BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Narzędzia zapobiegawcze > Publicznie dostępne bazy danych

Publicznie dostępne bazy danych

   
 

System REACH przewiduje dostęp społeczeństwa do informacji dotyczących substancji, na których działanie może być narażone. W witrynie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) możliwy jest bezpłatny dostęp do jawnych informacji składowanych w bazach danych tej agencji, w tym do informacji na temat niebezpiecznych właściwości, klasyfikacji i zasad oznakowania, autoryzowanych zastosowań oraz środków zarządzania ryzykiem.

Informacje przechowywane przez agencję ECHA

Baza danych agencji ECHA skupia informacje przesłane na potrzeby rejestracji, udzielania zezwoleń i związanych z ograniczeniami. Ponadto Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 stanowi, że zasady klasyfikacji i oznakowania są ustalane i utrzymywane przez ECHA. W ramach powiadomienia dotyczącego klasyfikacji i oznakowania substancji wymaganych przez to samo rozporządzenie, każdy wytwórca, producent artykułów lub importer powinien przedstawić agencji ECHA następujące informacje, chyba że zostały już one przesłane w dossier rejestracyjnym:

 • nazwę(-y) wytwórcy(-ów), producenta(-ów) artykułów lub importera(-ów) odpowiedzialnego za wprowadzenie substancji na rynek;
 • nazwę(-y) substancji;
 • klasyfikację zagrożenia substancji;
 • oznaczenie zagrożenia substancji;
 • określone limity koncentracji, jeśli jest to wymagane.

Agencja zarejestruje, uwzględniając zgłoszenie, czy na poziomie Wspólnoty istnieją zharmonizowana klasyfikacja i zasady oznakowania.

Informacje udostępniane przez publiczny dostęp elektroniczny

W witrynie ECHA udostępniane są bezpłatnie następujące informacje dotyczące substancji, ich mieszanek i występowania w artykułach:

 • nazwa(-y) substancji — z wyjątkiem substancji, dla których przesłano żądanie utajnienia;
 • klasyfikacja i oznakowanie substancji;
 • dane fizykochemiczne dotyczące substancji oraz dane na temat ścieżek i losów w środowisku;
 • wyniki wszystkich badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych;
 • wszystkie pochodne poziomy niepowodujące skutków zdrowotnych (DNEL)1 lub przewidywane stężenia niepowodujące skutków negatywnych (PNEC)2;
 • wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania;
 • metody analityczne, jeśli są wymagane przez aneks IX lub X rozporządzenia REACH, które umożliwiają wykrycie substancji niebezpiecznej po wprowadzeniu do środowiska naturalnego, a także umożliwiają wykrycie bezpośredniego narażenia ludzi.

Jeśli żądanie poufności przesłane przez podmiot przekazujące dane nie zostanie uznane za uzasadnione, udostępniane są również następujące informacje:

 • jeśli jest to wymagane na potrzeby klasyfikacji i oznakowania, stopień czystości substancji i identyfikacja zanieczyszczeń i/lub dodatków, o których wiadomo, że są niebezpieczne;
 • całkowity zakres tonażowy, w którym substancja została zarejestrowana;
 • streszczenia badań3 lub obszerne streszczenia badań4;
 • informacje dodatkowe udostępniane w karcie charakterystyki substancji uzupełniające bezpłatne informacje;
 • nazwa(-y) handlowa(-e) substancji.

 

1. DNEL: poziom narażenia na działanie substancji, ponad który grupa ludzi nie powinna być narażana.
2. PNEC: stężenie substancji, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
3. streszczenie badań: oznacza podsumowanie celów, metod, wyników i wniosków pełnych badań, zapewniające wystarczającą ilość informacji do oceny przydatności badań.
4. obszerne streszczenie badań: oznacza szczegółowe podsumowanie badań3 zapewniające wystarczającą ilość informacji do niezależnej oceny badań i minimalizującą konieczność zapoznania się z pełnym raportem z badań.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francja, 2007, 2010
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).