BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Obowiązki użytkownika > Substancje nadające się do użytku

Substancje, które mogą być stosowane i wprowadzone do obrotu

   
 

Jednym z obowiązków dalszego użytkownika, związanych z REACH, jest sprawdzenie w pierwszej kolejności, czy ma on pozwolenie na stosowanie i wprowadzenie do obrotu danej substancji.

Substancje objęte wymogiem rejestracji

Zgodnie z REACH, dalsi użytkownicy nie mogą stosować, ani wprowadzać do obrotu żadnych substancji, które nie zostały zarejestrowane, jeśli rejestracja jest wymagana. Oznacza to, iż produkty stosowane i wprowadzane do obrotu mogą zawierać wyłącznie substancje, które:

  • są produkowane/importowane przez producenta lub importera w ilości mniejszej, niż 1 tona rocznie, lub
  • wyłączone z REACH lub w szczególności z obowiązku rejestracji, lub które
  • zostały (lub będą) wstępnie zarejestrowane1 i posiadają późniejszy ostateczny termin rejestracji, lub
  • są zarejestrowane2

Ma to zastosowanie do substancji w ich postaci własnej, w preparatach oraz tych, wobec których jest zamiar zwolnienia z artykułów3 w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania. W praktyce dalszy użytkownik powinien upewnić się, iż dostawca jest świadom REACH i stosuje się do jego wymagań. Jeśli dostawca jest dystrybutorem, lub innym użytkownikiem dalszym, musi przekazać to żądanie następnemu uczestnikowi łańcucha dostaw. Jeśli w grę wchodzi duża ilość substancji i skontaktowanie się ze wszystkimi dostawcami równocześnie może nie być wykonalne, dalszy użytkownik może wtedy wybrać skoncentrować swoje zasoby najpierw na substancjach najważniejszych. Jednakże oznacza to, iż korzystanie z innych substancji może być zagrożone z powodu możliwej niezgodności z REACH.

Substancje podlegające zawiadomieniu

Substancje przeznaczone do działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji (PPORD) mogą zostać wyłączone z rejestracji, jeśli zostaną zgłoszone Europejskiej Agencji Chemikaliów. Wyjątek ten ma zastosowanie przez 5 lat i na żądanie może zostać przedłużony na kolejne 5 lat (10 lat w przypadku produktów medycznych lub substancji nie wprowadzanych do obrotu), dopóki jest to uzasadnione działalnością badawczo-rozwojową. Wyjątek ma zastosowanie wyłącznie do ilości substancji wykorzystywanej do celów PPORD przez same producenta lub importera, lub we współpracy z ograniczoną listą klientów. Agencja może zadecydować o narzuceniu warunków w celu zapewnienia, iż z substancją będzie mieć do czynienia wyłącznie personel wymienionych klientów w wystarczająco kontrolowanych warunkach, oraz że pozostające ilości będą gromadzone do likwidacji po minięciu okresu zwolnienia. Dalszy użytkownik substancji, znajdujący się na liście jako jeden z wybranych klientów, z którym producent lub importer współpracuje w zawiadomieniu PPORD musi stosować substancję w celu PPORD i zgodnie z wszelkimi warunkami, ustalonymi przez Agencję oraz przekazanymi mu przez dostawcę.

Inny rodzaj zawiadomienia dotyczy pewnych wysoce niepokojących substancji, obecnych w artykułach. Jeśli substancja zostaje zidentyfikowana do ewentualnego dołączenia w aneksie XIV REACH (lista substancji podlegających autoryzacji) i jest obecna w ilością przekraczających jedną tonę rocznie we wszystkich artykułach, produkowanych przez producenta, w koncentracji równej wagowo ponad 0,1% - jeśli nie jest jeszcze zarejestrowana do tego stosowania - substancja musi być zgłoszona (chyba że narażenie ludzi lub środowiska może zostać wyłączone podczas normalnych lub rozsądnie przewidywalnych warunków stosowania, włącznie z likwidacją). Aby uniknąć wszelkich zakłóceń w łańcuchu dostaw, spowodowanych brakiem powiadomień (lub rejestracji), dalszy użytkownik powinien upewnić się, iż producent artykułów jego łańcucha dostaw przestrzega REACH.

Substancje podlegające autoryzacji

Stosowanie niektórych substancji może podlegać wymogowi autoryzacji. Będzie to zaznaczone przez dostawcę, albo w sekcji 15 karty charakterystyki substancji, albo jako część przekazanych informacji, jeśli karta charakterystyki substancji nie jest wymagana. Dalsi użytkownicy mogą także sprawdzić następujące listy, opublikowane przez Agencję: lista substancji-kandydatów do ewentualnego dołączenia w aneksie XIV REACH (substancje podlegające autoryzacji), zalecenia dla substancji, które mają być dołączone do aneksu XIV (pierwsze zalecenia przez 1 czerwca 2009) oraz sam aneks XIV, jeśli jest dostępny.
Dalszy użytkownik może stosować substancję podlegającą autoryzacji, zakładając że jej zastosowanie jest zgodne z warunkami autoryzacji4 udzielonej uczestnikowi jego łańcucha dostaw. Musi on zgłosić to Agencji najpóźniej 3 miesiące po pierwszym otrzymaniu autoryzowanej substancji w jej postaci własnej, lub w preparacie. Jeśli stosowanie nie jest zawarte w takiej autoryzacji, a dalszy użytkownik chce kontynuować, musi on samemu zwrócić się o autoryzację dla jego własnego zastosowania i, jeśli jest to istotne, dla zastosowania klienta.
Jeśli nie zostanie złożone podanie o autoryzację, dalszy użytkownik musi zaprzestać stosowania substancji przed określonym terminem5, określoną w aneksie XIV, a po tej dacie substancja w jej postaci własnej lub w preparacie nie może być dostarczana jego klientom.

