BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Narzędzia zapobiegawcze > Ograniczenia dla określonych substancji

Ograniczenia dla określonych substancji

   
 

Proces ograniczania stanowi „siatkę asekuracyjną” chroniącą przed ryzykiem, które stanowią różne niebezpieczne substancje, mieszaniny lub wyroby, nieobjęte przez inne procesy zawarte w rozporządzeniu REACH, w szczególności przez obowiązek rejestracji. Załącznik XVII do rozporządzenia REACH stanowi lista istniejących ograniczeń.

Propozycje ograniczeń

W przypadku gdy istnieje ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, pomimo istnienia środków zapobiegawczych, należy podjąć działania na szczeblu wspólnotowym. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), na wniosek Komisji Europejskiej lub państwa członkowskiego, przygotowuje dokumentację zgodnie z załącznikiem XV. Dla substancji, do której stosowania wymagane jest zezwolenie, Agencja może także zaproponować ograniczenia, jeśli ryzyko nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania substancji w wyrobach.

Po publikacji przez ECHA listy przygotowanych dokumentacji zainteresowane strony mogą zgłaszać komentarze lub informacje społeczno-ekonomiczne na temat zaproponowanych ograniczeń. Jeśli okaże się, że ostatnia z powyższych możliwości jest najbardziej odpowiednim środkiem ograniczania ryzyka, proces ich wdrażania jest kontynuowany.

Wdrażanie ograniczeń

Komitet ds. Oceny Ryzyka oraz Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych oceniają dokumentacje i formułują opinie na temat zaproponowanych ograniczeń. Agencja publikuje te opinie, a następnie przedkłada je Komisji, która ostatecznie decyduje o wniesieniu lub odrzuceniu poprawki do załącznika XVII poprzez przyjęcie nowych ograniczeń lub zmianę istniejących.

Treść załącznika XVII

Załącznik XVII zawiera opis wszystkich substancji objętych ograniczeniami i dotyczących ich warunków. Zawiera ograniczenia przyjęte w ramach dyrektywy 76/769/WE1 i nowe środki wynikające z procedury REACH. Ograniczenia te dotyczą substancji w postaci własnej, zawierającej ją mieszaniny lub wyrobu, mogą dotyczyć jej produkcji, wprowadzania jej do obrotu na rynku lub innych jej zastosowań. Ograniczenia mogą nawet powodować zawieszenie produkcji i stosowania substancji.

1. Dyrektywa odnosząca się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).