BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Obowiązki użytkownika

Obowiązki użytkownika

   
 

Obowiązki przedsiębiorstwa w ramach rozporządzenia REACH zależą od dokładnych działań wykonywanych w stosunku do określonej substancji, w jej postaci własnej, lub jako składnika preparatu lub artykułu. Z tego względu, profesjonalni użytkownicy substancji chemicznych muszą w pierwszej kolejności zidentyfikować rolę/role, jaką/jakie pełnią w rozumieniu rozporządzenia REACH w odniesieniu do każdej stosowanej przez nich substancji, aby na tej podstawie móc określić swoje obowiązki.


Identyfikacja ról w ramach REACH

System REACH dzieli różnych uczestników łańcucha dostaw na producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów (w tym osoby prowadzące handel detaliczny i magazyny).

Definicję dalszego użytkownika podaje Artykuł 3(13) rozporządzenia REACH. Jest to „osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty, i nie będąca producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej, podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej. Dystrybutor ani konsument nie są uważani za dalszych użytkowników.” Dalszymi użytkownikami może być wiele różnych przedsiębiorstw, również te, które zajmują się przygotowywaniem receptur preparatów (formulator), użytkownicy przemysłowi, rzemieślnicy, warsztaty i punkty świadczące usługi serwisowe lub usługi pakowania.
Aby dany użytkownik mógł zostać uznany za dalszego użytkownika w myśl przepisów rozporządzenia REACH, musi w pierwszej kolejności kupić substancje i/lub preparaty od dostawcy mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty1 lub od dostawcy spoza obszaru Wspólnoty, który posiada "wyłącznego przedstawiciela"2. Użytkownik może również reimportować substancje (w postaci własnej lub jako składnik preparatu), które pierwotnie zostały wyprodukowane na terytorium Wspólnoty i zarejestrowane w tym samym łańcuchu dostaw. Dalsze warunki uwzględniają różne ewentualne działania użytkowników. Zostały one zebrane w poniżej tabeli.

Rodzaj działaności

Działania

Kryteria spełenia roli dalszego użytkownika
w rozumieniu rozporządzenia REACH

Formulator

Przedsiębiorstwo miesza substancje i/lub preparaty celem wprowadzenia ich na rynek.

Brak reakcji chemicznej podczas mieszania. Przykład:
rozpuszczanie substancji nie jest wytwarzaniem substancji, lecz stosowaniem. Jakkolwiek mieszanie kwasu i zasady, w wyniku czego na rynek trafia nowa substancja (sól), jest uważane za proces wytwórczy, a przedsiębiorstwo za producenta.

Wytwórca

Przedsiębiorstwo łączy substancje i/lub preparaty w wyroby, które stają się integralną częścią tych wyrobów (w kontekście procesu przemysłowego lub działalności zawodowej).

Jeżeli substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie na wytwórcę lub importera1 tonę na rok na producenta i zamierzone jest uwolnienie substancji podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania, to ta substancja musi zostać wcześniej zarejestrowana dla celów tego stosowania.

Jeżeli substancja została zidentyfikowana jako substancja do ewentualnego włączenia do załącznika XIV (wykaz substancji podlega autoryzacji), i

  1. jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie na wytwórcę, i
  2. jest obecna w tych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wag., i
  3. nie można wykluczyć narażenia ludzi lub środowiska podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania, w tym usuwania,

to ta substancja musi zostać wcześniej zarejestrowana dla celów tego stosowania.

Użytkownik końcowy

Przedsiębiorstwo wykorzystuje substancje i preparaty w procesie przemysłowym lub w toku działalności zawodowej. Nie dostarcza ich dalszym użytkownikom.

Substancje powstające w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej przy okazji końcowego zastosowania innych substancji, są zasadniczo wyłączone z obowiązku rejestracji (załącznik V do rozporządzenia REACH).

Pakowacz

Ten uczestnik przenosi substancje lub preparaty z jednego pojemnika do drugiego.
To działanie (ponowne pakowanie) jest uważane za stosowanie w rozumieniu rozporządzenia REACH.