Substancje wymienione w aneksie XIV mogą być stosowane w celach, które są wyłączone z autoryzacji. Dalszy użytkownik musi zatem sprawdzić, czy jego zastosowanie jest wyłączone, czy nie. Jeśli jest wyłączone, może on kontynuować zastosowanie bez autoryzacji. Tym niemniej musi on wdrożyć warunki zastosowania oraz środki kontroli ryzyka, przekazane przez jego dostawcę.

Substancje podlegające ograniczeniom

Zgodnie z REACH, ograniczenia mogą ograniczać zastosowanie substancji. Jeśli ograniczenia mają zastosowanie do substancji, czy to w jej postaci własnej, czy w preparacie, lub artykule, dalszy użytkownik może kontynuować korzystanie wyłącznie, jeśli stosuje się do tych ograniczeń. Dostawca musi załączyć informacje, czy substancja, którą dostarcza, podlega ograniczeniom w sekcji 15 karty charakterystyki substancji. Jeśli karta charakterystyki substancji nie jest wymagana, dostawca musi dostarczyć informacje na temat wszelkich substancji, podlegających ograniczeniom.
W niektórych przypadkach ograniczenia mogą przyjąć formę całkowitego zakazu wykorzystywania substancji, w którym to przypadku dalszy użytkownik nie będzie mógł już jej stosować (data zakazu jest określona w aneksie XVII REACH). W innych przypadkach szczególne zastosowania mogą być zakazane, lub mogą zostać narzucone inne warunki w celu kontroli zagrożeń substancji. Tak jak w przypadku autoryzacji, dalszy użytkownik musi zatem sprawdzić, czy jego zastosowanie jest wyłączone z ograniczeń, czy nie.


1. Istnieją jednak specjalne warunki przejściowe dla substancji, które już zostały wyprodukowane lub sprowadzone przez importera, w pewnych warunkach, przed wejściem w życie rozporządzenia REACH z dniem 1 czerwca 2007 r. Są to tzw. "substancje wprowadzone", ponieważ rejestracja tych substancji polega na ich stopniowym wprowadzaniu przez pewien okres czasu, w odróżnieniu od rejestracji bezpośredniej, jednoetapowej. Warunkiem wstępnym korzyści z reżymu zmian jest wstępna rejestracja substancji wprowadzonych. Wstępna rejestracja ma miejsce w okresie sześciomiesięcznym począwszy od 1 czerwca 2008 roku do 1 grudnia 2008. Przed 1 stycznia 2009 Agencja publikuje na swojej stronie internetowej listę wstępnie zarejestrowanych substancji. Jeśli substancja nie znajduje się na liście, dalszy użytkownik może wyrazić swoje zainteresowanie tym Agencji. Następnie Agencja opublikuje na swojej stronie nazwę substancji. Na żądanie potencjalnego rejestrującego Agencja przekaże mu dane kontaktowe dalszego użytkownika. Pierwsi producenci i importerzy substancji wprowadzonych, przekraczający 1 tonę rocznie po 1 grudnia 2008 roku ciągle mogą zgłosić Agencji wstępną rejestrację. Pod warunkiem, iż wstępna rejestracja ma miejsce w ciągu 6 miesięcy od pierwszej przypadku wyprodukowania/importowania i zakładając, że data wstępnej rejestracji ma miejsce przynajmniej 12 miesięcy przed odpowiednim terminem końcowym.
2. Gdy rejestracja danej substancji zostanie zakończona, rejestrującemu zostaje przypisany numer rejestracyjny dla zgłoszonej substancji. Po otrzymaniu takiego numeru musi on zostać wprowadzony do karty charakterystyki substancji dla każdej dostawy.
3. Producenci artykułów muszą wstępnie zarejestrować/rejestrować substancje obecne w ich artykułach w ilościach całkowitych przekraczających jedną tonę rocznie i przeznaczonych do udostępnienia w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania, jeśli owa substancja nie została jeszcze zarejestrowana dla tego zastosowania (w tym samym lub w każdym innym łańcuchu dostaw).
Należy także pamiętać, iż Agencja może w pewnych warunkach wymagać rejestracji substancji, obecnych w artykułach, co do których nie ma planów udostępniania.
4. Liczba udzielanych autoryzacji jest podawana na etykiecie chemicznej.
5. Określony termin: data, od której wprowadzanie substancji do obrotu i jej stosowanie powinno być zakazane, chyba że udzielono autoryzacji.


Prévention du risque chimique, Francja, 2007
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).