BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Ocena bezpieczeństwa chemicznego > Ocena zagrożeń

Ocena zagrożeń

   
 

Ocena zagrożeń jest pierwszym etapem oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA).

Składają się na nią:

  • gromadzenie i ocena informacji;
  • identyfikacja zagrożeń;
  • klasyfikowanie i oznakowanie;
  • wyznaczanie poziomów progowych;
  • ocena PBT i vPvB.

Gromadzenie i ocena stosownych informacji są wymagane na potrzeby rejestracji. Te informacje są umieszczane w dokumentacji technicznej i raporcie bezpieczeństwa substancji chemicznej, jeśli jest to wymagane. Rodzaj i ilość informacji zależy od produkowanej lub importowanej ilości.

Ocena zagrożenia ludzkiego zdrowia

Należy brać pod uwagę wszystkie wpływy na zdrowie oraz profil toksykokinetyczny. Dostępne lub przygotowane informacje toksykologiczne powinny umożliwić, dla każdego rodzaju wpływu na zdrowie i stosownego wzorca narażenia1, określenie poziomu zewnętrznego narażenia, poniżej którego nie jest spodziewany negatywny wpływ na zdrowie człowieka (DNEL). W przypadkach, w których określenie DNEL nie jest możliwe (na przykład efektów nieprogowych, takich jak rakotwórczość genotoksyczna), wyznaczana jest wartość półilościowa — pochodny minimalny poziom powodujący skutki zdrowotne (DMEL). Te poziomy są określane na podstawie testów toksykologicznych i wskaźników nieoznaczoności dostępnych na podstawie eksperymentalnych badan między- i wewnątrzgatunkowych.

Ocena zagrożeń dla ludzkiego zdrowia powodowanych właściwościami fizykochemicznymi

Należy ocenić potencjalny wpływ właściwości fizykochemicznych na ludzkie zdrowie:

  • wybuchowość;
  • łatwopalność;
  • właściwości utleniające.

Ocena zagrożenia dla środowiska

Ocena zagrożenia dla środowiska koncentruje się na potencjalnym wpływie na ekosystemy w każdej strefie środowiskowej (wodzie, powietrzu i glebie), drapieżnikach w łańcuchu pokarmowym i mikrobiologicznym działaniu w systemach oczyszczania ścieków. Ocena zagrożenia dla środowiska pozwala ustalić stężenie, poniżej którego nie jest spodziewane wystąpienie negatywnego wpływu na badany obszar środowiska (PNEC). Dla każdego elementu środowiska PNEC jest ustalany na podstawie wyników testów ekotoksykologicznych i czynnika oceny. Bardziej obszerne dane i dłuższy czas trwania badań pozwalają zmniejszyć poziom niepewności i wielkość czynnika oceny.

Ocena PBT i vPvB

Dalsza ocena tych właściwości jest uzasadniona, ponieważ potencjalne skutki długoterminowe są trudne do przewidzenia. Celem oceny jest ustalenie, czy substancja spełnia, przedstawione w aneksie XIII rozporządzenia REACH, kryteria identyfikacyjne substancji trwałych, zdolnych do biokumulacji i toksycznych (PBT) lub bardzo trwałych i o silnych właściwościach biokumulacyjnych (vPvB). W takim przypadku należy opisać wszystkie zanieczyszczenia występujące w cyklu życia substancji.

 

Jeśli substancja spełnia kryteria substancji niebezpiecznej, PBT lub vPvB, podmiot rejestrujący musi w ramach CSA wykonać ocenę narażenia i ocenę zagrożeń. W przeciwnym przypadku ocena bezpieczeństwa chemicznego kończy się na tym etapie.

 

1. Wzorzec narażenia: kombinacja częstotliwości, czasu trwania i sposobu narażenia oraz populacji, która może zostać narażona.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francja, 2007, 2010
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).