BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Obligaţiile utilizatorilor > Substanţe utilizabile

Substanţele care pot fi utilizate şi plasate pe piaţă

   
 

Printre obligaţiile pe care un utilizator din aval le poate avea în contextul REACH, acesta trebuie în primul rând să verifice dacă îi este sau nu permisă utilizarea şi plasarea pe piaţă a unei anumite substanţe.

Substanţele supuse înregistrării

În cadrul REACH, utilizatorii din aval nu au voie să utilizeze şi să plaseze pe piaţă nicio substanţă care nu a fost înregistrată, dacă pentru ea există obligaţia de înregistrare. Aceasta înseamnă că produsele utilizate şi plasate pe piaţă pot conţine numai substanţe care:

  • sunt produse/importate de către producător sau importator în cantităţi mai mici de 1 tonă pe an, sau
  • sunt exceptate de la regulamentul REACH sau, în mod specific, de la înregistrare, sau care
  • au fost (sau urmează să fie) preînregistrate1 şi au un termen limită de înregistrare ulterior, sau
  • sunt înregistrate2

Aceste reguli se aplică substanţelor ca atare, celor din amestecuri şi celor care urmează să fie emise de articole3în condiţii de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil. În practică, utilizatorul din aval trebuie să se asigure că furnizorul său este la curent cu REACH şi că îndeplineşte cerinţele acestui regulament. Dacă furnizorul este un distribuitor sau un alt utilizator în aval, el trebuie să transmită această cerere în amonte, următorului agent din lanţul de aprovizionare. Dacă este implicat un număr mare de substanţe, s-ar putea să nu fie fezabilă contactarea tuturor furnizorilor deodată, utilizatorul din aval putând în acest caz să-şi concentreze resursele mai întâi asupra celor mai importante substanţe. Acest lucru înseamnă însă că utilizarea celorlalte substanţe poate fi pusă sub semnul întrebării din cauza unei posibile neconformităţi cu REACH.

Substanţele supuse notificării

Substanţele utilizate în scopuri de cercetare şi dezvoltare orientată pe produse sau procese (CDOPP) pot fi scutite de la înregistrare dacă sunt notificate Agenţiei Europene pentru Substanţe Chimice. Această scutire se aplică pe o perioadă de 5 ani şi, la cerere, poate fi extinsă pentru încă 5 ani (10 ani în cazul produselor şi substanţelor medicinale neplasate pe piaţă), atâta timp cât ea poate fi justificată prin programul de cercetare şi dezvoltare. Scutirea se aplică numai cantităţii din substanţă folosită în scopul CDOPP de către producătorul sau importatorul însuşi sau în colaborare cu un număr limitat de clienţi catalogaţi. Agenţia ar putea decide impunerea de condiţii pentru a se asigura că substanţa va fi manipulată numai de către personalul clienţilor specificaţi, în condiţii controlate în mod rezonabil, şi că, după perioada de scutire, toate cantităţile rămase vor fi recolectate pentru eliminare. Un utilizator în aval al unei substanţe, catalogat ca un client selecţionat cu care producătorul sau importatorul colaborează pentru o notificare CDOPP, trebuie să utilizeze substanţa în scopul CDOPP şi în condiţiile stabilite de Agenţie şi comunicate lui de către furnizorul său.

Un alt tip de notificare se referă la anumite substanţe de foarte mare risc, prezente în articole. Dacă o substanţă este identificată pentru eventuala includere în anexa XIV a REACH (lista substanţelor supuse autorizării) şi este prezentă în cantităţi ce totalizează peste o tonă pe an în toate articolele produse de către producător, într-o concentraţie de peste 0,1% raport de greutate - cu excepţia cazului în care este deja înregistrată pentru acea utilizare - substanţa trebuie notificată (cu excepţia cazului în care expunerea oamenilor sau a mediului pot fi excluse în condiţii de utilizare şi eliminare normale sau previzibile în mod rezonabil). Pentru a evita orice întrerupere a lanţului de aprovizionare din cauza lipsei notificării (sau a înregistrării), utilizatorul din aval trebuie să se asigure că producătorul de articole din amonte respectă normele REACH.

Substanţele supuse autorizării

Utilizarea anumitor substanţe poate fi supusă unei obligaţii de autorizare. Acest lucru va fi precizat de către furnizor, fie la secţiunea 15 a fişei tehnice privind siguranţa fie ca parte a informaţiilor oferite în cazul în care fişa tehnică privind siguranţa nu este obligatorie. Utilizatorii din aval pot verifica de asemenea următoarele liste publicate de Agenţie: lista substanţelor candidate la o eventuala includere în anexa XIV a REACH (substanţe supuse autorizării), recomandările pentru substanţele urmând a fi incluse în anexa XIV (primele recomandări începând cu 1 iunie 2009) şi anexa XIV însăşi dacă este disponibilă.
Un utilizator din aval poate folosi o substanţă supusă autorizării, cu condiţia să o utilizeze în conformitate cu condiţiile autorizaţiei emise unui agent din amonte4 din cadrul lanţului de aprovizionare. El trebuie să raporteze Agenţiei la cel mult 3 luni de la primirea iniţială a unei substanţe autorizate, ca atare sau în amestec. Dacă utilizarea lui nu este acoperită de autorizaţie, şi el doreşte să o continue, utilizatorul din aval va trebui să solicite el însuşi o autorizaţie pentru propria sa utilizare şi, dacă este cazul pentru utilizarea clienţilor săi.
Dacă nu se solicită nicio autorizaţie, utilizatorul din aval trebuie să înceteze utilizarea substanţei până la data finală5 specificată în anexa XIV, şi să nu mai livreze substanţa ca atare sau în vreun amestec clienţilor săi după acea dată.

