BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Obowiązki użytkownika > Komunikacja

Obowiązek komunikacji i przekazywania informacji we wszystkich kierunkach łańcucha dostaw

   
 

Dalsi użytkownicy w łańcuchuREACH muszą przekazywać pewne informacje kolejnemu uczestnikowi łańcucha (który może być dystrybutorem1) w obie strony łańcucha dostaw. Od każdego uczestnika, który otrzyma taką informacje, może być wymagane przekazanie jej w łańcuchu dostaw.

Informowanie dostawców o nowej informacji na temat niebezpiecznych właściwości

Od dalszego użytkownika substancji lub preparatu wymaga się przekazanie jego bezpośredniemu dostawcy nowej informacji na temat niebezpiecznych właściwości, bez względu na planowane zastosowanie tych substancji. "Nowa" informacja oznacza informację, która nie jest przekazywana użytkownikowi dalszemu przez jego dostawcę, oraz której nie można znaleźć w powszechnie dostępnych bazach danych lub literaturze. Może to być związane z substancjami, lub z preparatami. Jednakże REACH nie określa szczegółowo, co stanowi nową informację. Przykładami nowej informacje mogą być obserwacje gwałtownych reakcji zdrowotnych w miejscu pracy, lub wyniki testów, przeprowadzane przez dalszych użytkowników.
Dalszy użytkownik może najpierw chcieć przekazać wyłącznie fakt, iż posiada nową informację i skutki. Nie musi on przekazywać wyników testu; jeśli jego dostawca jest zainteresowany otrzymaniem pełnego raportu z badań, dalszy użytkownik może życzyć sobie negocjować warunki przekazania takiej informacji.
Nie ma konkretnych ostatecznych terminów przekazywania w łańcuchu informacji na temat zagrożeń. Dalszy użytkownik powinien zająć się tym wkrótce po wykryciu, iż w porównaniu ze swoim dostawcą, posiada nowe informacje.

Dalszy użytkownik jest także zobowiązany do zgłoszenia2 Europejskiej Agencji Chemikaliów, czy jego klasyfikacja substancji jest inna, niż jego dostawcy. Powodem różnic w klasyfikacji może być wykorzystanie nowych danych, lub innej interpretacji danych istniejących. W takim przypadku dalszy użytkownik musi tylko zgłosić to Agencji.

Informowanie dostawców o odpowiedniej kontroli ryzyka

Dalszy użytkownik musi przekazać dostawcom wszelkie informacje, mogące podważyć stosowność środków kontroli ryzyka określonych w dostarczonej mu karcie charakterystyki substancji (zalecenia wyłącznie w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych). Wymóg ten odnosi się do części głównej karty charakterystyki substancji, tak także do scenariusza/scenariuszy narażeń3, znajdujących się w załączniku.
REACH nie określa, które informacje dalszy użytkownik powinien przekazywać dalej, lub w jakiej postaci ma to uczynić. Dalszy użytkownik musi zapewnić wystarczające informacje, by uzasadnić, dlaczego uważa, iż zalecenia nie są odpowiednie. Jeśli uważa, iż podjęte środki są nieefektywne lub nadmierne, musi wykazać, dlaczego tak jest. Może odnieść się do swoich własnych warunków pracy oraz wyników oceny zagrożenia. Jeśli zalecenia są sprzeczne z klasyfikacją i oznakowaniem, lub istniejącą legislacją, odniesienie się do tego jest wystarczające.

Przekazywanie dalej żądań zamiany zastosowania na zidentyfikowane zastosowanie

Każdy profesjonalny klient ma prawo zgłosić zastosowanie, określone na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej), znane jego bezpośredniemu dostawcy substancji lub preparatu, w celu zmiany na zidentyfikowane zastosowanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku substancji lub preparatów, które są dostarczane ze scenariuszem/scenariuszami narażeń3 (patrz Zgodność z kartą charakterystyki substancji). W takich przypadkach, jeśli bezpośredni dostawca jest dalszym użytkownikiem, może on zadecydować o identyfikacji zastosowania i przygotować raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika, lub może przekazać prośbę następnemu uczestnikowi łańcucha dostaw. Może on także zalecić przeciw temu zastosowaniu, w razie jeśli nie jest w stanie określić bezpiecznych warunków zastosowania i zadecydować o niewłączeniu tego zastosowania w swoim raporcie bezpieczeństwa chemicznego; musi wtedy przekazać informację w górę łańcucha, w przeciwnym razie musi wstrzymać dostawy dla tego klienta.

Zalecanie klientom podejmowania odpowiednich środków kontroli ryzyka

Każdy dalszy użytkownik musi we własnym zakresie przekazać swoim klientom informacje o zagrożeniach, bezpiecznych warunkach zastosowania oraz odpowiednich środkach kontroli ryzyka na temat substancji w ich postawi własnej, w preparatach lub w artykułach (patrz Komunikacja w łańcuchu dostaw).

