BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Γλωσσάριο

   
 

Αντικείμενο
Αντικείμενο το οποίο, κατά τη διαδικασία παρα- γωγής, αποκτά ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που καθο- ρίζει τη χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του σύνθεση. Παραδείγματα αντικειμένων είναι ένα αυτοκίνητο και μια συσκευή τηλεφώνου.

Απομονωμένο ε νδιάμεσο προϊόν
Oυσία η οποία παρασκευάζεται και κατανα- λώνεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής "σύνθεση"):
(α) μη απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν: ενδιάμεση ουσία η οποία, κατά τη σύνθεση, δεν αφαιρείται σκόπιμα (παρά μόνο για δειγματοληψία) από τον εξοπλισμό μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η σύνθεση. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμ- βάνει το δοχείο αντίδρασης, το βοηθητικό του εξοπλισμό, και κάθε άλλο εξοπλισμό μέσα από τον οποίο περνούν η ή οι ουσίες κατά τη διεργασία συνεχούς ροής ή ασυνεχούς ροής καθώς και τους σωλήνες για τη μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο για το επόμενο βήμα της αντίδρασης, αλλά δεν περιλαμβάνει δεξαμενές ή άλλα δοχεία στα οποία φυλάσσονται η ή οι ουσίες μετά την παρασκευή
(β) απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρα- σκευής: ενδιάμεση ουσία η οποία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος, υπό τον όρο ότι η παρασκευή του ενδιάμεσου προϊόντος και η σύνθεση άλλης ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριμένο ενδιάμεσο προϊόν γίνεται στις ίδιες εγκαταστάσεις παρα- σκευής τις οποίες εκμεταλλεύονται μια ή περισσότερες νομικές οντότητες
(γ) μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν: ενδιάμεση ουσία η οποία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος και η οποία μεταφέ- ρεται ή παραδίδεται σε άλλες εγκαταστάσεις.

Διάθεση στην αγορά
Η προμήθεια ή η διάθεση σε τρίτο είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Η εισαγωγή θεωρείται διάθεση στην αγορά.

Εισαγωγέας
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατε- στημένο στην Κοινότητα και είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή.

Εισαγωγή
Η φυσική εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA - European Chemicals Agency)
Ο Οργανισμός που ιδρύθηκε για σκοπούς διαχείρισης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την εκτέλεση τεχνικών, επιστημονικών και διοικητικών πτυχών του κανονισμού REACH και για τη διασφάλιση συνοχής σε κοινοτικό επίπεδο ως προς αυτές τις πτυχές. Ο Οργανισμός εδρεύει στο Ελσίνκι.

Καταχωρίζων
Ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας μιας ουσίας ή ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας ενός αντικειμένου, ο οποίος υποβάλλει την καταχώριση ουσίας.

Καταχώρισης
Η καταχώριση είναι η υποβολή προς τον Οργανισμό ενός τεχνικού φακέλου και, εάν απαιτείται, μιας αναφοράς χημικής ασφάλειας για μια ουσία που παρασκευάζεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, όταν εφαρμοστεί σε αυτές τις χώρες).

Μεταγενέστερος χρήστης
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο είναι εγκατε- στημένο στην Κοινότητα και χρησιμοποιεί μια ουσία είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε παρασκεύασμα κατά τη βιομηχανική ή επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο διανομέας ή ο κατανα- λωτής δεν είναι μεταγενέστερος χρήστης.

Μη σταδιακά εισαγόμενη ουσία
Μια ουσία που δενείναι σταδιακά εισαγόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 3.20. Αυτές οι μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες δεν επωφελούνται από το μεταβατικό καθεστώς που ισχύει για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό REACH και επομένως θα πρέπει να καταχωριστούν πριν την έναρξη της παρασκευής ή της εισαγωγή.

Ουσία
Ένα χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατά- σταση ή όπως λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρα- σκευής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διερ- γασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωρισθεί, χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της.

Παρασκεύασμα
Ένα μείγμα ή διάλυμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες ουσίες.

Παρασκευαστής
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και παρασκευάζει μια ουσία εντός της Κοινότητας.

Παρασκευή
Η παραγωγή ή η εκχύλιση ουσιών σε φυσική κατά- σταση.

Σταδιακά εισαγόμενη ουσία
Ουσία η οποία ανταποκρίνεται σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο (EINECS)?
(β) έχει παρασκευασθεί στην Κοινότητα, ήστις χώρες που προ- σχώρησαν στην ΕυρωπαϊκήΈνωση την 1η Ιανουαρίου 1995, την 1η Μαΐου 2004 ήτην 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά δεν έχει διατεθεί στην αγορά από τον παρασκευαστήή τον ει- σαγωγέα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη δεκαπενταετία που προηγείται της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας έχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού?
(γ) έχει διατεθεί στην αγορά της Κοινότητας, ήτων χωρών που προσχώρησαν στην ΕυρωπαϊκήΈνωση την 1η Ιανουαρίου 1995, την 1η Μαΐου 2004 ήτην 1η Ιανουαρίου 2007, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, από τον παρασκευαστήήτον εισαγωγέα και θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, αλλά δεν ανταποκρίνε- ται στον ορισμό του πολυμερούς όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας έχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού.

Χρήση
Οποιαδήποτε μεταποίηση, ενσωμάτωση σε παρα- σκεύασμα (τυποποίηση), κατανάλωση, αποθήκευση, διατήρηση, κατεργασία, πλήρωση περιεκτών, μεταφορά μεταξύ περιεκτών, ανάμειξη, παραγωγή αντικειμένου, ή οποιαδήποτε άλλη χρησι- μοποίηση.