BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Ocena bezpieczeństwa chemicznego > Ocena zagrożeń

Ocena zagrożeń

   
 

Charakterystyka ryzyka kończy proces oceny bezpieczeństwa chemicznego. Krok ten, wykonywany dla każdego scenariusza narażenia przy założeniu, że wdrożono środki kontroli ryzyka, uwzględnia narażone populacje ludzkie oraz elementy środowiska. Zawiera także ogólną analizę ryzyka dla środowiska.

Charakterystyka ryzyka obejmuje:

  • porównanie narażenia każdej ludzkiej populacji z odpowiednimi wartościami DNEL (por. Ocena ryzyka);
  • porównanie przewidywanych stężeń w każdym elemencie środowiska z wartościami PNEC (por. Ocena ryzyka);
  • ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia i nasilenia skutków zdarzenia, do których może dojść ze względu na fizykochemiczne właściwości substancji.

Ryzyko można uznać za właściwie kontrolowane, jeżeli podczas etapów istnienia substancji:

  • oszacowane poziomy narażenia (por. Oszacowanie narażeń) nie przekraczają odpowiednich wartości DNEL lub PNEC oraz
  • prawdopodobieństwo wystąpienia i nasilenie skutków zdarzenia, do którego może dojść ze względu na fizykochemiczne właściwości substancji, są nieistotne.

Jeśli określenie wartości DNEL lub PNEC jest niemożliwe, dokonuje się jakościowej oceny prawdopodobieństwa uniknięcia skutków działania substancji. Ponadto dla substancji PBT i vPvB producenci i importerzy powinni korzystać z informacji uzyskanych podczas procesu oszacowania narażenia w celu zmniejszenia wpływu emisji na ludzi i środowisko.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).