BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Unelte pentru prevenire > Baze publice de date

Baze publice de date

   
 

REACH prevede accesul publicului la informa?iile legate de substan?ele la care acesta poate fi expus. Site-ul internet al Agen?iei Europene pentru Produse Chimice (AEPC) ofer? un acces gratuit la informa?iile neconfiden?iale con?inute în baza de date a AEPC, inclusiv la propriet??ile, clasificarea ?i etichetarea substan?elor periculoase, utiliz?rile lor autorizate ?i m?suri de management al riscului.

Informa?ii de?inute de AEPC

Baza de date AEPC centralizeaz? informa?ii depuse în scopuri de înregistrare, autorizare ?i restric?ionare. Pe lâng? aceasta, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 prevede ca AEPC s? stabileasc? ?i s? men?in? un inventar de clasificare ?i etichetare. În cadrul notific?rii clasific?rii ?i etichet?rii substan?elor solicitat? de acela?i regulament, orice fabricant, produc?tor de articole sau importator trebuie s? transmit? la AEPC urm?toarele informa?ii, dac? nu au fost deja depuse ca parte a unui dosar de înregistrare:

 • identitatea(?ile) fabricantului(?ilor), produc?torului(ilor) de articole ?i importatorului(ilor) responsabil(i) de punerea pe pia?? a substan?ei(elor);
 • identitatea substan?ei(elor);
 • clasa de periculozitate a substan?ei(elor);
 • eticheta cu privire la periculozitatea substan?ei(elor);
 • limite specifice de concentra?ie, dup? caz.

Agen?ia va înregistra dac?, cu privire la intrare, exist? o clasificare ?i o etichetare armonizate la nivel comunitar.

Informa?ii disponibile prin acces public electronic

Urm?toarele informa?ii despre substan?e separate, în amestecuri sau în articole, sunt disponibile public, în mod gratuit, pe site-ul internet al AEPC:

 • numele substan?ei, cu excep?ia unor substan?e pentru care s-a depus o cerere de confiden?ialitate;
 • clasificarea ?i etichetarea substan?ei;
 • date fizico-chimice cu privire la substan?? ?i date cu privire la evolu?ie ?i impact ambiental;
 • rezultatul fiec?rui studiu toxicologic ?i ecotoxicologic;
 • orice nivel calculat f?r? efect (DNEL)1 sau concentra?ie predictibil? f?r? efect (PNEC)2;
 • ghidul de utilizare în siguran??;
 • metode analitice, dac? sunt cerute, în conformitate cu anexele IX sau X ale REACH, care fac posibil? detectarea unei substan?e periculoase atunci când aceasta este eliminat? în mediul înconjur?tor, precum ?i determinarea expunerii directe a oamenilor.

Cu excep?ia cazului în care o cerere de confiden?ialitate a actorului care depune datele este considerat? justificat?, urm?toarele informa?ii vor fi de asemenea disponibile:

 • dac? sunt esen?iale pentru clasificare ?i etichetare, gradul de puritate al substan?ei ?i identitatea impurit??ilor ?i/sau aditivilor despre care se ?tie c? sunt periculoase(o?i);
 • intervalul cantitativ total în care a fost înregistrat? o anumit? substan??;
 • rezumatele studiilor3 sau rezumatele detaliate ale studiilor 4;
 • informa?ii suplimentare furnizate în fi?a cu date de securitate care completeaz? informa?iile accesibile în mod liber;
 • denumirea(irile) comercial?(e) a(ale) substan?ei.

 

1. DNEL: nivelul de expunere la substan?? peste care un grup uman nu trebuie expus.
2. PNEC: concentra?ia de substan?? sub nivelul c?reia nu se a?teapt? efecte adverse în sfera de mediu vizat?.
3. rezumatul studiului: înseamn? un rezumat al obiectivelor, metodelor, rezultatelor ?i concluziilor unui raport de studiu complet care furnizeaz? informa?ii suficiente pentru realizarea unei evalu?ri a relevan?ei studiului.
4. rezumatul detaliat al studiului: înseamn? un rezumat detaliat al studiului 3 care furnizeaz? informa?ii suficiente pentru realizarea unei evalu?ri independente a studiului, reducând la minim nevoia de a consulta raportul de studiu complet.

 

CNRS

Prevenirea riscului chimic, Fran?a, 2007, 2010
Acest document are rol exclusiv informativ ?i nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referin?? juridic? autentic? este reprezentat? de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).