 

Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, uczestnik stosujący substancje chemiczne jest w rozumieniu rozporządzenia REACH uznany za wytwórcę lub importera substancji/preparatów lub wytwórcę/importera wyrobów, w zależności od podejmowanych przez niego działań. Dodatkowo do obowiązków związanych ze stosowaniem substancji, może on podlegać obowiązkowi ich rejestracji lub zgłoszenia.

W rozumieniu porozumienia REACH, inni uczestnicy łańcucha dostaw są dystrybutorami. Ich działalność polega wyłącznie na magazynowaniu i wytwarzaniu substancji, preparatów i/lub wyrobów dla stron trzecich bez dalszej obróbki. Ich jedynym obowiązkiem w rozumieniu rozporządzenia REACH jest przekazywanie informacji w dół i w górę łańcucha dostaw.


Obowiązki dalszych użytkowników

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, istnieją pewne obowiązki, które dotyczą jedynie określonych typów dalszych użytkowników. Są one uzależnione od ich działalności w łańcuchu dostaw i rodzaju podejmowanych przez nich działań. W tabeli poniżej zestawiono ewentualne obowiązki odnoszące się do różnych działań.

Typy dalszych użytkowników

Obowiązki

Tylko formulatorzy i pakowacze

Substancje, które wprowadzają na rynek muszą być substancjami zarejestrowanymi, jeżeli rejestracja jest wymagana (rejestracja jest obowiązkiem producentów lub importerów).

Muszą dostarczyć klientom (dalsi użytkownicy lub dystrybutorzy) aktualne informacje, które pozwolą im stosować substancje lub preparaty w sposób bezpieczny: karty charakterystyki substancji lub inne informacje, jeżeli karta charakterystyki nie jest wymagana.

Tylko wytwórcy

Muszą dostarczyć klientom (dalsi użytkownicy lub dystrybutorzy), a w razie konieczności i konsumentom, informacje na temat wyrobów zawierających substancje do ewentualnego włączenia do załącznika XIV rozporządzenia REACH, obecne w ilości powyżej stężeń 0.1% wag.
Uwaga: Ponieważ substancje wzbudzające szczególnie duże obawy nie zostały jeszcze ujęte w wykazie, wytwórcy muszą zachować czujność i śledzić dalszy rozwój w tym zakresie.

Tylko reimporterzy

Muszą udokumentować, że substancje są takie same jak substancje zarejestrowane przez nich lub przez innego uczestnika tego samego łańcucha dostaw.

Wszyscy dalsi użytkownicy

W przypadku substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, muszą spełnić warunki tej procedury określone dla konkretnego zastosowania. Dalszy użytkownik może być zobligowany do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli jego stosowanie nie jest objęte zezwoleniem przyznanym wytwórcy.

Muszą sprawdzić zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji.

Muszą zidentyfikować i zastosować właściwe środki kontroli ryzyka podane w karcie charakterystyki substancji lub poprzez inne informacje, jeżeli karta charakterystyki nie jest wymagana.

Muszą sprawdzić zgodność ze scenariuszem narażenia, jeżeli w otrzymanej karcie charakterystyki został zawarty ten element i podjąć dalsze działania w przypadku braku zgodności.

Muszą przekazać dostawcom wszystkie nowe informacje dotyczące zagrożeń, w tym m.in. klasyfikacji i oznakowania.

Muszą przekazać dostawcom wszelkie inne informacje mogące podważyć stosowność środków kontroli ryzyka określonych w dostarczonej mu karcie charakterystyki, przy czym przekazywane są one wyłącznie w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych.

Ponadto, nieprzerwanie obowiązuje większość bieżących przepisów prawnych odnoszących się do stosowania substancji chemicznych, jak na przykład, przepisów związanych z ochroną pracowników, konsumentów i środowiska naturalnego.

1. Dostawcy z obszaru Wspólnoty to dostawcy pochodzący z 27 państw członkowskich. Dostawcy ze Szwajcarii nie są dostawcami z obszaru Wspólnoty. Dostawcy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu zostaną uznani za dostawców z obszaru Wspólnoty po ratyfikowaniu przez te kraju rozporządzenia REACH.
2. Wyłączny przedstawiciel to osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty, która zostaje wyznaczona przez wytwórcę substancji, preparatu lub wyrobu spoza obszaru Wspólnoty, do wypełnienia ciążącego na importerach obowiązku rejestracji.

Prévention du risque chimique, Francja, 2007
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).