O substanţă inclusă în anexa XIV poate fi utilizată pentru scopuri care sunt scutite de autorizare. Un utilizator din aval trebuie astfel să verifice dacă utilizarea sa este sau nu scutită. Dacă este scutită, poate continua să utilizeze substanţa fără autorizare. Cu toate acestea, el va trebui să implementeze condiţiile de utilizare şi măsurile de management al riscului comunicate de furnizorul său.

Substanţele supuse restricţionării

În cadrul REACH. restricţiile pot limita utilizarea unei subtanţe. Dacă unei substanţe fie ca atare fie într-un amestec sau articol i se aplică restricţii, utilizatorul din aval poate continua să o utilizeze numai dacă respectă aceste restricţii. Furnizorul trebuie să informeze dacă substanţa pe care o furnizează este supusă restricţiilor, în cadrul secţiunii 15 a fişei tehnice privind siguranţa. Dacă fişa tehnică privind siguranţa nu este obligatorie, furnizorul este obligat să pună la dispoziţie informaţii referitoare la substanţele supuse restricţiilor.
În anumite cazuri, restricţia poate avea forma unei interdicţii clare a utilizării substanţei respective, situaţie în care utilizatorul din aval nu va mai putea să o folosească (data interdicţiei este specificată în anexa XVII a REACH). În alte cazuri, pot fi interzise anumite utilizări specifice, sau pot fi aplicate alte condiţii pentru a controla riscurile asociate substanţei. În ce priveşte autorizările, utilizatorul din aval trebuie să verifice dacă utilizarea sa este sau nu scutită de restricţii.


1. Regulamentul REACH stabileşte un regim de tranziţie special pentru substanţele care, în anumite condiţii, au fost deja produse sau plasate pe piaţă înainte de intrarea în vigoare a regulamentului la 1 iunie 2007. Aceste substanţe, numite "substanţe în curs de introducere" sunt supuse sistemului de înregistrare în mai multe etape desfăşurate în timp, şi nu imediat într-o singură etapă. O condiţie prealabilă pentru a beneficia de regimul de tranziţie este preînregistrarea substanţelor în curs de introducere. Preînregistrarea are loc în perioada de 6 luni dintre 1 iulie 2008 - 1 decembrie 2008. Până la data de 1 ianuarie 2009, Agenţia va publica lista substanţelor preînregistrate pe site-ul său de internet. Dacă o substanţă nu se regăseşte pe listă, utilizatorul din aval îşi poate exprima către Agenţie interesul său pentru acea substanţă. Agenţia va publica apoi pe site-ul său de internet denumirea substanţei. La cererea unui potenţial declarant, Agenţia îi va pune acestuia la dispoziţie datele de contact ale utilizatorului din aval. Cei care produc sau importă pentru prima dată substanţe în curs de introducere în cantităţi mai mari de 1 tonă pe an după data de 1 decembrie 2008, vor mai putea totuşi depune o documentaţie de preînregistrare la Agenţie. Însă numai cu condiţia ca preînregistrarea să aibă loc în maxim 6 luni de la prima producţie/primul import şi ca data preînregistrării să fie cu cel puţin 12 luni înaintea termenului limită relevant pentru înregistrare.
2. Odată ce înregistrarea unei anumite substanţe este finalizată, declarantul va primi un număr de înregistrare pentru substanţa respectivă. Acesta va trebui inclus în fişa tehnică privind siguranţa pentru orice livrare ulterioară primirii numărului.
3. Producătorii de articole trebuie să preînregistreze/înregistreze o substanţă prezentă în articolele lor în cantităţi ce depăşesc în total 1 tonă pe an şi care urmează a fi emisă de articolul respectiv în condiţii de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, dacă substanţa respectivă nu a fost deja înregistrată pentru utilizarea respectivă (în amonte în cadrul aceluiaşi lanţ de aprovizionare sau în orice alt lanţ de aprovizionare).
Trebuie de asemenea reţinut că Agenţia poate, în anumite condiţii, să impună înregistrarea substanţelor prezente în articole dar care nu sunt emise de acestea.
4. Numărul autorizaţiei acordate se găseşte pe eticheta chimică.
5. Data finală: data de la care plasarea pe piaţă şi utilizarea substanţei va fi interzisă dacă nu se obţine o autorizaţie.


logo cnrs

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).