BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Obowiązki użytkownika > Zgodność z kartą charakterystyki substancji

Zgodność z kartą charakterystyki substancji

   
 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH dalsi użytkownicy muszą spełniać warunki użytkowania i wprowadzić środki kontroli ryzyka zalecane przez producentów i importerów. Po otrzymaniu karty charakterystyki substancji użytkownik substancji lub mieszaniny niebezpiecznej musi sprawdzić:

  • zgodność z opisem zastosowania w odniesieniu do scenariusza(-y) narażenia,
  • przestrzeganie środków kontroli ryzyka,
  • zgodność z przyznanym zezwoleniem lub ograniczeniami.

Sprawdzenie musi nastąpić według procedury etapowej.

W pierwszym kroku należy sprawdzić, czy przeznaczenie substancji odpowiada zastosowaniu opisanemu w sekcji 1.2 karty charakterystyki substancji. W przypadku rozszerzonej karty charakterystyki substancji z jednym lub więcej scenariuszem narażenia należy sprawdzić także zgodność zastosowania z jednym z opisanych scenariuszy narażenia.

Drugi etap polega na sprawdzeniu, czy rzeczywiste warunki stosowania odpowiadają warunkom bezpiecznego zastosowania opisanych w scenariuszach narażenia.

Jeśli karta charakterystyki substancji lub scenariusze narażenia nie zawierają informacji na temat przewidzianego zastosowania substancji lub rzeczywiste warunki zastosowania nie są zgodne ze środkami kontroli ryzyka, użytkownik musi podjąć odpowiednie działanie. Może on:

  • wystosować prośbę do dostawcy o uzupełnienie raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR, chemical safety report) oraz o opracowanie nowego scenariusza narażenia, aby zamierzone zastosowanie stało się zastosowaniem zidentyfikowanym (zob. Obowiązek przekazywania informacji);
  • dostosować swoją działalność: użytkownik może zmienić zastosowanie substancji na zidentyfikowane, ulepszyć warunki zastosowania pod kątem przestrzegania środków kontroli ryzyka lub podjąć próbę zastąpienia substancji przez mniej szkodliwą;
  • znaleźć innego dostawcę, który jest w stanie dostarczyć scenariusz narażenia odpowiadający zamierzonemu zastosowaniu lub przygotowanego do opracowania nowego scenariusza narażenia;
  • opracować własny raport bezpieczeństwa chemicznego według załącznika XII do rozporządzenia REACH. Użytkownik musi wygenerować dotyczący zastosowania scenariusz narażenia. Następnie użytkownik musi dołączyć scenariusz do odpowiedniej karty charakterystyki substancji i poinformować Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) o planowanym zastosowaniu. W niektórych przypadkach użytkownik może zostać zwolniony z obowiązku opracowania raportu bezpieczeństwa chemicznego, szczególnie jeśli substancja jest wykorzystywana w badaniach dotyczących produktów i procesów produkcji lub jeśli całkowita zużywana ilość nie przekracza 1 tony rocznie, jednakże zawsze musi zgłaszać to zastosowanie. Wreszcie trzeci krok sprawdzenia obejmuje substancje podlegające zezwoleniu lub objętych ograniczeniami (zob. Substancje nadające się do użytku). Sekcja 15 karty charakterystyki substancji umożliwia użytkownikowi rozpoznanie, czy dotyczą go takie środki. W takim przypadku użytkownik musi sprawdzić, czy dane zastosowanie jest zgodne z przyznanym zezwoleniem i nie narusza ograniczeń ustalonych dla substancji.

Terminy

Jeśli karta charakterystyki obejmuje dane zastosowania, użytkownik musi wdrożyć środki wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki substancji w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania. Natomiast jeśli zastosowania nie są uwzględnione, w ciągu 12 miesięcy użytkownik musi opracować swoją własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA, chemical safety assessment) i wdrożyć powiązane scenariusze narażenia.

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).