BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Unelte pentru prevenire > Fişa tehnică privind siguranţa

Fişa tehnică privind siguranţa

   
 

Pentru ca toţi utilizatorii desubstanţe ca atare, în amestecuri (preparate/compoziţii) sau în articole să dispună de informaţiile necesare pentru manipularea în condiţii de siguranţă, informaţia este transmisă în aval în cadrul lanţului de aprovizionare. Aceasta ar trebui să permită angajatorului să determine dacă la locul de muncă sunt prezenţi agenţi chimici sau substanţe chimice periculoase, şi să evalueze riscurile privind sănătatea şi siguranţa angajaţilor, ce pot apărea ca urmare a utilizării substanţelor respective. Instrumentul principal pentru această comunicare este fişa tehnică privind siguranţa. În cazurile în care aceasta nu este obligatorie, trebuie oferite alte informaţii relevante care să permită utilizatorului/utilizatorilor din aval să identifice şi să aplice măsuri adecvate de management al riscului.

fds

Substanţele sau amestecurile vizate de fişa tehnică privind siguranţa

Furnizorul unei substanţe sau al unui amestec va pune la dispoziţie fişa tehnică privind siguranţa:

 • atunci când o substanţă sau un amestec îndeplineşte criteriile pentru clasificarea ca periculoasă/periculos în conformitate cu directivele 67/548/CEE sau 1999/45/CE1;
 • atunci când o substanţă este persistentă, bioacumulantă şi toxică (PBT) sau foarte persistentă şi foarte bioacumulantă (fPfB), în conformitate cu criteriile stabilite prin anexa XIII a regulamentului REACH;
 • atunci când o substanţă candidează la eventuala includere în anexa XIV a regulamentului REACH (substanţe supuse autorizării).
Furnizorul va transmite de asemenea o fişă tehnică privind siguranţa în cazurile în care un amestec nu îndeplineşte criteriile pentru clasificarea ca periculos, însă conţine:
 • cel puţin o substanţă generatoare de pericole asupra sănătăţii umane sau asupra mediului într-o concentraţie individuală ≥ 1% raport de greutate pentru amestecuri negazoase şi ≥ 0,2% raport de volum pentru amestecuri gazoase;
 • cel puţin o substanţă care este persistentă, bioacumulantă şi toxică (PBT) sau foarte persistentă şi foarte bioacumulantă (fPfB), în conformitate cu criteriile stabilite prin anexa XIII a regulamentului REACH, într-o concentraţie individuală ≥ 0,1% raport de greutate pentru amestecuri negazoase;
 • o substanţă care candidează la eventuala includere în anexa XIV a regulamentului REACH (substanţe supuse autorizării), într-o concentraţie individuală ≥ 0,1% raport de greutate pentru amestecuri negazoase;
 • o substanţă pentru care sunt stabilite limite comunitare privind expunerea la locul de muncă.

Notă:
Cu excepţia situaţiilor în care sunt solicitate de către un utilizator din aval sau de un distribuitor, fişele tehnice privind siguranţa nu sunt furnizate în cazul acelor substanţe sau amestecuri periculoase oferite sau vândute publicului larg care sunt însoţite de suficiente informaţii pentru a permite utilizatorilor să ia măsurile necesare de protejare a sănătăţii şi siguranţei persoanelor şi mediului.

Informaţiile furnizate prin fişa tehnică privind siguranţa

Fişa tehnică privind siguranţa cuprinde 16 rubrici: pentru informaţii suplimentare, a se vedea documentele Cele 16 rubrici ale fişei tehnice privind siguranţa şi Am citit fişa tehnică privind siguranţa. În situaţia în care, în cadrul procedurii de înregistrare s-a realizat un raport privind siguranţa chimică, scenariile privind expunerea corespunzătoare (pentru utilizările identificate), vor fi adăugate într-o anexă la fişa tehnică privind siguranţa. Fişa tehnică privind siguranţa va fi furnizată într-una din limbile oficiale ale Statelor Membre în care substanţa sau amestecul este plasat pe piaţă, cu excepţia cazului în care Statele Membre vizate prevăd altceva. Fişa va fi oferită gratuit, pe hârtie sau în format electronic. Furnizorii vor actualiza fără întârziere fişa tehnică privind siguranţa în următoarele situaţii:

 • imediat ce apar informaţii noi referitoare la măsurile de management al riscurilor sau la pericole;
 • imediat ce o autorizare a fost aprobată sau refuzată;
 • imediat ce a fost impusă o restricţie.

Noua versiune, identificată drept "Revizuire: (data)", va fi oferită gratuit, pe hârtie sau în format electronic, tuturor beneficiarilor anteriori cărora le-a mai fost oferită în ultimele 12 luni. Orice actualizări ca urmare a înregistrării unei substanţe vor include numărul de înregistrare.

Informaţii referitoare la substanţe sau amestecuri pentru care nu este obligatorie fişa tehnică privind siguranţa

Orice furnizor al unei substanţe ca atare sau într-un amestec, care nu este obligat să transmită o fişă tehnică privind siguranţa, va oferi beneficiarului următoarele informaţii:

 • specificări referitoare la cazul în care substanţa este supusă autorizării şi detalii referitoare la orice autorizare aprobată sau respinsă în cadrul acestui lanţ de aprovizionare;
 • detalii privind eventualele restricţii impuse;
 • orice alte informaţii disponibile şi relevante privind substanţa, necesare pentru identificarea şi aplicarea măsurilor adecvate de management al riscului. Acestea includ condiţiile specifice enunţate de declarant în dosarul său de înregistrare şi care i-au permis să nu efectueze anumite teste solicitate de regulamentul REACH;
 • numărul/numerele de înregistrare, dacă există, ale tuturor substanţelor pentru care s-au comunicat informaţii sub incidenţa punctelor de mai sus.

Aceste informaţii vor fi transmise în mod gratuit, pe hârtie sau în format electronic, şi vor fi actualizate cât de des este necesar, conform aceleiaşi proceduri aplicabile şi fişei tehnice privind siguranţa.

Informaţii privind substanţele din articole

Orice furnizor al unui articol care conţine o substanţă candidată la eventuala includere în anexa XIV a regulamentului REACH (substanţe supuse autorizării) în concentraţie de peste 0,1% raport de greutate, va pune la dispoziţia beneficiarului profesional al articolului suficientă informaţie (cel puţin denumirea substanţei) pentru a permite utilizarea acestuia în condiţii de siguranţă.

Informaţiile relevante vor fi oferite unui consumator la cererea acestuia, în mod gratuit, în interval de maxim 45 de zile de la primirea cererii. Pentru o privire de ansamblu, vă rugăm consultaţi Comunicarea în aval în cadrul lanţului de aprovizionare.

1. Directiva Consiliului nr. 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind armonizarea legilor, regulamentelor şi normelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p.1). Ultimul amendament adus acesteia s-a făcut prin Directiva 2006/121/CE (JO L 396, 30.12.2006, p.850). Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999, privind armonizarea legilor, regulamentelor şi normelor administrative ale Statelor Membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea amestecurilor periculoase. Ultimul amendament adus acesteia s-a făcut prin Directiva 2006/8/CE (JO L 200, 24.01.2006, p.12). Aceste directive vor fi abrogate prin regulamentul cu nr. 1272/2008 ce va intra în vigoare la 1 iunie 2015.logo cnrs

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007, 2009
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).