BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Dane dotyczące substancji

Dane dotyczące substancji

   
 

Celem systemu REACH (który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.) jest ograniczenie niekorzystnego wpływu chemikaliów na zdrowie ludzkie i środowisko poprzez lepszą i wcześniejszą identyfikację swoistych właściwości substancji chemicznych i zgromadzenie informacji na temat ich stosowania.

W poprzednich aktach prawnych stosowano pojęcia „istniejące substancje”, tzn. wszystkie chemikalia, w stosunku do których deklarowano dostępność na rynku we wrześniu 1981 r., i „nowe substancje”, tzn. substancje wprowadzone na rynek po tej dacie. Istniejące substancje nie podlegały tym samym wymaganiom w zakresie informacji co nowe substancje. W rezultacie mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której brak jest publicznie dostępnej wiedzy na temat właściwości tych istniejących substancji, podczas gdy ich ilość wynosi ponad 99% całkowitej ilości wszystkich substancji dostępnych na rynku. Ponadto, na dalszych użytkownikach nie ciążył obowiązek przedkładania informacji dotyczących zastosowań substancji. To spowodowało również brak informacji dotyczących narażenia.

Do dnia 1 czerwca 2018 r. postanowienia rozporządzenia REACH będą stopniowo wprowadzane przez okres 11 lat – dla każdej substancji objętej obowiązkiem rejestracji dostępna będzie dokumentacja przedłożona Europejskiej Agencji Chemikaliów przez producentów i importerów, zawierająca informacje dotyczące swoistych właściwości substancji i ich zastosowań. Należy zauważyć, że ten proces będzie zrealizowany przy jednoczesnym wysiłku ograniczenia badań, w szczególności badań wykonywanych na zwierzętach kręgowych. Rozporządzenie REACH wprowadza określone mechanizmy, takie jak wymiana informacji między rejestrującymi i metody unikania przeprowadzania niepotrzebnych badań.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francja, 2007
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).