W niektórych przypadkach, gdy dalszy użytkownik formułuje przygotowanie i wypuszczenie na rynek, może być od niego wymagane umocnienie lub rozwinięcie scenariusza/scenariuszy narażenia3,4, obejmując zastosowanie substancji w preparacie do dalszego przekazania w łańcuchu dostaw oraz dołączenie ich do jego własnej karty charakterystyki substancji. Karty charakterystyki substancji preparatów może zawierać:

  • scenariusz(e) narażeń, związane z preparatem,
  • scenariusz(e) narażeń, związane z każdą niebezpieczną substancją, wymagającą określenia bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariusza/scenariuszy narażeń oraz wymóg kontrolowanego przygotowania, lub
  • zarówno scenariusz(e) narażeń dla preparatów, oraz indywidualnie dla każdej substancji niebezpiecznej.

Dla klientów, będących użytkownikami końcowymi, formulator może wybrać połączenie i konsolidację scenariusza/scenariuszy narażeń, otrzymanych od jego dostawcy/dostawców - zawierające wszystkie lub niektóre z substancji w preparacie - w nowy/nowe scenariusz/scenariusze dla preparatu, zamiast przekazywania ich dalej. Jednakże jeśli formulator jest dostawcą innego formulatora, zalecane jest przekazywanie dalej scenariuszy bez zmian, gdyż zapewnia do klientowi odpowiednie informacje do przeprowadzenia ocenę bezpieczeństwa chemicznego, jeśli to konieczne, lub połączenia informacji dla użytkownika końcowego, jeśli to konieczne. W każdym przypadku przekazywany/przekazywane scenariusz(e) narażeń powinny być zgodne z informacją, dostarczoną w karcie charakterystyki substancji preparatu.
Podczas łączenia scenariuszy narażeń, otrzymanych od dostawcy/dostawców, formulator musi wybrać te, które odnoszą się do wykorzystania preparatu. Musi on rozpoznać substancje preparatu stwarzające zagrożenie dla każdego sposobu narażenia, w celu wybrania najodpowiedniejszych środków kontroli ryzyka.
Jeśli jego własne warunki wykorzystania, lub warunki wykorzystania w łańcuchu dostaw wskazane przez jego klientów nie są załączone, może on stworzyć ocenę bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika i rozszerzyć dla nich scenariusz(e) narażeń.


1. Dystrybutor REACH jest uczestnikiem, mającym siedzibę na terytorium Wspólnoty, który wyłącznie przechowuje i umieszcza na rynku substancje i preparaty.
2. Raport do Agencji nie jest wymagany, jeśli dalszy użytkownik wykorzystuje mniej, niż 1 tonę substancji rocznie w jej postaci własnej, lub zawartej w preparacie. Jednakże jeśli jest on zwolniony z rozwijania raportu bezpieczeństwa chemicznego użytkownika dalszego na podstawie, iż w sumie wykorzystuje mniej, niż 1 tonę substancji lub preparatu rocznie, nie musi on zgłaszać swojej klasyfikacji (dalsi użytkownicy mogą być zobligowani do tworzenia raportów bezpieczeństwa chemicznego, jeśli wykorzystanie wykracza poza warunki, opisane w aneksie karty charakterystyki substancji, którą otrzymali lub jeśli wykorzystanie nie jest zawarte w tym aneksie).
3. Scenariusz narażeń opisuje, jak substancja (w jej postaci własnej, w preparacie lub w artykule) jest wykorzystywana w trakcie żywotności technicznej oraz jak dalszy użytkownik kontroluje lub jaką kontrolę zaleca w przypadku narażenia ludzi i środowiska. Zawiera odpowiednie środku kontroli ryzyka oraz warunki działań, które po odpowiednim wprowadzenie, zapewnią, iż ryzyko związane z korzystaniem substancji jest odpowiednio kontrolowane. Scenariusz(e) narażeń są rozwijane w ramach oceny bezpieczeństwa chemicznego, dla substancji produkowanych lub importowanych od 10 ton rocznie i więcej, oraz które spełniają wszelkie kryteria klasyfikacji, jako niebezpieczne (zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC), lub które określono jako substancje PBT (trwałe, bioakumulacyjne i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwale i bardzo bioakumulacyjne) (zgodnie z kryteriami aneksu XIII REACH). Scenariusz(e) narażeń, zawierające wszystkie, lub niektóre substancje w preparacie, mogą być połączone w jeden scenariusz narażeń dla preparatu.
4. Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego (a zatem brak scenariusza narażeń) jest dozwolony dla substancji, zawartych w preparacie o niższej, niż najniższy próg koncentracji, określony w artykule 14(2) REACH.


Prévention du risque chimique, Francja, 2007
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).