BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Date privind substanţele > Obligativitatea înregistrării

Obligativitatea înregistrării

   
 

Regulamentul REACH se întemeiază pe principiul că sectorul industrial ar trebui să producă, importe, utilizeze sau plaseze pe piaţă substanţele într-un mod care, în condiţii suficient de previzibile, să nu aibă un impact negativ asupra sănătăţii umane ori a mediului înconjurător. Pentru a se garanta acest lucru, producătorii şi importatorii1 trebuie să colecteze sau să genereze date referitoare la substanţe şi să evalueze modul în care pot fi controlate riscurile la adresa sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, prin aplicarea unor măsuri corespunzătoare de management al riscurilor.

Pentru a demonstra îndeplinirea concretă a acestor obligaţii, precum şi din motive de transparenţă, REACH solicită producătorilor şi importatorilor să depună la Agenţia Europeană a Substanţelor Chimice (ECHA) un dosar de înregistrare conţinând:

  1. un dosar tehnic incluzând informaţii privind substanţa
  2. iar, pentru substanţe în cantităţi ≥ 10 tone pe an per declarant, un raport privind riscurile chimice, care să aprecieze modul în care pot controlate riscurile la adresa sănătăţii umane şi a mediului.

Substanţele supuse înregistrării

Obligativitatea înregistrării se aplică substanţelor produse sau importate în cantităţi ≥1 tonă pe an pe producător/importator. În general, ele se aplică tuturor substanţelor chimice individuale, în stare de sine stătătoare sau în preparate. Ele se aplică şi substanţelor conţinute în articole, dacă substanţa este prevăzută să se emane în condiţii normale şi previzibile de utilizare, sau la cererea expresă a Agenţiei Europene pentru Substanţe Chimice (a se vedea schema Obligaţiile privind substanţele din articole).


Substanţe scutite de la înregistrare

Anumite substanţe sunt complet excluse din regulamentul REACH, şi deci scutite de la înregistrare. substanţele radioactive, substanţele aflate sub supraveghere vamală, substanţele intermediare neizolate şi substanţele folosite în scop de apărare şi prevăzute în excepţiile naţionale. De asemenea, sunt excluse şi reziduurile, acestea neconstituind substanţe, preparate sau articole în sensul regulamentului REACH.

Alte substanţe, în privinţa cărora se aplică o altă legislaţie echivalentă, sunt scutite ad-hoc (substanţe folosite în produse farmaceutice, în alimente sau hrană). În plus, sunt scutite de la înregistrare anumite substanţe sau categorii de substanţe identificate, precum şi substanţele ce provin din anumite procese identificate. Acestea sunt considerate a genera riscuri minime la adresa sănătăţii umane şi a mediului (substanţele enumerate în anexa IV) sau înregistrarea lor este considerată a fi inoportună ori inutilă (substanţele sau procesele prezentate în anexa V). Polimerii sunt deocamdată exceptaţi de la înregistrare, dar producătorilor şi importatorilor de polimeri li s-ar putea pretinde înregistrarea monomerilor sau a altor substanţe folosite la producerea polimerilor (vezi tabelul Prevederi referitoare la polimeri sau monomeri). Substanţele reciclate sau recuperate deja înregistrate, precum şi substanţele reimportate sunt de asemenea exceptate de la înregistrare.

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea tabelul Sfera de aplicare a regulamentului REACH.


Substanţe considerate drept înregistrate

Anumite substanţe sau utilizări ale substanţelor sunt considerate a fi înregistrate, şi prin urmare nu mai este necesară înregistratea acestora. Această prevedere se aplică:

  1. substanţelor active din produsele biocide,
  2. substanţelor active din produsele de protecţie a plantelor,
  3. substanţelor notificate drept substanţe noi în sistemul anterior (directiva 67/548/CEE2), în anumite cantităţi specifice.

Informaţiile depuse referitor la aceste substanţe sunt echivalente cu datele din dosarul de înregistrare. Agenţia Europeană a Substanţelor Chimice a fost însărcinată cu includerea lor în bazele sale de date.


Substanţe cu regim special

Substanţele intermediare izolate şi substanţele produse sau importate pentru cercetare şi dezvoltare au un regim special în cadrul legislaţiei REACH, inclusiv privind înregistrarea, atâta timp cât sunt utilizate în anumite condiţii.
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea schemele Prevederi referitoare la substanţele intermediare izolate şi Prevederi referitoare la substanţele utilizate în cercetare-dezvoltare.


Termene limită pentru înregistrare

Substanţele care intră în sfera de aplicare a regulamentului REACH şi nu sunt exceptate de la obligativitatea înregistrării trebuie înregistrate înainte de a putea fi produse sau importate în Uniunea Europeană. Există însă un regim special de tranziţie pentru substanţele care au fost deja produse sau importate, în anumite condiţii, înainte de intrarea în vigoare a regulamentului REACH la 1 iunie 2007. Aceste substanţe sunt cunoscute sub denumirea de "substanţe în curs de introducere", deoarece sunt supuse sistemului de înregistrări în etape diferite de-a lungul timpului, şi nu imediat într-o singură etapă. O condiţie prealabilă pentru a beneficia de amânarea înregistrării o constituie preînregistrarea "substanţei în curs de introducere" între 1 iunie 2008 şi 1 decembrie 2008. Începând cu data de 1 iunie 2008, "Substanţele neintroduse" sau "substanţele în curs de introducere" care nu au fost preînregistrate, trebuie înregistrate înainte de a se putea demara producţia sau importul lor. Vă rugăm să reţineţi faptul că, până la această dată, continuă să se aplice regulamentele anterioare privind notificarea substanţelor noi.


Termene limită pentru înregistrare


Verificarea completitudinii dosarului de înregistrare

Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice este răspunzătoare de gestionarea tuturor dosarelor de înscriere. În faza de depunere a dosarului, Agenţia va efectua un test electronic simplu pentru a verifica dacă acesta este complet. Calitatea informaţiilor depuse poate fi verificată ulterior în decursul procesului de evaluare.

 

1. Producătorii non-UE pot numi “Reprezentanţi unici" pentru a îndeplini obligaţiile importatorilor. Reprezentanţii unici sunt persoane fizice sau juridice stabilite în Uniunea Europeană şi care au o experienţă suficientă privind manipularea practică a substanţelor şi informaţiile referitoare la ele. Atunci când este numit un Reprezentant unic, producătorul non-UE are obligaţia de a notifica importatorul (importatorii) din cadrul aceluiaşi lanţ de aprovizionare, despre numirea respectivă. În urma acestei notificări, Reprezentantul unic preia rolul importatorilor UE şi îndeplineşte obligaţiile acestora privind înregistrarea.
2. Directiva Consiliului nr.67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind armonizarea legilor, regulamentelor şi normelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p.1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franţa, 2007
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).