administrative ale Regulamentului REACH, precum şi de a asigura concordanţa dintre aceste aspecte la nivelul Comunităţii. Agenţia îşi are sediul la Helsinki.

Articol
Un obiect care, în urma procesului de producţie, dobândeşte o anumită formă, suprafaţă sau aspect, acestea urmând a-i determina funcţia într-un grad mai mare decât o face compoziţia sa chimică. Exemple de articole sunt un autoturism şi un telefon.

Declarant
Producătorul sau importatorul substanţei sau producătorul ori importatorul unui articol, care înregistrează o substanţă.

Import
Introducerea fizică în interiorul teritoriului vamal.

Importator
Orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Comunităţii şi care este răspunzătoare de import.

Introducerea pe piaţă
Furnizarea sau punerea la dispoziţia unui terţ, contra cost sau în mod gratuit. Importul se va considera a reprezenta introducere pe piaţă.

Înregistrare
Înregistrarea înseamnă depunerea la Agenţie a dosarului tehnic şi, dacă este necesar, a unui raport privind riscurile chimice, pentru o substanţă produsă sau importată în Uniunea Europeană (precum şi în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, după implementarea în aceste ţări).

Preparat
Un amestec sau o soluţie compuse din două sau mai multe substanţe.

Producător
Orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Comunităţii, care produce o substanţă în interiorul Comunităţii.

Producţie
Producerea sau extracţia substanţelor.

Substanţă în curs de introducere
O substanţă care îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:
(a) este listată în Inventarul European al Substanţelor Chimice Comerciale Existente (EINECS);
(b) a fost produsă în Comunitate sau în ţările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007, dar nu a fost introdusă pe piaţă de către producător sau importator nici măcar o dată în cursul celor 15 ani care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu condiţia ca producătorul sau importatorul să deţină documente justificative în acest sens;
c) a fost introdusă pe piaţă de către producător sau importator, în Comunitate sau în ţările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi a fost considerată ca fiind notificată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) prima liniuţă din Directiva 67/548/CEE, dar nu corespunde definiţiei unui polimer astfel cum este formulată în prezentul regulament, cu condiţia ca producătorul sau importatorul să deţină documente justificative în acest sens.

Substanţă intermediară
O substanţă care este produsă în scopul exclusiv al transformării ei într-o altă substanţă (sinteză) şi care se epuizează în cadrul acestei reacţii.
(a) o substanţă intermediară neizolată: acest tip de substanţă intermediară nu este îndepărtată în mod intenţionat de pe echipamentul utilizat în procesul de sinteză, decât în scopul prelevării de probe. Dacă, după producere, substanţa este depozitată în cisterne sau vase, atunci nu este vorba de o substanţă intermediară neizolată.
(b) substanţe intermediare izolate la faţa locului: o substanţă intermediară care nu îndeplineşte criteriile pentru a fi o substanţă intermediară neizolată şi în al cărei caz, producţia sa şi sinteza unei (unor) alte substanţe din substanţa intermediară se desfăşoară în aceeaşi locaţie, exploatată de una sau mai multe persoane juridice;
(c) substanţă intermediară izolată şi transportată: o substanţă intermediară care nu îndeplineşte criteriile pentru a fi substanţă intermediară neizolată şi care este tranportată sau furnizată către alte locaţii.

Substanţă neintrodusă
O substanţă care nu este o substanţă în curs de introducere, în sensul articolului 3.20. În cadrul REACH, substanţele neintroduse nu beneficiază de regimul tranzitoriu oferit substanţelor în curs de introducere, şi trebuie prin urmare înregistrate înainte de demararea producţiei sau importului.

Substanţa
Un element chimic şi compuşii acestuia, în stare naturală sau obţinuţi în urma unui proces de producţie, inclusiv aditivii necesari pentru păstrarea stabilităţii şi impurităţile derivate din procesul utilizat, dar excluzând solvenţii care pot fi separaţi fără afectarea stabilităţii substanţei sau fără schimbarea compoziţiei acesteia.

Utilizare
Orice procesare, formulare, consum, depozitare, păstrare, tratare, umplere în recipienţi, transfer între recipienţi, amestecare, producere a unui articol sau orice alt mod de folosire.

Utilizator în aval
Orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Comunităţii, alta decât producătorul sau importatorul, care utilizează o substanţă fie separat, fie într-o compoziţie, în cursul activităţilor sale industriale sau profesionale. Un distribuitor sau un consumator nu sunt utilizatori în aval.