BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Dane dotyczące substancji > Informacje wymagane dla celów rejestracji

Wymagania w zakresie informacji dla celów rejestracji dokumentacji technicznej

   
 

Dokumentacja techniczna zawiera dane dotyczące właściwości i klasyfikacji substancji, jak również informacje na temat zastosowań i wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania.


Informacje o swoistych właściwościach substancji przeznaczonej do rejestracji

Na mocy rozporządzenia REACH, rejestrujący są zobowiązani do zebrania wszystkich właściwych informacji o swoistych właściwościach substancji przeznaczonej do rejestracji, niezależnie od wytwarzanej lub importowanej ilości substancji. Typ i ilość informacji stanowiące minimum wymagane do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu REACH zależy jednak od ilości substancji produkowanej lub importowanej na terytorium Wspólnoty. Załączniki VII - X do rozporządzenia REACH określają minimalne wymagania w zakresie danych dla danej substancji w zależności od wielkości obrotu.

 

DANE DOTYCZĄCE SWOISTYCH WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI WYMAGANE DLA CELÓW REJESTRACJI

 

Właściwości fizykochemiczne, informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne

Właściwości fizykochemiczne

Informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne

Właściwości fizykochemiczne, informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne

Informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne

 

Wszystkie dostępne właściwe dane

Załącznik VII wymagania

Załącznik VII
wymagania

Załącznik VIII
wymagania

Załącznik IX
wymagania

Załącznik X
wymagania

1-10 ton rocznie

 •1

 

 

 

10-100 ton rocznie

 

 

100-1000 ton rocznie

 •2

 

≥ 1000 ton rocznie

 •2

 •2

1. Dla najniższego zakresu wielkości obrotu (1 do 10 ton rocznie produkowanych lub importowanych przez producenta lub importera), minimum wymaganych informacji jest zawężone do danych fizykochemicznych:
- jeżeli substancja jest substancją wprowadzoną, tj. substancją już wyprodukowaną lub sprowadzoną przez importera, w pewnych warunkach, przed wejściem w życie rozporządzenia REACH w dniu 1 czerwca 2007 r., i
- jeżeli w odniesieniu do substancji nie przewiduje się prawdopodobieństwa spełnienia kryteriów klasyfikacji w kategorii 1 lub 2 ze względu na działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe działanie na rozrodczość i kryteriów określonych dla substancji PBT lub vPvB (PBT: substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne - vPvB: substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) i,
- substancja nie posiada różnorodnych lub rozpowszechnionych zastosowań i w odniesieniu do tej substancji nie przewiduje się prawdopodobieństwa spełnienia kryteriów kategorii zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.
2. Działając na podstawie załącznika, rejestrujący musi przedłożyć wniosek oraz harmonogram spełnienia wymagań dotyczących informacji, o których mowa w tym załączniku.


Przy przekraczaniu kolejnych progów wielkości obrotu, należy dodać do nich wymagania określone w odpowiednich załącznikach rozporządzenia REACH.
W kolumnie 1 załączników VII - X do rozporządzenia REACH określone są wymagane informacje standardowe (patrz tabela Wymagane informacje standardowe w systemie REACH). W stosownie uzasadnionych przypadkach wymagane informacje standardowe mogą jednak zostać dostosowane (uchylone lub zaostrzone). W kolumnie 2 załączników VII – X do rozporządzenia REACH wymienione są szczególne zasady dostosowań wymaganych informacji standardowych (np. charakterystyka narażenia lub zagrożenia).
Oprócz tych szczególnych zasad, można również dokonywać dostosowań zgodnie z zasadami ogólnymi, o których mowa w załączniku XI do rozporządzenia REACH, np. wtedy, gdy badanie nie jest technicznie możliwie lub nie wydaje się konieczne z naukowego punktu widzenia, lub w oparciu o rozważania dotyczące narażenia.


Informacje o zagrożeniu

Informacje dotyczące wytwarzania (na terytorium Wspólnoty), zastosowania, postępowania z substancją i z odpadami (tzn. wszystkie etapy istnienia substancji) lub wyrobami zawierającymi substancję, powinny być gromadzone celem uzyskania poglądu co do narażonych populacji lub elementów, jak również co do natury zagrożenia, tzn. drogi narażenia, częstotliwość i czas trwania (załącznik VI do rozporządzenia REACH, sekcje 3 i 5, oraz, dla substancji w ilości od 1 do 10 ton rocznie na rejestrującego, załącznik VI, sekcja 6).

Te informacje stanowią wskazówkę dla wymagań w zakresie informacji o swoistych właściwościach danej substancji, np. jeżeli ograniczone i właściwie kontrolowane narażenie występuje jedynie w miejscu pracy przez kilka dni w miesiącu, to badania długookresowej toksyczności dawki powtórzonej mogą nie być konieczne.

W przypadku substancji produkowanych lub importowanych przez producenta lub importera w ilości od 1 do 10 ton rocznie, ta informacja posłuży do określenia różnorodnych lub rozpowszechnionych zastosowań substancji.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francja, 2007
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).