BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Narzędzia zapobiegawcze > Karta charakterystyki substancji

Karta charakterystyki substancji

   
 

Aby wszyscy użytkownicy substancji w ich postaci własnej lub w preparatach, lub w artykułach posiadali dane, konieczne do bezpiecznego obchodzenia się, w łańcuchu dostaw przekazuje się informacje. Powinno to umożliwić pracodawcy określenie, czy jakiekolwiek niebezpieczne środki chemiczne lub niepokojące substancje są obecne w miejscu pracy, oraz ocenę wszelkich zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających z ich wykorzystania. Głównych narzędziem do tego celu jest karta charakterystyki substancji. Jeśli nie jest to konieczne, inne odpowiednie informacje powinny być przekazane w celu umożliwienia dalszemu/dalszym użytkownikowi/użytkownikom identyfikację i zastosowanie odpowiednich środków kontroli ryzyka.

fds

Substancje lub preparaty, zawarte w karcie charakterystyki substancji

Dostawca substancji lub preparatu powinien zapewnić kartę charakterystyki substancji:

 • w których substancja lub preparat spełniają kryteria klasyfikacje, jako niebezpieczne, zgodnie z dyrektywami 67/548/EEC lub 1999/45/EC1;
 • w których substancja jest trwała, bioakumulacyjna i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i bardzo bioakumulacyjna (vPvB), zgodnie z kryteriami, ustalonymi w aneksie XIII REACH;
 • w których substancja jest obecna na liście kandydatów do ewentualnego wpisania do aneksu XIV REACH (substancje oczekujące na autoryzację).
Dostawca powinien także przekazać kartę charakterystyki substancji, w których preparaty nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczne, ale zawierają:
 • przynajmniej jedną substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska o stężeniu indywidualnym ≥ 1% wagowo dla niegazowych preparatów oraz ≥ 0,2% objętościowych dla gazowych preparatów;
 • przynajmniej jedną substancję trwałą, bioakumulacyjną i toksyczną (PBT) lub bardzo trwałą i bardzo bioakumulacyjną (vPvB), zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie XIII REACH, o stężeniu indywidualnym ≥ 1% wagowo dla niegazowych preparatów;
 • substancję obecną na liście kandydatów do ewentualnego wpisania do aneksu XIV REACH (substancje oczekujące na autoryzację), o stężeniu indywidualnym ≥ 1% wagowo dla niegazowych preparatów;
 • substancję, dla której we Wspólnocie stosuje się ograniczenia narażeń w miejscu pracy.

Uwaga:
Jeśli nie zostanie zażądana przez użytkownika dalszego lub dystrybutora, karta charakterystyki substancji nie jest dostarczana, jeśli do niebezpiecznych substancji lub preparatów, oferowanych albo sprzedawanych ogółowi społeczeństwa, dołączane są wystarczające informacje, umożliwiające użytkownikom przedsięwzięcie koniecznych środków pod względem ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa oraz środowiska.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki substancji

Karta charakterystyki substancji zawiera 16 nagłówków: więcej informacji można znaleźć w dokumentach 16 nagłówków karty charakterystyki substancji oraz Przeczytałem kartę charakterystyki substancji. Jeśli raport bezpieczeństwa chemicznego został przeprowadzony jako część procedury rejestracji, odpowiednie scenariusze narażeń (dla zastosować zidentyfikowanych) powinny być umieszczone w aneksie karty charakterystyki substancji. Karta charakterystyki substancji powinna być dostarczona w języku urzędowym Krajów Członkowskich, jeśli substancja lub preparat zostały wprowadzone na rynek, chyba że zainteresowany Kraj Członkowski uzna inaczej. Powinno to być udostępnione bezpłatnie, w wersji papierowej, lub elektronicznej. Dostawcy powinny aktualizować kartę charakterystyki substancji niezwłocznie w następujących przypadkach:

 • jak tylko nowe informacje, dotyczące środków kontroli ryzyka lub zagrożeń, staną się dostępne;
 • jak tylko autoryzacja zostanie udzielona, lub odrzucona;
 • jak tylko ograniczenia zostaną nałożone.

Nowa wersja, określana jako "Wersja: (data)" powinna być udostępniona bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkich odbiorcom zaopatrywanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszelkie aktualizacje, następujące po rejestracji substancji, powinny zawierać numer rejestracji.

Informacje o substancjach lub preparatach, dla których karta charakterystyki substancji nie jest konieczna

Każdy dostawca substancji w jej postaci własnej lub w preparacie, który nie musi przekazywać karty charakterystyki substancji, powinien zapewnić odbiorcy następujące informacje:

 • identyfikację, czy substancja podlega autoryzacji i szczegóły wszelkich autoryzacji, udzielonych lub odrzuconych w tym łańcuchu dostaw;
 • szczegóły jakichkolwiek nałożonych ograniczeń;
 • wszelkie inne dostępne i istotne informacje o substancji, konieczne do umożliwienia zidentyfikowania i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka. Włączając w to szczególne warunki, określone przez rejestrującego w jego dossier rejestracyjnym, które pozwoliło mi nie przeprowadzać pewnych testów, wymaganych przez REACH;
 • numer(y) rejestracji, jeśli są dostępne, dla każdej substancji, o której informacja jest przekazywana zgodnie z powyższymi punktami.

Informacja ta powinna być przekazywana bezpłatnie, w wersji papierowej lub elektronicznej, oraz powinna być aktualizowana tak często, jak to konieczne, zgodnie z tą samą procedurą, jak w przypadku karty charakterystyki substancji.

Informacja na temat substancji w artykułach

Każdy dostawca artykułu, zawierającego substancje obecne na liście kandydatów do ewentualnego zawarcia w aneksie XIV REACH (substancje podlegające autoryzacji), w koncentracji powyżej 0,1% wagi, powinien dostarczyć profesjonalnemu odbiorcy artykułu wystarczające informacje (przynajmniej nazwę substancji), by umożliwić korzystanie z artykułu.

Odpowiednie informacje powinny być dostarczone konsumentowi na żądanie, bezpłatnie, w ciągu 45 dni od otrzymania żądania. Ogólny przegląd można znaleźć w Komunikacji w łańcuchu dostaw.

1. Dyrektywa Rady nr 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. U. 196, 16.8.1967, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/121/WE (Dz. U. L 396, 30.12.2006, str. 850). Dyrektywa 1999/45/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 31 maja 1999 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/8/WE (Dz. U. L 200, 24.01.2006, str. 12). Niniejsze dyrektywy zostaną uchylone przez rozporządzenie nr 1272/2008 od dnia 1 czerwca 2015 roku.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francja, 2007, 2009
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).